Ogłoszenie

Syndyk sprzeda w drodze konkursu ofert w trybie z wolnej ręki, udział w nieruchomści zabudowanej, położonej w miejscowości Dębiniec.

opolskie, Dębiniec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
WIEJSKA 91, Dębiniec, opolskie
Cena
90 700 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
10-03-2021
Numer ogłoszenia
34073155
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-010 Opole
Ulica
SZPITALNA 4
Osoba kontaktowa
TERESA BENK W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Teresy Benk, sygn. akt V GUp 52/17 of, -sprzeda w drodze konkursu ofert w trybie z wolnej ręki, udział w wysokości 1/2 w nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym stanowiącej działkę nr 475/115 o pow. 800m2 objętej księgą wieczystą KW NR OPIU/00026777/5 oraz udział w wysokości ? w nieruchomości niezabudowanej rolnej stanowiącej działkę 490/115 o pow. 0,3500 ha, objętej księgą wieczystą KW nr OPIU/00028652/7 położonej w miejscowości Dębiniec przy ul. Wiejskiej 91 za cenę nie niższą niż cena oszacowania łącznie udziału w obu działkach 90.700,00 zł ( dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset zł)
Pisemne oferty nabycia nieruchomości z proponowaną ceną kupna przekraczającą cenę 90.700,00 zł należy składać do dnia 11-03-2021r. do godziny 11.00 na adres: Biuro Syndyka, 45-010 Opole, ul. Szpitalna 4, II piętro. W zaklejonych kopertach z dopiskiem "Sprzedaż udziału w nieruchomości Dębiniec, sygn. akt. V GUp 52/17 of nie otwierać - oferta".
Warunkiem uczestniczenia w konkursie ofert jest uprzednia wpłata wadium w wysokości 9070,00 zł, na rachunek Masy Upadłości prowadzony w Banku PKO BP SA, o numerze: 43 1020 3668 0000 5102 0416 9371 z dopiskiem "wadium sygn. akt V GUp 52/17 of" Wadium uważa się za skutecznie wpłacone, gdy uznanie rachunku bankowego Masy Upadłości nastąpi najpóźniej w dniu 10-03-2021r.
Regulamin sprzedaży, operat szacunkowy oraz inne informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-14 pod. nr telefonu +48 726264648,-
34073155
drukuj ogłoszenie