Ogłoszenie

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Kały.

opolskie, Kały

Najważniejsze informacje

Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
OPOLSKA 56, Kały, opolskie
Powierzchnia
2 022 m2
Cena
17 000 zł
Numer ogłoszenia
34073161
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-010 Opole
Ulica
SZPITALNA 4
Osoba kontaktowa
JAROSŁAW JAWORSKI W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Jarosława Jaworskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 1/17.- Sprzeda udział w wysokości 1/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym i zabudową gospodarczą zlokalizowanej w miejscowości Kały przy ul. Opolskiej 56, składającej się z działki nr 255/3 pow. 2022m2, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U /00025537/4 z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 17000,00 zł ( słownie: siedemnaście tysięcy zł.) Pisemne oferty nabycia udziału 1/8 w nieruchomości z proponowaną ceną kupna przekraczającą cenę 17000,00 zł należy składać do dnia 11 marca 2021r. do godziny 14: 00 na adres Biuro Syndyka, 45-010 Opole, ul. Szpitalna 4, II piętro w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Sprzedaż udziału w nieruchomości Sygn. akt. V GUp 1/17 of nie otwierać - oferta". Warunkiem uczestniczenia w konkursie ofert jest uprzednia wpłata wadium w wysokości 1700 zł, na rachunek Masy Upadłości Bank PKO BP SA nr rachunku; 43 1020 3668 0000 5102 0416 9371 z dopiskiem "wadium Sygn. akt V GUp 1/17 of" Wadium uważa się za skutecznie wpłacone, gdy uznanie rachunku bankowego Masy Upadłości nastąpi najpóźniej w dniu 10-03-2021r. Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-14 pod nr telefonu: +48 726 264 648,-
34073161
drukuj ogłoszenie