Ogłoszenie

Prezydent Miasta Gniezna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gniezna

wielkopolskie, Gniezno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gniezno, wielkopolskie
Powierzchnia
778 m2
Cena
406 zł
Numer ogłoszenia
161320
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
17-02-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Wyciąg z ogłoszenia

Prezydent Miasta Gniezna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gniezna, położonej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 9 w Gnieźnie.

WM.6840.21.2020

I. Dane dotyczące przedmiotu przetargu:

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Miasta Gniezna, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 6 o pow. 778 m² na arkuszu numer 17, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1G/00002418/2.

W dziale III ksiąg wieczystych (obciążenia i ograniczenia) brak jest jakichkolwiek wpisów.
W dziale IV (hipoteki) brak jest jakichkolwiek wpisów. Na przedmiotowej nieruchomości
nie ciążą żadne ograniczenia ani inne ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość położona jest na obszarze śródmiejskiej strefy miasta
o intensywnym zagospodarowaniu mieszkaniowym. Dojazd do nieruchomości prowadzi
od strony ścisłego centrum miasta ul. Łaskiego, Kłeckoską do Powstańców Wielkopolskich. Drogi posiadają nawierzchnie urządzone. Dostęp do nieruchomości bezpośrednio od ulicy Powstańców Wielkopolskich. Działka gruntu zabudowana jest dwoma budynkami mieszkalnymi w których znajduje się dziewięć lokali mieszkalnych oraz dwoma budynkami gospodarczymi, konstrukcji drewnianej. Pomieszczenia są nieużytkowane. Obiekt w niskim standardzie i złym stanie technicznym. Pozostały teren stanowi niewielki obszar do obsługi, częściowo utwardzony lub pokryty zielenią.

Od strony zachodniej granicy działki w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowany jest teren cmentarza.

W zasięgu znajdują się następujące sieci uzbrojenia: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa. Niezbędną infrastrukturę techniczną nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt, na warunkach określonych przez dysponentów poszczególnych sieci.

II. Przetarg odbędzie się dnia 27 kwietnia 2021 roku o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6, parter, sala nr 9.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 14 stycznia 2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

III. Cena wywoławcza, wadium :

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 406 600,00 zł.

Wartość rynkowa nieruchomości wynosi: 428 000,00 zł.

Transakcja zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

Wadium: 81 320,00 zł.

Wadium w wysokości 81 320,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Gnieźnie, nr: 07 9065 0006 0000 0000 6956 0009, w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 22 kwietnia 2021 r. roku środki znajdowały się na tym koncie.

Na przelewie należy wpisać „Wadium - sprzedaż ul. Powstańców Wielkopolskich 9".

Prezydent Miasta Gniezna może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, podając przyczynę odwołania przetargu.

IV. Publikacja:

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na okres 60 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz ukazuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się
do publicznej wiadomości przez zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia w prasie codziennej ogólnokrajowej.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, Wydział Majątku Miasta, tel. 61 426 04 91.

 

drukuj ogłoszenie