Ogłoszenie

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza zaproszenie do przetargu ofertowego mającego na celu:

śląskie, Katowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Katowice, śląskie
Numer ogłoszenia
161350
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółyTreść ogłoszenia w języku polskim znajduje się na stronie www.ksse.com.pl.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Spółka Akcyjna w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42
tel. (+48 32) 2510-736
jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną
ogłasza zaproszenie do przetargu ofertowego mającego na celu:

 wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej poniżej.

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości o powierzchni łącznej 1,5905 ha (15.905m2), stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych:
• 560/1 o powierzchni 0,0857 ha (857m2), obręb Bytom km 64, KW - KA1Y/00038323/8
• 562/1 o powierzchni 0,8329 ha (8.329m2), obręb Bytom km 64, KW - KA1Y/00014932/6
• 561/1 o powierzchni 0,0675 ha (675m2), obręb Bytom km 64, KW - KA1Y/00038323/8
• 563/1 o powierzchni 0,6044 ha (6044m2), obręb Bytom km 64, KW - KA1Y/00014932/6
Nieruchomość położona w Bytomiu przy ulicy Ignatza Hakuby, położona na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dla której w Sądzie Rejonowym w Bytomiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzone są księgi wieczyste nr KA1Y/00014932/6 oraz KA1Y/00038323/8. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Bytom.
Działy III i IV księgi KA1Y/00014932/6 wolne są od wpisów (obciążeń).
W dziale III księgi KA1Y/00038323/8 wpis ograniczonego prawa rzeczowego związanego z inną nieruchomością: służebność drogi koniecznej, przedmiot wykonywania działka nr 333/1. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów (obciążeń).
Wzdłuż wschodniej granicy działek: 562/1 oraz 563/1 znajdują się dwa przylegające do siebie kanały kablowe służące do doprowadzenia zasilania podstawowego i rezerwowego o parametrach technicznych: przekrój poprzeczny zewnętrzny - 0,7 x 1,0 m, przekrój poprzeczny wewnętrzny - 0,6 x 0,8 m, fundament - 10 cm, pokrycie - płyty P2.
Obszar o dość regularnym kształcie i płaskiej konfiguracji, wyłożony czerwonym łupkiem. Grunt typu Brownfield - typ pokopalniany, położony w filarze ochronnym pobliskiego szybu kopalni.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu Nr XXXVI/503/14 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej KWK „Powstańców Śląskich\" w Bytomiu przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 2P - teren zabudowy produkcyjnej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.178.300,00 zł netto (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych 00/100), do podanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia aktu notarialnego (umowy sprzedaży). Proponowana cena nabycia nieruchomości nie może być niższa od ceny wywoławczej.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej tj. w kwocie 176.745,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 00/100 groszy) na rachunek Gminy Bytom w Getin Noble Bank S.A. nr 49 1560 1049 0000 9030 0005 1567, w terminie do 20.04.2021 r. przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu ceny na powyższy rachunek bankowy Gminy Bytom.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.04.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.
Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu\", wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do dnia 20.04.2021 r. do godz. 16.00, w siedzibie organizatora przetargu.
Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, szczegółowe informacje o infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu\", którą można nabyć w siedzibie organizatora przetargu w godz. 9.00 - 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000,00 zł + 23% VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych) płatna na rachunek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach (09 1910 1048 2501 9911 2936 0001 Santander Bank Polska S.A.).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu\".
Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

drukuj ogłoszenie