Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Focus Park Gliwice Sp. z o.o. ogłasza o sprzedaży nieruchomości w Gliwicach

śląskie, Gliwice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gliwice, śląskie
Powierzchnia
36 301 m2
Cena
11 217 009 zł
Numer ogłoszenia
161357
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółySYNDYK MASY UPADŁOŚCI

FOCUS Park Gliwice Sp. z o.o.

ogłasza o sprzedaży nieruchomości

 

1) Przedmiotem łącznej sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania:

a) działki nr 302 o pow.: 2.354m2 (KW GL1G/00091486/1)

b) działki nr 303 o pow.: 14.579m2 (KW GL1G/00091486/1)

c) działki nr 304 o pow.: 1.080m2 (KW GL1G/00091486/1)

d) działki nr 305 o pow.: 1.794m2 (KW GL1G/00091486/1)

e) działki nr 306 o pow.: 937m2 (KW GL1G/00091486/1)

f) działki nr 307 o pow.: 7.732m2 (KW GL1G/00091486/1)

g) działki nr 308 o pow.: 7.825m2 (KW GL1G/00091486/1)

o łącznej powierzchni: 36.301m2 za łączną cenę nie niższą niż: 11.217.009,00zł. netto (słownie: jedenaście milionów, dwieście siedemnaście tysięcy, dziewięć złotych, 00/100) plus obowiązujący podatek VAT. Nieruchomość zloka-lizowana w Gliwicach w obrębie ulic: Piwnej, Ks. Herberta Hlubka, Jagiellońskiej i Szarej.

W związku z toczącym się postępowaniem w zakresie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-rowania przestrzennego dla ww. terenu, syndyk informuję o możliwości uzyskania informacji o toczącym się postępowaniu. Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A (II piętro).

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez dwie służebności drogi koniecznej przebiegające przez sąsiadujące działki nr 300 i 301. Dla działki nr 301 została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, zaskarżona przez syndyka w zakresie, w jakim realizacja inwestycji mogłaby utrudnić korzystanie ze służebności. Postępowanie odwoławcze jest w toku.

2) Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operat szacunkowy nieruchomości - zakładka "Oferta sprzedaży nieruchomości" i Regulamin Sprzedaży z dn. 28.05.2020r. - zakładka "Ogłoszenia i przetargi") oraz pod nr tel.: 602 154 063 lub za pośrednictwem adresu email: kancelariasyndyka1@interia.pl

Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać bez ograniczeń i bez konieczności uzyskiwania specjalnej zgody na dostęp do niej.

3) Warunkiem koniecznym uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata w pieniądzu wadium, pod rygorem odrzucenia oferty, w wysokości: 1.000.000,00zł. (słownie: jeden milion złotych, 00/100) w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ukazania się ogłoszenia o sprzedaży w prasie (dzienniku o zasięgu ogólnopolskim), tj. do dnia 25.03.2021r. włącznie, na rachunek bankowy FOCUS Park Gliwice Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej:

Santander Bank Polska S.A. nr: 92 1090 2590 0000 0001 2949 8676

4) Oferty pisemne z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty składać należy w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie (dzienniku o zasięgu ogól-nopolskim) o sprzedaży, tj. do dnia 25.03.2021r. włącznie, w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk masy upadłości FOCUS Park Gliwice Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, 44 - 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją „Oferta na zakup nieruchomości FO-CUS Park Gliwice Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej".

Wymogi formalne oferty zostały ściśle określone w Regulaminie Sprzedaży z dn. 28.05.2020r. oraz treści ogłoszenia dostępnych na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl

5) Koszty notarialne zbycia przedmiotu sprzedaży oraz koszty wpisów do Ksiąg Wieczystych ponosi nabywca przedmiotu sprzedaży.

6) Wyłącza się uprawnienie oferenta do żądania zapłaty podwójnego wadium, o którym mowa w art. 704 §2 Kodeksu Cywilnego.

7) Oferent przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż ww. nieruchomości ma charakter egzekucyjny i nie będzie on wnosił w stosunku do syndyka masy upadłości żadnych roszczeń związanych ze stanem nieruchomości (art. 313 Prawa Upadłościowego w zw. z art. 879 Kodeksu Postępowania Cywilnego).

8) Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny.

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: