Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

świętokrzyskie, Suchedniów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sportowa, Suchedniów, świętokrzyskie
Cena
840 000 zł
Numer ogłoszenia
34074971
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-02-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Konarskiego
Osoba kontaktowa
POWIAT SKARŻYSKI

Szczegóływyciąg z ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
Zarząd Powiatu Skarżyskiego
OGŁASZA:
Rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego zlokalizowanej w Suchedniowie przy ul. Sportowej 3,
ozn. w rejestrze gruntów jako działki nr 4662/5 o pow. 0,0966 ha i nr 4663/2
o pow. 0,8673 ha, arkusz 8, Obr. 0001 Suchedniów.
Cena wywoławcza (minimalna) wynosi: 840 000,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy zero złotych 00/100) + 23% VAT.
I. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Teren, na którym położona nieruchomość jest usytuowany na obszarze ozn. symbolem
UP4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą
Nr 40/VII/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15.07.2010r.
II. Termin i miejsce rokowań.
Rokowania odbędą się w dniu 26 kwietnia 2021r. w sali nr 102 Starostwa Powiatowego
w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20 o godzinie: 10:00.
III. Wysokość zaliczki, termin i miejsce jej wniesienia.
Zaliczkę w wysokości: 84 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące zero złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej
Nr 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 Getin Noble Bank SA, tytułem: "Suchedniów
ul. Sportowa 3" do dnia 23 kwietnia 2021r.
IV. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia.
Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, opublikowanie na stronie internetowej i na stronie
podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Skarżysku-Kamiennej http://powiat.skarzyski.lo.p
V. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rokowań:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Konarskiego 20, Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej tel. 41 39 53 019, 41 39 53 021
e-mail: starostwo@skarzysko.powiat.pl
34074971
drukuj ogłoszenie