Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Wiklinowej 5

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Szczecin, zachodniopomorskie
Powierzchnia
1 609 m2
Cena
324 400 zł
Numer ogłoszenia
161654
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
16-03-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Haliny Betki zaprasza do składania ofert na zakup:

1. udziału ½ części w prawie własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 8/9, 44 i 47 z obrębu 106 Dąbie, położonej w Szczecinie przy ul. Wiklinowej 5, o powierzchni 0,1609 ha, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1S/00144720/6, z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 324.400,00 zł netto, powiększoną o należny podatek od towarów i usług (wysokość stawki zgodna z obowiązującą w dniu podpisania umowy).

Wraz ze złożeniem oferty należy wpłacić wadium w kwocie 32.440,00 zł na poniższy rachunek bankowy: 68 1240 3813 1111 0010 7270 7293

Ofertę należy złożyć zarówno na ręce syndyka - w biurze Syndyka przy ul. Śląskiej 31/9, 70-434 Szczecin, jak i na ręce Sędziego komisarza - w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum w Szczecinie XII Wydziału Gospodarczego, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup udziału ½ części w prawie własności nieruchomości masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej- Haliny Betki, sygn. akt XII GUp 15/17" do dnia 14 kwietnia 2021 roku (liczy się data wpływu).

W treści oferty należy podać dokładne dane oferenta, oferowaną cenę nabycia netto nieruchomości (nie niższą niż 324.400,00 zł) oraz oświadczenie o zobowiązaniu do bezwarunkowej zapłaty całości ceny przed podpisaniem aktu notarialnego w razie dokonania wyboru oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w terminie co najmniej 7 dni od upływu terminu do złożenia ofert. Oferent składając ofertę powinien legitymować się wszelkimi pozwoleniami, decyzjami itp. koniecznymi do zawarcia umowy przenoszącej prawo własności.

W razie przyjęcia oferty, oferent zobowiązany będzie do stawienia się we wskazanej przez syndyka Kancelarii Notarialnej celem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, przy czym cena musi zostać uiszczona przed dniem podpisania umowy sprzedaży bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosić będzie kupujący. Jednocześnie zastrzega się, że rozpatrywane będą tylko takie oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej na wyżej wskazanych warunkach, zarówno na ręce Syndyka jak i Sędziego Komisarza. Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel 501242451.

Syndyk zastrzega możliwość nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania po wyborze oferty i nieprzystąpienia do umowy sprzedaży.

 

drukuj ogłoszenie