Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości PETRO-OIL Zachód II sp. z o.o. sp.k. sprzeda z wolnej ręki prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami mieszkalnymi.

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Szczecin, zachodniopomorskie
Numer ogłoszenia
34081072
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-03-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk Masy Upadłości
PETRO-OIL Zachód II sp. z o.o. sp. k. w Szczecinie sprzeda z wolnej ręki
prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami mieszkalnymi, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 5B, o łącznej pow. 0,6082 ha, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1S/00235565/6 - cena wywoławcza 80% wartości oszacowania tj. 2.674.950 zł netto (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: Bank ING SA 71 1050 1559 1000 0090 3041 6219 oraz złożenie ofert zgodnych z regulaminem, w terminie do dnia 07.04.2021 r. (decyduje data wpływu) w dwóch egzemplarzach, jeden w Biurze Syndyka Natalii Leszczyńskiej (pl. Orła Białego 1/25-26, 70-562 Szczecin), drugi do Sędziego-Komisarza Sabriny Snela - Daleszyńskiej (Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin) - obydwie do godziny 14.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "sprzedaż nieruchomość XII GUp 18/20".
Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu do ich składania. Cena ze sprzedaży musi zostać uiszczona przed zawarciem umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 91-46-46-246 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 bądź poprzez e-mail: kmetyk@kancelariaszczecin.eu
34081072
drukuj ogłoszenie