Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 18 przy ul. Bukowej

zachodniopomorskie, Szczecinek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Szczecinek, zachodniopomorskie
Powierzchnia
11 684 m2
Cena
580 000 zł
Numer ogłoszenia
161815
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
29-03-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


W Y C I Ą G  Z  G Ł O S Z E N I A

o przetargu na zbycie nieruchomości

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza:

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 53 o pow. 1,1684 ha, położonej w obrębie 18 przy ul. Bukowej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Pilska" pod usługi komercyjne, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o wysokiej i średniej intensywności zagospodarowania. Przez nieruchomość przebiegają podziemne sieci uzbrojenia : sieć gazowa, sieć energetyczna, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, wodociąg). Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na działce nr  53 w obr. 18 nieograniczonej w czasie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. z siedzibą w Szczecinku i jego następców prawnych zgodnie z przebiegiem sieci na nieruchomości, polegającą na prawie wstępu wymienionego przedsiębiorcy na nieruchomość obciążoną służebnością przesyłu w celu swobodnego dostępu, do wybudowanych urządzeń przesyłowych : sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu, w tym dojazdu specjalistycznego sprzętu, w przypadku konieczności dokonywania wszelkich napraw, remontów, konserwacji i modernizacji na czas eksploatacji tych urządzeń z prawem dostępu do nich w pasie gruntu zgodnie z przebiegiem sieci z zastrzeżeniem, że uprawniony zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu każdorazowych czynności i prac na gruncie przywrócić grunt do stanu pierwotnego. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości pok. 203. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00018772/3 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Miasto Szczecinek nie posiada badań geologicznych w/w działki. 

Cena wywoławcza - 580.000,00 zł (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium - 58.000,00 zł 

Minimalne postąpienie - 5.800,00 zł

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 02 czerwca 2021 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek przy Placu Wolności 13 w sali nr 104.            

Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 27 maja 2021 r.

Miejsce wywieszenia publikacji ogłoszenia o przetargu : 

- www.szczecinek.pl - Zamówienia Publiczne - Strefa Inwestora - Nieruchomości przeznaczone do zbycia,

- www.bip.szczecinek.pl - Nieruchomości przeznaczone do zbycia,

- tablica ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta.

Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka - Plac wolności 13, pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41(40). 

Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT w roku podatkowym 2021 r, posiadamy numer identyfikacyjny 673-00-10-209 i prosimy o wystawienie faktur VAT bez naszego podpisu. Należność za zamieszczenie ogłoszenia płatna po otrzymaniu faktury VAT.

 

 

drukuj ogłoszenie