Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zorganizowanie wycieczek dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej z dofinansowaniem z ZFŚS

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
118780/2008
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
04-06-2008

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Szpitalna

Szczegóły

POZYCJA 118780
Sucha Beskidzka: Zorganizowanie wycieczek dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej z dofinansowaniem z ZFŚS
Numer ogłoszenia: 118780 - 2008; data zamieszczenia: 04.06.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 98111 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (033) 872 31 11, fax (033) 872 31 11.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie wycieczek dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej z dofinansowaniem z ZFŚS.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zorganizowanie wycieczek dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej z dofinansowaniem z ZFŚS:
Pakiet nr 1- Wycieczka do Paryżą
Pakiet nr 2- Wycieczka do Budapesztu i Eger
Pakiet nr 3- Pielgrzymka do Lichenia
Pakiet nr 4- Wycieczka do Wieliczki i Krakowa
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-0.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 128088 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wycieczka do Paryża.
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Geminus Szkolenia i Turystyka, ul. Koernika 13/28, 05-420 Józefów, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 71808
Oferta z najniższą ceną: 71808 / oferta z najwyższą ceną: 111360
Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wycieczka do Budapesztu i Eger.
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Biuro Podróży Polan Travel Piotr Wiktorko, ul. 11 Listopada 60/62, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 33216
Oferta z najniższą ceną: 33216 / oferta z najwyższą ceną: 41280
Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pielgrzymka do Lichenia.
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
eminus Szkolenia i Turystyka, ul. Kopernika 13/28, 05-420 Józefów, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 12480
Oferta z najniższą ceną: 12480 / oferta z najwyższą ceną: 14880
Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Wycieczka do Wieliczki i Krakowa.
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Geminus Szkolenia i Turystyka, ul. Kopernika 13/28, 05-420 Józefów, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 7584
Oferta z najniższą ceną: 7584 / oferta z najwyższą ceną: 8640
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne