Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

budowa Szkoły Podstawowej w Mszalnicy

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
130771/2008
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-06-2008

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Kamionka Wielka

Szczegóły

POZYCJA 130771
Kamionka Wielka: budowa Szkoły Podstawowej w Mszalnicy
Numer ogłoszenia: 130771 - 2008; data zamieszczenia: 16.06.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 89651 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka, woj. małopolskie, tel. 018 4456017, fax 018 4456017 w. 44.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa Szkoły Podstawowej w Mszalnicy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: budowa Szkoły Podstawowej w Mszalnicy ( kotłownia gazowa, roboty wykończeniowe, białe montaże, dostawa i montaż dźwigu)
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.10-5, 45.31.00.00-3, 45.31.31.00-5, 45.33.30.00-0, 45.33.10.00-6, 45.40.00.00-1.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1200000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.06.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Budowlany KAN-BUD Mariusz Kantor Lider Konsorcjum, Długoszowskiego 50d, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 1.041.588,33
Oferta z najniższą ceną: 1.041.588,33 / oferta z najwyższą ceną: 1.042.588,33
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne