Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa opału do kotłowni Szkół Podstawowych i Domów Nauczyciela na terenie Gminy Bielawy oraz do budynku Urzędu Gminy w Bielawach w sezonie ...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
18-09-2008
Numer ogłoszenia
206571/2008
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
04-09-2008

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
99-423 Bielawy
Ulica
ul. Garbarska 11

Szczegóły

POZYCJA 206571
206571-2008Bielawy: Dostawa opału do kotłowni Szkół Podstawowych i Domów Nauczyciela na terenie Gminy Bielawy oraz do budynku Urzędu Gminy w Bielawach
w sezonie grzewczym 2008/2009
w ilości 180 ton węgla kamiennego, 140 ton groszku energetycznego oraz 15 ton miału węglowego
Numer ogłoszenia: 206571 - 2008; data zamieszczenia: 04.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bielawy , ul. Garbarska 11, 99-423 Bielawy, woj. łódzkie, tel. 046 8382695, fax. 046 8382695.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału do kotłowni Szkół Podstawowych i Domów Nauczyciela na terenie Gminy Bielawy oraz do budynku Urzędu Gminy w Bielawach
w sezonie grzewczym 2008/2009
w ilości 180 ton węgla kamiennego, 140 ton groszku energetycznego oraz 15 ton miału węglowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:
- dostawa węgla kamiennego w ilości 180 ton do kotłowni niżej wymienionych Szkół Podstawowych oraz Domów Nauczyciela na terenie Gminy Bielawy w sezonie grzewczym 2008/2009:

1) Szkoła Podstawowa w Sobocie
2) Szkoła Podstawowa w Gaju-Wojewodzy
3) Szkoła Podstawowa w Oszkowicach
4) Dom Nauczyciela w Bielawach ul. Parzew 21
5) Dom Nauczyciela w Bielawach ul. Parzew 22
6) Dom Nauczyciela w Gaju-Wojewodzy

- dostawa groszku energetycznego w ilości 140 ton do kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Bielawach w sezonie grzewczym 2008/2009

- dostawa miału węglowego w ilości 15 ton do kotłowni w Domu Nauczyciela w Bielawach ul. Parzew 21 w sezonie grzewczym 2008/2009.

Podana ilość węgla kamiennego, groszku energetycznego oraz miału węglowego stanowi szacunkową wielkość zapotrzebowania w zależności od warunków pogodowych.

Dostarczony węgiel kamienny musi odpowiadać następującym wymogom:
- asortyment - kostka gat. I
- kaloryczność - nie mniej niż 27000 kJ/kg
- maksymalna zawartość popiołu - 6%
- maksymalna zawartość siarki - 0,4%

Dostarczony groszek energetyczny musi odpowiadać następującym wymogom:
- asortyment groszek energetyczny typ 31.2 o granulacji 5-25 mm, o niskim pęcznieniu, wilgotności do 15%, zawartości miału do 10% i popiołu 4-8% oraz temperatury stapiania popiołu pow. 1150 °C. Zawartość części lotnych 28-40%.

Dostarczony miał węglowy musi odpowiadać następującym wymogom:
- asortyment - miał węglowy M II A
- kaloryczność - nie mniej niż 24000 kJ/kg
- maksymalna zawartość popiołu - 17%
- maksymalna zawartość siarki - 0,8%

Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego jakość dostarczonej partii węgla kamiennego, groszku energetycznego oraz miału weglowego..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 10.12.10.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4.
Nie spełnienie chociażby jednego z ww warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum).
W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
- w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
- wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników,
Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
- wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę; w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum,
- wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
4. Podwykonawstwo:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości podwykonawców w realizacji niniejszego
zamówienia..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (np. konsorcjum) ww. dokument musi być złożony przez każdy podmiot.
2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot.
3) Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 do niniejszej SIWZ.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.eprzetargi.pl.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bielawy
ul. Garbarska 11
99-423 Bielawy
pok. nr 11.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2008 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Bielawy
ul. Garbarska 11
99-423 Bielawy
pok. nr 1.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne