Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa ulicy Wodnej, Kajakowej, Starej Bałtyckiej w Olsztynie

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
242976/2008
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-11-2008

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. F. Szrajbera 9/10

Szczegóły

POZYCJA 242976
Olsztyn: Budowa ulicy Wodnej, Kajakowej, Starej Bałtyckiej w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 242976 - 2008; data zamieszczenia: 06.11.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 236053 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni w Olsztynie, ul. F. Szrajbera 9/10, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5353503, faks (0-89) 535-35-01.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Wodnej, Kajakowej, Starej Bałtyckiej w Olsztynie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Wodnej, Kajakowej, Starej Bałtyckiej w Olsztynie.
Zakres robót obejmuje zagospodarowanie komunikacyjne, odwodnienie powierzchniowe nawierzchni przez przebudowę wpustów deszczowych, budowę oświetlenia ulicznego, zagospodarowanie zieleni oraz przebudowę odcinków sieci gazowej i telefonicznej, które tworzą kolizje z budowanym ciągiem ulic w oparciu o dokumentację projektową.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.00.00-5, 45.23.30.00-9.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 652186.30 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Budowlano - Drogowa PRASBET sp. j., ul. Malczewskiego 2, 86-300 Grudziądz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 652186.30
Oferta z najniższą ceną: 652186.30 oferta z najwyższą ceną: 1161433.28
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne