Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont mieszkań przy ul. Skarbińskiego 2 w Krakowie- ZP/0584/2008

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-12-2008
Numer ogłoszenia
350375/2008
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
04-12-2008

Ogłaszający

Województwo
Miasto
30-059 Kraków
Ulica
Al. Mickiewicza 30

Szczegóły

POZYCJA 350375
Kraków: Remont mieszkań przy ul. Skarbińskiego 2 w Krakowie- ZP/0584/2008
Numer ogłoszenia: 350375 - 2008; data zamieszczenia: 04.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica , Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6173595, faks (012) 6173595, 6173363.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.agh.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont mieszkań przy ul. Skarbińskiego 2 w Krakowie- ZP/0584/2008.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont mieszkań przy ul. Skarbińskiego 2 w Krakowie.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.41-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 49.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie obowiązujeIII.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub treści umowy s.c.
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia na kwotę min 70 000,00 PLN każda o podobnym charakterze, co przedmiot niniejszego postępowania, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie
Wykonawca winien dysponować pracownikami nadzoru posiadającymi:
-uprawnienia niezbędne do wykonania prac określonych w dokumentacji technicznej wymagane przepisami ustawy Prawa Budowlanego w zakresie kierowania robotami budowlanymi i robotami elektrycznymi (także grupy kwalifikacyjne SEP, DiE) oraz sanitarnymi
członkostwo Izby Inżynierów Budownictwa..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub treści umowy s.c.
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia na kwotę min 70 000,00 PLN każda o podobnym charakterze, co przedmiot niniejszego postępowania, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie
Wykonawca winien dysponować pracownikami nadzoru posiadającymi:
uprawnienia niezbędne do wykonania prac określonych w dokumentacji technicznej wymagane przepisami ustawy Prawa Budowlanego w zakresie kierowania robotami budowlanymi i robotami elektrycznymi (także grupy kwalifikacyjne SEP, DiE) oraz sanitarnymi
członkostwo Izby Inżynierów Budownictwa.
Wypełniony Formularz Oferty
Podpisany wzór umowy
Wypełniony dokument gwarancyjny
Kosztorys ofertowy wraz ze stanowiącym jego integralną część wykazem materiałów (z uwzględnieniem cen jednostkowych).
Wykaz części zamówienia, które zostaną wykonane przez podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje ich udział).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.agh.edu.pl.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Akademia Górniczo- Hutnicza
Dział Zamówień Publicznych
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2008 godzina 11:00, miejsce: Akademia Górniczo- Hutnicza
Dział Zamówień Publicznych
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków.IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne