Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Kompostownia pryzmowa osadów ściekowych w Braniewie

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
268060/2008
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
31-12-2008

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Olsztyńska 10

Szczegóły

POZYCJA 268060
Braniewo: Kompostownia pryzmowa osadów ściekowych w Braniewie
Numer ogłoszenia: 268060 - 2008; data zamieszczenia: 31.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 293397 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi Miejskie Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 10, Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 6442417, faks 055 6442417.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. - zaopatrzenie w wodę pitną, odbiór i oczyszczanie ścieków.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompostownia pryzmowa osadów ściekowych w Braniewie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi kompleksowe wykonanie kompostowni pryzmowej z drogą dojazdową w Braniewie wraz z dostawą podstawowych urządzeń i wyposażenia. Zakres prac obejmować będzie wykonanie robót w branży budowlanej i budowlano - instalacyjnej..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-9.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 4886726.14 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum budowlane:
Dresdner Industrie- und Wohnungsbaugesellschaft mbH z siedzibą Dresden,
i
Przedsiębiorstwo Budowlane ESBUD Sp.z o.o., Ul. Grażyny 2, 82-300 Elbląg, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 4886726,14
Oferta z najniższą ceną: 4886726,14 oferta z najwyższą ceną: 8408305,04
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne