Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE WYMIANY POSADZKI W HALI SPORTOWEJ W BUYNKU NR 12 WSOWL PRZY UL. CZAJKOWSKIEGO 109 WE WROCŁAWIU

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
13671/2009
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-01-2009

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Czajkowskiego 109

Szczegóły

POZYCJA 13671
Wrocław: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE WYMIANY POSADZKI W HALI SPORTOWEJ W BUYNKU NR 12 WSOWL PRZY UL. CZAJKOWSKIEGO 109 WE WROCŁAWIU
Numer ogłoszenia: 13671 - 2009; data zamieszczenia: 13.01.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 299721 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, ul. Czajkowskiego 109, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7658555, faks 071 7658425.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE WYMIANY POSADZKI W HALI SPORTOWEJ W BUYNKU NR 12 WSOWL PRZY UL. CZAJKOWSKIEGO 109 WE WROCŁAWIU.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskania pozwolenia na budowe, oraz wykonanie wymiany posadzki w hali sportowej w budynku nr 12 WSOWL przy ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.25-9, 71.22.00.00-6, 45.43.21.00-8, 45.21.22.90-5, 45.43.21.20-1.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 406700.40 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.01.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum;
1. HEMET sp. z o.o.
2. P.U.P.I. PLAN sp. z o.o., 1. Fabryczna 23 a; 2. Browarna 1, 65-001 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 406700.40
Oferta z najniższą ceną: 406700.40 oferta z najwyższą ceną: 736065.57
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne