Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Środek ochrony roślin GUARDIAN COMPLETE MIX 664SE lub równoważny

wielkopolskie, Pawłowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
60785/2009
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-04-2009

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-122 Pawłowice
Ulica
ul. Mielżyńskich 14
Email
sekretariat@zzdpawlowice.pl

Szczegóły

Pawłowice: Środek ochrony roślin GUARDIAN COMPLETE MIX 664SE lub równoważny
Numer ogłoszenia: 60785 - 2009; data zamieszczenia: 09.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 50941 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, Pawłowice, woj. wielkopolskie, tel. 065 5299192 w. 214, faks 065 5299464.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna (jednostka badawczo-rozwojowa)..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Środek ochrony roślin GUARDIAN COMPLETE MIX 664SE lub równoważny.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Środek ochrony roślin GUARDIAN COMPLETE MIX 664SE lub równoważny.
Zamawiający zamawia 230 litrów, loco magazyn Zamawiającego, ZD Pawłowice.
Kalkulacja cenowa środka ochrony roślin, nie powinna być uzależniona od wielkości opakowania i powinna być określona za 1 litr bez względu na wielkość opakowania. Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.
Preparat równoważny powinien spełniać n/w parametry jakościowe:
HERBICYD
Środek chwastobójczy zawiesino-emulsja do rozcieńczenia wodą, stosowany doglebowo i nalistnie o działaniu systemicznym, przeznaczony
do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych w kukurydzy.
Substancja aktywna : terbutylazyna -214 g/l
Acetochlor - 450 g/l.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.30.00-4.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 7705.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Chemirol Sp. z o. o.
Oddział Bielsk, ul. Spółdzielcza 30, 09-230 Bielsk, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 33,50
Oferta z najniższą ceną: 33,50 oferta z najwyższą ceną: 34,75
Waluta: PLN.


drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne