Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Środek ochrony roślin GUARDIAN COMPLETE MIX 664SE lub równoważny

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
60785/2009
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-04-2009

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-122 Pawłowice
Ulica
ul. Mielżyńskich 14
Email
sekretariat@zzdpawlowice.pl

Szczegóły

Pawłowice: Środek ochrony roślin GUARDIAN COMPLETE MIX 664SE lub równoważny
Numer ogłoszenia: 60785 - 2009; data zamieszczenia: 09.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 50941 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, Pawłowice, woj. wielkopolskie, tel. 065 5299192 w. 214, faks 065 5299464.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna (jednostka badawczo-rozwojowa)..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Środek ochrony roślin GUARDIAN COMPLETE MIX 664SE lub równoważny.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Środek ochrony roślin GUARDIAN COMPLETE MIX 664SE lub równoważny.
Zamawiający zamawia 230 litrów, loco magazyn Zamawiającego, ZD Pawłowice.
Kalkulacja cenowa środka ochrony roślin, nie powinna być uzależniona od wielkości opakowania i powinna być określona za 1 litr bez względu na wielkość opakowania. Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.
Preparat równoważny powinien spełniać n/w parametry jakościowe:
HERBICYD
Środek chwastobójczy zawiesino-emulsja do rozcieńczenia wodą, stosowany doglebowo i nalistnie o działaniu systemicznym, przeznaczony
do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych w kukurydzy.
Substancja aktywna : terbutylazyna -214 g/l
Acetochlor - 450 g/l.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.30.00-4.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 7705.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Chemirol Sp. z o. o.
Oddział Bielsk, ul. Spółdzielcza 30, 09-230 Bielsk, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 33,50
Oferta z najniższą ceną: 33,50 oferta z najwyższą ceną: 34,75
Waluta: PLN.


drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne