Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa kanalizacji deszczowej - zarurowanie rowu R1 - etap II w miejscowości Borowiec, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
225712/2009
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-07-2009

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Aleje Powstańców Wielkopolskich 12
Email
kancelaria@ostrowwielkopolski.pl

Szczegóły

Ostrów Wielkopolski: Budowa kanalizacji deszczowej - zarurowanie rowu R1 - etap II w miejscowości Borowiec, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie.
Numer ogłoszenia: 225712 - 2009; data zamieszczenia: 07.07.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 131782 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrów Wielkopolski, Aleje Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062/7351190, faks .
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji deszczowej - zarurowanie rowu R1 - etap II w miejscowości Borowiec, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: - częściowe zarurowanie rowu rurami żelbet. Kl. II -Wipro- fi 800 mm - 55,00 m - budowa studni z kręgów betonowych typu BS/1500 - umocowanie dna i skarp wlotu płytami betonowymi typu -JOMBO- - wykonanie przyczółka z bloczków betonowych i kratą metalową - odmulenie rowu powyżej rurociągu na długości 195,00 m. Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń, które zostały użyte w dokumentacji projektowej należy traktować jako podane wyłącznie przykładowo, w celu określenia minimalnych oczekiwanych przez zamawiającego parametrów jakościowych i wymaganych standardów wykonania robót. W przypadku zamiaru stosowania materiałów, urządzeń i osprzętu odmiennych od podanych w dokumentacji projektowej, do oferty należy dołączyć stosowne dokumenty (np. karty techniczne), z których wynikać będą informacje producenta o parametrach technicznych urządzeń i osprzętu. Szczegółowy zakres robót określony jest w załącznikach do SIWZ, przedmiarze robót, dokumentacji projektowej. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zrealizowane zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - w załączeniu. 1.Zakres świadczeń Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 2.Na podstawie art.144 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku braku lub wady dokumentacji projektowej mającej wpływ na treść oferty, a w konsekwencji na treść zawartej umowy..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 28837.31 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HYDROHAND Andrzej Guździoł, Czekanów, ul. Baby 5,, 63-410 Ostrów Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 28837.31
Oferta z najniższą ceną: 28837.31 oferta z najwyższą ceną: 48405.81
Waluta: PLN.


drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne