Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Park Krowoderski w Krakowie - budowa ogródka jordanowskiego i urządzeń małej architektury.Znak sprawy 11/VI/2009.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
148673/2009
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
04-09-2009

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-586 Kraków
Ulica
ul. Centralna 53
Email
mswida@zikit.krakow.pl

Szczegóły

Kraków: Park Krowoderski w Krakowie - budowa ogródka jordanowskiego i urządzeń małej architektury.Znak sprawy 11/VI/2009.
Numer ogłoszenia: 148673 - 2009; data zamieszczenia: 04.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 93465 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 616 74 19, faks 012 616 74 17.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Park Krowoderski w Krakowie - budowa ogródka jordanowskiego i urządzeń małej architektury.Znak sprawy 11/VI/2009..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ogródka jordanowskiego i urządzeń małej architektury w Parku Krowoderskim.
a)Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót ( zał. 5 ), specyfikacja techniczną ( zał. 6 ), dokumentacją projektową ( zał. 8 - wyciąg z dok. ). Całość dokumentacji do wglądu w budynku (B) ZIKiT w Krakowie ul. Centralna 53 - w pokoju 215..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 322363.48 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

OGRÓD-SYSTEM
Zakład Konserwacji Zieleni, inż. Lucyna Maria Król
30-316 Kraków, ul. Słomiana 2/16, ul. Słomiana 2/16, 30-316 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 322363,48
Oferta z najniższą ceną: 322363,48 oferta z najwyższą ceną: 322363,48
Waluta: PLN.drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne