Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ul. Sokołowska 34, Sokołowska 34, 40-098 Katowice kraj/woj. śląskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Kredyt długoterminowy w kwocie do 3 000 000 PLN

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
16-10-2009
Numer ogłoszenia
168581/2009
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
02-10-2009

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Kościuszki 30
Email
starostwo@powiat-grodziski.pl

Szczegóły

Grodzisk Mazowiecki: Kredyt długoterminowy w kwocie do 3 000 000 PLN
Numer ogłoszenia: 168581 - 2009; data zamieszczenia: 02.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatu Grodziskiego , ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 022 022 7241833, 7240711, faks 022 7243049.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-grodziski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kredyt długoterminowy w kwocie do 3 000 000 PLN.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
1. Kredyt długoterminowy w kwocie do 3 000 000 PLN.
2. Okres kredytowania w latach 2009-2015.
3. Karencja w spłacie kapitału do 30.03.2011 roku I rata płatna 31.03.2011 r.
4. Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową .
5. W okresie trwania umowy obowiązywać będzie oprocentowanie w oparciu o WIBOR 1 M z ostatniego dnia miesiąca , zmiana oprocentowania odbywać się będzie co miesiąc .
6. Spłata kapitału odbywać się będzie w równych ratach kapitałowych w okresie płatności odsetek, w okresach kwartalnych po okresie karencji.
7. Odsetki spłacane będą kwartalnie w latach 2009 - 2015, naliczenie odsetek odbywać się będzie tylko od kwoty uruchomionej.
8. Kredyt będzie wykorzystywany w dwóch transzach podanych w Załączniku Nr 3 do SIWZ. W przypadku braku konieczności zaciągnięcia kredytu w pełnej wysokości druga transza ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
9. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
10. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów).
11. Prowizja będzie płatna jednorazowo w ciągu 30 dni od podpisania umowy, z tym że zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców prowizji przygotowawczej od kwoty kredytu tylko jeden raz, tzn. prowizji z tytułu uruchomienia kredytu..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 75.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 5.000,00,- PLN, słownie: pięć tysięcy złotych.
Wykonawca może wnieść wadium w jednej z podanych form:

- w formie bezgotówkowej poleceniem przelewu na konto Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku Mazowieckim w Banku PEKAO S. A O Grodzisk Mazowiecki
o numerze
73 1240 5918 1111 0000 4909 1669 , przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu przyjmuje się termin uznania rachunku zamawiającego,
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 oraz z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 66, poz.596 i Nr 216, poz. 1824).

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 16.10.2009 r., do godz. 12.00 .Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po:
a) upływie terminu związania ofertą,
b) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy,
c) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) który został wykluczony z postępowania,
c) którego oferta została odrzucona,

Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy stanie się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

UWAGA:
Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia;
c) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wymagane:
a) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1,
b) dowód wniesienia wadium, wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,
e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby a w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
g) aktualne zaświadczenie właściwego dla siedziby oferenta składającego ofertę Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne , lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
h) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.- Załącznik Nr 6
i) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 2
j) harmonogram spłaty kredytu - Załącznik Nr 5
k) wypełniony i podpisany projekt umowy sporządzony przez bank..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=przetargi&opt=aktualne.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatu Grodziskiego
ul. Kościuszki 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2009 godzina 12:00, miejsce: Kancelaria Notarialna Beata Kuczyńska Notariusz, Piotr Kuczyński Notariusz Spółka Cywilna
ul. Bartniaka 12a
05-825 Grodzisk Mazowiecki.IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne