Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Usługi Transportowe Sprzętem Rolniczym i Inne Czesław Sowa, Sienna 143, 34-300 Sienna 143 kraj/woj. śląskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2009/2010

śląskie, Lipowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
20-10-2009
Numer ogłoszenia
173841/2009
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-10-2009

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
34-324 Lipowa
Ulica
Lipowa 708
Email
uglipowa@tenit.com.pl

Szczegóły

Lipowa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów
w sezonie 2009/2010
Numer ogłoszenia: 173841 - 2009; data zamieszczenia: 09.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.

Adres strony internetowej zamawiającego: uglipowa@tenit.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów
w sezonie 2009/2010.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i placów położonych na terenie gminy Lipowa polegające na:
- odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi na drogach zarządzanych przez gminę, a w szczególności w miejscach niebezpiecznych t.j. na zakrętach, spadkach podłużnych oraz na skrzyżowaniach i przed skrzyżowaniami..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
a. Ze względu na specyfikę dróg gminnych (małe szerokości, teren górski)
zamawiający wymaga od wykonawców, aby do realizacji zamówienia w jednym
rejonie dysponowali sprzętem w rodzaju: w rejonie 2,3 i 4 usługa ma być wykonywana ciągnikiem z napędem na dwie osie, z pługiem posiadającym możliwość ustawiania kierunku odśnieżania(lewo- prawo),
w rejonie 1 dopuszcza się wykonywanie usługi ciągnikiem z napędem na dwie osie ,z pługiem posiadającym możliwość ustawiania kierunku odśnieżania (lewo-prawo)
Od wykonawców składających oferty na rejon 1, 3 i 4 wymaga się ponadto obowiązkowego posiadania rozrzutnika.
w rejonie 5 wymagany sprzęt typu ciężkiego: wirnik o szerokości roboczej min. 2,40 m, oraz ładowarka o pojemności łyżki min. 1,5 m3.
Pojazdy wykonujące prace na drodze winny wysyłać żółte sygnały błyskowe.
Jeżeli Wykonawca złoży oferty częściowe na realizację zamówienia w dwóch obszarach , a wykaże w nich ten sam sprzęt, jego oferta zostanie odrzucona.
4) udokumentują wykonywanie w przeciągu ostatnich trzech lat wykonywanie usług w zakresie odśnieżania.
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7) ustanowią, w przypadku gdy oferenci wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8) akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń
2. Ocena spełniania ww. warunków będzie dokonywana metodą 0-1 tj. spełnia - nie spełnia w oparciu złożone przez oferentów oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IX niniejszej specyfikacji..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie maja dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, raz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 3.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.
4. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Urzędzie Skarbowym - załącznik nr 4.
5. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków przetargu zawartych w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach - załącznik nr 5
6. Oświadczenie, że oferent pozostaje związany ze złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert - załącznik nr 6
7.Wykaz usług w zakresie odśnieżania - załącznik nr 7
8. Podpisany i zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
9. Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników z podaniem podstawy prawnej.
10. W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oferenci przedstawią dowód ustanowienia pełnomocnika z określonym zakresem pełnomocnictwa, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
12. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

UWAGA!
1.Dokumenty, o których mowa wyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta (tzn. opatrzone datą, napisem za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.ug-lipowa.com.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa 708
woj.śląskie pow. żywiecki
pokój nr.3.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa 708
woj.śląskie pow. żywiecki
sekretariat.IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów
w sezonie 2009/2010. Rejon 1.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i placów położonych na terenie gminy Lipowa polegające na:
- odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi na drogach zarządzanych przez gminę, a w szczególności w miejscach niebezpiecznych t.j. na zakrętach, spadkach podłużnych oraz na skrzyżowaniach i przed skrzyżowaniami.

I Rejon.
- Słotwina przez wieś dł. 1,3 km
- 0435005 Sienna przez wieś dł. 3,7 km
- Leśna cmentarz dł. 0,6 km
- Leśna k/Semli dł. 0,4 km
- Leśna Przedszkole - Kościół dł. 0,3 km
- Sienna k/Jakubca dł. 0,3 km
------------
6,6 km
Ponadto w II kolejności odśnieżania:
- Koło Góry w Siennej
- Do Zoniów w Siennej
- Do Łodziany w Leśnej
- Do Satławy w Leśnej
- Do Bindy w Leśnej
- Do Stadionu w Leśnej
- Do Barteczki w Leśnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów
w sezonie 2009/2010. Rejon 2.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i placów położonych na terenie gminy Lipowa polegające na:
- odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi na drogach zarządzanych przez gminę, a w szczególności w miejscach niebezpiecznych t.j. na zakrętach, spadkach podłużnych oraz na skrzyżowaniach i przed skrzyżowaniami.

II Rejon.

- Twardorzeczka od sklepu do Leśniczówki dł. 0,3 km
- Od mostu u Widza do drogi powiatowej
k Jaska w Twardorzeczce dł. 0,3 km
- w Twardorzeczce k Brolla dł.0,3.km
- w Twardorzeczce do Błachutów dł.0,4 km
- w Twardorzeczce do Kublina dł.0,4 km
- w Twardorzeczce Sośliny dł.1,2 km
- w Twardorzeczce na Mokryśne dł.0,6 km
- w Ostrem ,,do Knapka I dł.0,3 km
- w Ostrem ,,do Knapka II dł.0,3 km
- w Ostrem ,,do Rypnia dł. 0,3 km
- w Ostrem ,,do Miki dł. 0,2 km
- boisko Gimnazjum w Twardorzeczce
------------
4,6 km
Ponadto w II kolejności odśnieżania:
- w Twardorzeczce do Haręźlaka
- w Twardorzeczce do Gąsiorka
- do Polaka w Ostrem.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-8, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów
w sezonie 2009/2010. Rejon 3.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i placów położonych na terenie gminy Lipowa polegające na:
- odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi na drogach zarządzanych przez gminę, a w szczególności w miejscach niebezpiecznych t.j. na zakrętach, spadkach podłużnych oraz na skrzyżowaniach i przed skrzyżowaniami.
III Rejon.

- Piwniczka - Kastelik w Dolnej Lipowej dł. 1,5 km
- Do Semli w Dolnej Lipowej dł. 1,3 km
- Lipowa Podkościół dł. 1,2 km
- Lipowa Nadkościół dł. 1,3 km
- Lipowa Zemanka- Podlas dł. 1,5 km
- Lipowa Jaski - łącznik z Nadkościoł dł. 0,5 km
- Lipowa - Wielidroga dł. 0,7 km
- Parking Lipowa Karczma 700 m2
- Parking przy Urzędzie Gminy
- Plac Szkoły Podstawowej w Lipowej
------------
8,0 km +0,07 ha.
Ponadto w II kolejności odśnieżania :

- Do Urbasia w Lipowej Dolnej
- Do Kanady w Lipowej Dolnej
- Do Caputy w Lipowej Nadkościół
- Do Biegunów w Lipowej Nadkościół
- Do Kupczaka w Lipowej Brzezinach
- Po Brzegach w Lipowej Brzezinach
- Od Gamarych w stronę boiska sportowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów
w sezonie 2009/2010. Rejon 4.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i placów położonych na terenie gminy Lipowa polegające na:
- odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi na drogach zarządzanych przez gminę, a w szczególności w miejscach niebezpiecznych t.j. na zakrętach, spadkach podłużnych oraz na skrzyżowaniach i przed skrzyżowaniami.
IV Rejon.

- Słotwina Wandzle dł. 1,1 km - Lipowa Bugaj dł. 2,0 km
- Lipowa Poddzielec k Chudeckiej dł. 0,2 km - Lipowa ZZD dł. 1,5 km - Lipowa do Barutów dł. 1,3 km
- Lipowa Baruty most Kalniański dł. 1,5 km
- Lipowa Jastrząbka- Gwizdałówka dł. 0,8 km
- Lipowa Podlas dł. 1,8 km - Lipowa Podlas do Drągowego dł. 0,5 km
------------
10,7 km

Ponadto w II kolejności odśnieżania:

- Nad Szkołą w Słotwinie
- Do Zuziaka w Lipowej Podlas
- Do Wojtusiaka w Lipowej Podlas
- Do Wojcieszyka w Lipowej Podlas
- Do Kubaczki w Lipowej Podlas.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów
w sezonie 2009/2010. Rejon 5.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i placów położonych na terenie gminy Lipowa polegające na:
- odśnieżaniu terenu całej gminy w przypadku nadzwyczajnych opadów śniegu przy użyciu ciężkiego sprzętu: pług wirnikowy o szerokości roboczej min.2,40 m,
oraz ładowarka o pojemności łyżki min. 1,5 m3..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne