Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
CURYŁO - ASTERIX S.A., ul. Półłanki 82, 30-740 Kraków kraj/woj. małopolskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

sukcesywne dostawy produktów mlecznych

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
18-11-2009
Numer ogłoszenia
203801/2009
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
10-11-2009

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
25-563 Kielce
Ulica
ul. Zagnańska 155
Email
dkw_kielce@sw.gov.pl

Szczegóły

Kielce: sukcesywne dostawy produktów mlecznych
Numer ogłoszenia: 203801 - 2009; data zamieszczenia: 10.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Areszt Śledczy , ul. Zagnańska 155, 25-563 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3314091, faks 041 3314419.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywne dostawy produktów mlecznych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia;
- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa niżej wymienionych produktów mlecznych z grupy 155 CPV oraz zgodnie z wymogami Polskiej Normy.
a)ser twarogowy półtłusty - 4 800 kg
CPV 15542100-0, PN-A86300AZ
(kostka opakowania 200g - 250g)
b)serek kanapkowy homogenizowany (naturalny lub smakowy) - 2 200 kg
CPV 15542200-1, PN-A-86300:1991Az2:1997
(opakowania 150g - 200g)
c)ser topiony tłusty - 3 500kg
CPV 15542200-1, PN-86A-86230
(opakowania 50g - 100g)
d)śmietana 18% - 3 000L
CPV 15510000-6, PN-A-86050
(pojemnik plastikowy, wiadro - opakowanie 200 ml - 5L)
e)mleko granulowane odtłuszczone (w proszku) - 9 000kg
CPV 15511700-0, PN-92A-86024
(opakowanie 250g - 20kg)
f)serek fromage (naturalny lub smakowy) - 2 700kg
CPV 15542100-1, PN-91A-86300
(opakowania 50g - 100g)
- Wykonawca gwarantuje niezmienność cen przedmiotu zamówienia przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych w pozycjach asortymentu.
- Dostawy należy realizować własnym transportem (na koszt Wykonawcy). Wykonawca zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Zamawiającego o realizacji dostawy w danym dniu (uzgodnienie konkretnej godziny dostawy).
- Dostawy należy realizować jeden raz w tygodniu w godz. od 7:00 do 11:00 od poniedziałku do czwartku.
- Dostarczany towar ma być ułożony w opakowaniach w sposób nie powodujący deformacji i zapewniający jego estetyczny wygląd.
- Na każdym dostarczonym produkcie musi znajdować się etykieta z następującymi danymi:
a)nazwa oraz adres dostawcy lub producenta,
b)nazwa oraz rodzaj produktu,
c)data-termin przydatności do spożycia (należy spożyć do dzień, miesiąc, rok),
d)masa netto,
e)warunki przechowywania,
f)wykaz składników wg udziału surowców.
- Wraz z dostawą towaru Zamawiający żąda faktury.
- Podstawę do zapłaty faktur stanowić będą protokoły odbioru (bez zastrzeżeń) (załącznik nr 5 - wzór protokołu do s.i.w.z.), podpisane przez Wykonawcę oraz magazyniera (osobę odbierającą).
- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad jakościowych dostarczonych produktów Wykonawca jest zobowiązany do ich wymiany i dostarczenia na własny koszt w terminie do godz. 14:00 następnego dnia roboczego.
- W przypadku trzykrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego nie dostarczenia towaru lub dostawy towaru nie odpowiadającego wymogom określonym w niniejszej specyfikacji rozwiązanie umowy następuje bez wypowiedzenia - po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o tym fakcie. Ponadto Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % ceny (brutto) za towar, który miał dostarczyć do końca trwania umowy..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.54.21.00-0, 15.54.22.00-1, 15.51.00.00-6, 15.51.17.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadiumIII.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków;
- W przetargu mogą wziąć udział podmioty nie wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) oraz spełniające warunki art. 22 ust. 1 ww. ustawy i wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)
- Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wydane niewcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu w płatnościach we właściwym Urzędzie Skarbowym oraz właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych (wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Areszt Śledczy, ul. Zagnańska 155, 25-563 Kielce.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Areszt Śledczy ul. Zagnańska 155, 25-563 Kielce, sekretariat I piętro (budynek administracji)..IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne