Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospdoarowania przestrzennego Gminy Kowale Oleckie

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
211367/2009
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-11-2009

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Kościuszki 44
Email
malinowski@gmina.kowale.fr.pl

Szczegóły

Kowale Oleckie: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospdoarowania przestrzennego Gminy Kowale Oleckie
Numer ogłoszenia: 211367 - 2009; data zamieszczenia: 17.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 334282 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 5238279, 602583860, faks 087 5238279.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospdoarowania przestrzennego Gminy Kowale Oleckie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres prac projektowych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowale Oleckie dotyczy terenu całej gminy Kowale Oleckie i obejmuje :
gruntowną inwentaryzację obszaru gminy - wyniki przedstawione na mapie w skali 1:10 000,
analizę obowiązującego studium, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, planu zagospodarowania przestrzennego woj. warmińsko - mazurskiego w zakresie dotyczącym gminy Kowale Oleckie,
analizę wniosków z uwzględnieniem obecnego i planowanego zagospodarowania terenów sąsiednich przedstawiona na mapie w skali 1: 10 000,
analizę ewentualnych uwag do projektu studium przedstawiona na mapie w skali 1: 10 000,
analizę układu komunikacyjnego,
analizę obszarów prawnie objętych ochroną przyrody,
analizę obszarów objętych ochroną konserwatorską,
określenie przeznaczeń terenu z uwzględnieniem granic działek - na mapach ewidencyjnych,
kompleksową analizę projektowanego rozwoju gminy, w tym prognozowana liczba ludności..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.20.00-0.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 100000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Katarzyna Wyrzykowska, Purda, 11-030 Prejłowo, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 64628.00
Oferta z najniższą ceną: 64628.00 oferta z najwyższą ceną: 120000.00
Waluta: PLN.drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne