Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
POL EMS AGENCJA-PRZEDSTAWICIELSTWO, ul. Wadowicka 5E, 03-093 Warszawa kraj/woj. mazowieckie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sprawa Nr NA-P/117/2009. Dostawa urządzenia do elektrodiagnostyki neurologicznej z możliwością wykonania EMG, NCS, EP dla Katedry Chorób...

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
15-12-2009
Numer ogłoszenia
233303/2009
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-12-2009

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-375 Wrocław
Ulica
ul. Norwida 25
Email
krupicka@ozi.ar.wroc.pl

Szczegóły

Wrocław: Sprawa Nr NA-P/117/2009.
Dostawa urządzenia do elektrodiagnostyki neurologicznej z możliwością wykonania EMG, NCS, EP dla Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Numer ogłoszenia: 233303 - 2009; data zamieszczenia: 07.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu , ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3205133, faks 071 3205164.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.wroc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprawa Nr NA-P/117/2009.
Dostawa urządzenia do elektrodiagnostyki neurologicznej z możliwością wykonania EMG, NCS, EP dla Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa urządzenia do elektrodiagnostyki neurologicznej z możliwością wykonania EMG, NCS, EP dla Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wraz z uruchomieniem urządzenia u końcowego użytkownika oraz przeszkoleniem wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi.
Wartość zamówienia do 206.000,00 euro..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonych działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat co najmniej jedną dostawą odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia,
3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,
4. zamawiający wymaga, aby dostawy objęte zamówieniem wykonał w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy,
5. zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru) wg załącznika nr 5.
3. Oświadczenie wg załącznika nr 2.
4. Stosowne pełnomocnictwo..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.up.wroc.pl.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław.
Dział Aparatury i Pomocy Dydaktycznych, budynek A-5, pok. 16
w godz. od 10.30 do 13.30.
Cena SIWZ 6.00 PLN..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2009 godzina 11:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego budynek A-5, pok. 16..IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne