Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Przedsiębiorstwo Techniczno - Usługowe Grzegorz Błaszczyk, ul. Zachodnia 30, 99-100 ŁĘCZYCA kraj/woj. łódzkie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KRZYŻANOWIE

łódzkie, Krzyżanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
20-01-2010
Numer ogłoszenia
254529/2009
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-12-2009

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
99-314 Krzyżanów
Ulica
Krzyżanów 10
Email
krzyzanow1@wp.pl

Szczegóły

Krzyżanów: ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W KRZYŻANOWIE
Numer ogłoszenia: 254529 - 2009; data zamieszczenia: 29.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzyżanów , Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów, woj. łódzkie, tel. 024 3562200, faks 024 3562900.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkrzyzanow.bip.org.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W KRZYŻANOWIE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego postępowania są roboty budowlane obejmujące rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżanowie wg. posiadanego przez zamawiającego projektu budowlanego i pozwolenia na budowę. Celem inwestycji jest podniesione standardu usług kulturalnych dla mieszkańców gminy.
Zakres robót obejmuje:
a) roboty ogólnobudowlane
b) roboty elektryczne,
c) roboty związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania,
d) roboty związane z wykonaniem instalacji wodociągowej.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w następujących dokumentach stanowiących integralną część SIWZ:
a) Załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna (projekt budowlany),
b) Załącznik nr 8 - Kosztorysy nakładcze,
c) Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
2. W ramach ceny ofertowej Wykonawca zapewni wykonanie robót zgodnie z wymogami projektu budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie:
a) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
b) zagospodarowanie terenu wokół wykonanego obiektu,
c) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4. Przekazanie Zamawiającemu przed odbiorem końcowym inwestycji, następujących dokumentów:
a) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
b) badania skuteczności zerowania i oporności izolacji urządzeń instalacji elektrycznych,
c) potwierdzających szczelność i drożność przewodów dymnych i wentylacyjnych,
d) innych dokumentów wynikających z przepisów, i związanych z realizacja inwestycji.
5. Z uwagi na złożoność oraz szeroki zakres robót o znacznym stopniu trudności zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność wszelkich danych przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego - wykorzystywanych w procesie przygotowania oferty.
6. Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie materiałów, to Zamawiający w takim przypadku dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Poprzez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysami nakładczymi. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty - druk Załącznik Nr 2 do SIWZ. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: atesty, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej.
7. Zamawiający nie wyrażą zgody, by proponowane w ofercie urządzenia równoważne były prototypami. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia poprawności działania urządzenia równoważnego pracującego na innych zrealizowanych obiektach.
8. Wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy i obejmuje także wszelkie urządzenia i akcesoria wchodzą w skład realizowanej inwestycji.
9. Przedmiot zamówienia opisują następujące kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
a) 45000000-7 roboty budowlane,
b) 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
c) 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę roboty ziemne,
d) 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,
e) 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
f) 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.00.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.11.00.00-1, 45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 30.000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.
1. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w formach:
- pieniądza,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 wraz z późniejszymi zmianami).
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji
e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, i nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 55 9021 1018 0100 0185 2001 0016 - Bank Spółdzielczy Wspólna Praca w Kutnie Oddział w Krzyżanowie przed upływem terminu składania ofert.
Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
3. Wadium wniesione w postaci poręczeń i gwarancji bankowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych należy załączyć do oferty.
4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium:
1) Wszystkim Wykonawca niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7.,
2) Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę któremu zwrócono wadium w sposób określony w pkt 4., jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w takim przypadku Zamawiający w żądaniu określi termin wniesienia wadium.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
8. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie Wykonawcy przez Zamawiającego. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie,
1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub polegają na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów i udowodnią Zamawiającemu, iż będą dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz wykażą, iż:
a) wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł każda,
b) posiadają personel odpowiedzialny za realizację zamówienia, posiadający wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, minimum:
kierownik budowy - min. 1 osoba, posiadająca uprawnienia konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów ,
kierownik robót sanitarnych - min. 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
kierownik robót elektrycznych - min. 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania tej samej osoby z personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia do wykonania zadań określonych powyżej w zakresie większym niż sprawowanie jednej funkcji - ale pod warunkiem, iż wskazana osoba posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia.
1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia lub polegają na zasobach - zdolnościach finansowych innych podmiotów - przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz wykażą, iż:
a) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z charakterem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł,
b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.
1.5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy.
2. Którzy spełnią warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożą dokumenty wymienione w pkt. 6 SIWZ.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki ust. 5.1.2 i 5.1.3. oraz ust. 5.1.4. - natomiast każdy z nich musi spełnić warunek z ust. 5.1.1 oraz ust. 5.1.5.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty dokumentów wymienionych w pkt 6 SIWZ..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mają złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, druk Załącznik nr 3 do SIWZ,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł każda - druk Załącznik nr 4 do SIWZ - wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,
f) potencjał kadrowy - wykaz personelu do realizacji zamówienia - druk Załącznik nr 5 do SIWZ - wraz z załączeniem uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
g) pisemne zobowiązanie (odpowiednie do wykorzystywanego zasobu) innych podmiotów do udostępnienia zasobów w postaci wiedzy i doświadczeniu, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych w przypadku gdy Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
h) kopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z charakterem niniejszego zamówienia,
i) informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wymaganej wysokości, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
ponadto:
j) wypełniony formularz oferty - druk Załącznik nr 1 do SIWZ,
k) dokument potwierdzający wniesienie wadium,
l) pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Z postępowania wyklucza się Wykonawców na podst. z art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie składają oświadczenia i dokumenty z pkt. a), b), c), d) każdy z osobna, pozostałe oświadczenia i dokumenty łącznie (grupowo).

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
2.1. zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6.1 lit. b), c), d) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2.2. Dokument o którym mowa w pkt. 6.2.1 lit a) powinny być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu. Dokument o którym mowa w pkt. 6.2.1 lit b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu.
2.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 2.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt 2.2 stosuje się odpowiednio..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugkrzyzanow.bip.org.pl.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Krzyzanów w Krzyżanowie
Krzyżanów 10; 99-314 Krzyżanów.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy (pokój nr 1) w Krzyżanowie, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów.IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
działanie - odnowa i rozwój wsi.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne