Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Modernizacja ewidencji gruntów części miasta Torunia (tj. część prawobrzeżna miasta Torunia, część osiedli Mokre, Jakubskie Przedmieście, Winnica,...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
444590/2009
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-12-2009

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
Email
bzp@um.torun.pl

Szczegóły

Toruń: Modernizacja ewidencji gruntów części miasta Torunia (tj. część prawobrzeżna miasta Torunia, część osiedli Mokre, Jakubskie Przedmieście, Winnica, Katarzynka, Kaszczorek, Bielawy, Rybaki, Starotoruńskie Przedmieście) w zakresie użytków gruntowych.
Numer ogłoszenia: 444590 - 2009; data zamieszczenia: 29.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 20680 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6118713, faks 056 6118622.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ewidencji gruntów części miasta Torunia (tj. część prawobrzeżna miasta Torunia, część osiedli Mokre, Jakubskie Przedmieście, Winnica, Katarzynka, Kaszczorek, Bielawy, Rybaki, Starotoruńskie Przedmieście) w zakresie użytków gruntowych..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja ewidencji gruntów części miasta Torunia (tj. część prawobrzeżna miasta Torunia, część osiedli Mokre, Jakubskie Przedmieście, Winnica, Katarzynka, Kaszczorek, Bielawy, Rybaki, Starotoruńskie Przedmieście) w zakresie użytków gruntowych..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.40.00-0.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 204918.03 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.03.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Bydgoszczy Spółka z o.o. ul. J. Zamoyskiego 2a 85-063 Bydgoszcz, ul. J. Zamoyskiego 2a 85-063 Bydgoszcz, 85-063 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 181819.67
Oferta z najniższą ceną: 181819.67 oferta z najwyższą ceną: 297000
Waluta: PLN.


drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne