Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Usuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kotlin w roku 2010

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
43040/2010
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-02-2010

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
63-220 Kotlin
Ulica
ul. Powstańców Wielkopolskich 1
Email
inwestycje@kotlin.com

Szczegóły

Kotlin: Usuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kotlin w roku 2010
Numer ogłoszenia: 43040 - 2010; data zamieszczenia: 16.02.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 25688 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kotlin, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 63-220 Kotlin, woj. wielkopolskie, tel. 062 7405481, faks 062 7405481.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kotlin w roku 2010.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres prac objetych postępowaniem :
- usuwanie awarii sieci wodociagowych ( w tym naprawa niesprawnych hydrantów ),
- usuwanie awarii na ujeciach wody ( w tym wymiana pomp głębinowych );
- usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych ( w tym w przepompowniach, zbiorczych urzadzeniach transportowych;
- czyszczenie sieci sprzętem specjalistycznym - WUKO oraz naprawa instalacji elektrycznych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.02.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FUR - BUD
Czesław, Joanna Furmaniak s.c, ul. Żeromskiego 6, 63-210 Żerków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 135000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 80000,00
Oferta z najniższą ceną: 80000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 80000,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne