Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
07-04-2010
Numer ogłoszenia
70203/2010
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
30-03-2010

Ogłaszający

Województwo
Miasto
30-529 Kraków
Ulica
ul. Józefińska 14/002
Email
do@poczta.mops.krakow.pl

Szczegóły

Kraków: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego
Numer ogłoszenia: 70203 - 2010; data zamieszczenia: 30.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie , ul. Józefińska 14/002, 30-529 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6165420, 6165424, faks 012 6165428.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.krakow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu rozliczania zadań publicznych przekazanych do realizacji organizacjom pozarządowym dla 5 pracowników Zamawiającego, zgodnie z poniższymi wytycznymi:
1) ilość godzin zegarowych: 6
2) Wykonawca przekaże uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe.
3) miejsce szkolenia: w granicach administracyjnych Krakowa.
2. Tematyka szkolenia:
1) Rodzaje kontroli (instytucjonalna, funkcjonalna, ex-ante; bieżąca, ex-post, zewnętrzna, wewnętrzna).
2) Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a kontrola zarządcza:
a) zakres odpowiedzialności za kontrolę zarządczą wójta/burmistrza/ prezydenta/
przewodniczącego zarządu i kierownika jednostki,
b) kontrola zarządcza - sposób kontrolowania, kto powinien kontrolować, co należy
kontrolować i w jakim okresie,
c) standardy kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów, w tym m.in.:
o ustalanie celów i zadań
o rodzaje mierników efektywności działania,
o kodeks etyki,
o efektywność i skuteczność przepływał informacji.
3) Rola analizy ryzyka i zarządzanie ryzykiem w kontroli zarządczej:
a) definicja ryzyka, rodzaje ryzyka,
b) analiza i ocena ryzyka,
c) zarządzanie ryzykiem.
4) Odpowiedzialność osób biorących udział w wykonywaniu budżetu:
a) kierownik jednostki (odpowiedzialność za rachunkowość, finanse,
zamówienia publiczne)
b) główny księgowy (skarbnik),
c) pracownicy merytoryczni - zakresy czynności,
d) przekazanie przez kierownika jednostki odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych pracownikom merytorycznym.
5) Co warto wykorzystać projektując system kontroli wewnętrznej:
a) obszary ryzyka występowania najczęstszych nieprawidłowości w trakcie realizacji
budżetu i planów finansowych,
b) najczęstsze nieprawidłowości skutkujące naruszeniem dyscypliny
finansów publicznych,
c) procedury udzielania zamówień publicznych poniżaj 14.000 Euro.
6) Oszustwa i nadużycia:
a) geneza i rodzaje nadużyć,
b) sygnały alarmowe,
c) metody zapobiegania oszustwom i nadużyciom.
7) Rola audytu wewnętrznego w samorządzie:
a) różnice pomiędzy kontrolą, a audytem,
b) certyfikowanie systemu kontroli zarządczej,
c) wybrane unormowania ustawy o finansach publicznych.
8) Narzędzia informatyczne stosowane w procesie audytu i kontroli zarządczej (ACL)
a) zalety stosowania ACL,
b) metodologia pracy,
c) obszary możliwe do objęcia kontrolą z wykorzystaniem ACL,
d) nieprawidłowości wykrywane przy pomocy ACL.
9) Budżet zadaniowy - narzędzie wspomagające kontrole zarządcza w jednostkach sektora samorządowego
3. Warunki płatności: przelewem w terminie do 14 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego
4. Warunki dodatkowe:
1) Nie dopuszcza się podzlecenia realizacji przedmiotu zamówienia w jakiejkolwiek części.
2) Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
5) Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamówienia uzupełniające mogą stanowić nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i mogą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. są wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego na podst. rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych Dz. U. z 2004 nr 236 poz. 2365) lub do wykazu placówek, ośrodków i działalności oświatowej prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, które uzyskały akredytację Kuratora Oświaty, prowadzonego na podst. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. nr 227 poz. 2247 z późn. zm.), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do wyżej wymienionych rejestrów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyIII.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Aktualny odpis z rejestru instytucji szkoleniowych lub wykazu placówek, ośrodków
i działalności oświatowej prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, które uzyskały akredytację Kuratora Oświaty, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do wyżej wymienionych rejestrów..
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany mogą dotyczyć takich kwestii jak: termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz miejsce realizacji zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=27000
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: MOPS w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 002.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2010 godzina 12:00, miejsce: Dziennik podawczy MOPS w Krakowie, ul. Józefińska 14.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne