Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Handel, Usługi Projektowe i Ogólnobudowlane HANDROG Halina Ryl, ul. Tylna 2, 89-500 Tuchola kraj/woj. kujawsko-pomorskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

ogloszenie

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Nadzór inwestorski

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-04-2010
Numer ogłoszenia
76229/2010
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
02-04-2010

Ogłaszający

Województwo
Miasto
89-500 Tuchola
Ulica
ul. Przemysłowa 6
Email
zdp@tuchola.pl

Szczegóły

Tuchola: Nadzór inwestorski
Numer ogłoszenia: 76229 - 2010; data zamieszczenia: 02.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi , ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5590112, faks 052 5590112.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bippowiat.tuchola.plAdres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji Zamawiającego posiadających dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wynikające z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże pełnienie, co najmniej 2 nadzorów inwestorskich inwestycji drogowej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że nadzory zostały wykonane należycie
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wynikające z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie lub dysponowanie osobą posiadającą, co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie, w specjalności drogowej lub innej, uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi w zakresie drogowym
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wynikające z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamiIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyIII.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy w następujących przypadkach:
a) jeżeli wystąpi konieczność zmiany terminu realizacji robót budowlanych dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia;
b) jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT na usługi objęte umową dopuszcza się zmianę ceny za realizację przedmiotu zamówienia;
c) jeżeli z przyczyn losowych zajdzie potrzeba zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru;
d) jeżeli wystąpią okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy dopuszcza się zmianę terminu i ceny realizacji przedmiotu zamówienia;
e) jeżeli wystąpią okoliczności powodujące nieistotne zmiany w treści oferty lub umowy;
f) jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.
3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej.
4. Zmiana umowy może nastąpić do terminu określonego w § 2 umowy.
5. Propozycja zmiany powinna zawierać: opis i uzasadnienie zmiany, wpływ na koszt i czas trwania realizacji przedmiotu zamówienia
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bippowiat.tuchola.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Pzremysłowa 6, 89-500 Tuchola.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2010 godzina 13:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Pzremysłowa 6, 89-500 Tuchola.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1017C w miejscowości Śliwice (I etap):.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Nadzór inwestorski pełniony dla inwestycji: przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1017C w miejscowości Śliwice (I etap). Dokumentacja techniczna dostępna na stronie www.bippowiat.tuchola.pl w zakładce Zamówienia publiczne, postępowanie nr ZDP3450-8/2010. Wykonawcy są zobowiązani do zapoznania się z zakresem robót budowlanych.
2) Termin realizacji nadzoru inwestorskiego - 30.07.2010 r., z zastrzeżeniem, że jest on uzależniony od trwania i zakończenia robót budowlanych.
3) Wymaga się, aby Wykonawca posiadał, co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, w specjalności drogowej lub innej, uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi w zakresie drogowym.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.07.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn wraz z kanalizacją deszczową (I etap).
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Nadzór inwestorski pełniony dla inwestycji: przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn wraz z kanalizacją deszczową (I etap). Dokumentacja techniczna dostępna na stronie www.bippowiat.tuchola.pl w zakładce Zamówienia publiczne, postępowanie nr ZDP3450-9/2010. Wykonawcy są zobowiązani do zapoznania się z zakresem robót budowlanych. Inwestycja jest objęta nadzorem archeologicznym.
2) Termin realizacji nadzoru inwestorskiego - 30.09.2010 r., z zastrzeżeniem, że jest on uzależniony od trwania i zakończenia robót budowlanych.
3) Wymaga się, aby Wykonawca posiadał, co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, w specjalności drogowej lub innej, uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi w zakresie drogowym.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno (I etap).
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Nadzór inwestorski pełniony dla inwestycji: przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno (I etap). Dokumentacja techniczna dostępna na stronie www.bippowiat.tuchola.pl w zakładce Zamówienia publiczne, postępowanie nr ZDP3450-10/2010. Wykonawcy są zobowiązani do zapoznania się z zakresem robót budowlanych.
2) Termin realizacji nadzoru inwestorskiego - 30.07.2010 r., z zastrzeżeniem, że jest on uzależniony od trwania i zakończenia robót budowlanych.
3) Wymaga się, aby Wykonawca posiadał, co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, w specjalności drogowej lub innej, uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi w zakresie drogowym.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.07.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przebudowa dróg powiatowych nr 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (I etap).
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Nadzór inwestorski pełniony dla inwestycji: przebudowa dróg powiatowych nr 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (I etap). Dokumentacja techniczna dostępna na stronie www.bippowiat.tuchola.pl w zakładce Zamówienia publiczne, postępowanie nr ZDP3450-11/2010. Wykonawcy są zobowiązani do zapoznania się z zakresem robót budowlanych. Inwestycja jest objęta nadzorem archeologicznym.
2) Termin realizacji nadzoru inwestorskiego - 30.07.2010 r., z zastrzeżeniem, że jest on uzależniony od trwania i zakończenia robót budowlanych.
3) Wymaga się, aby Wykonawca posiadał, co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, w specjalności drogowej lub innej, uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi w zakresie drogowym.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.07.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne