Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont pomieszczeń świetlic wiejskich w miejscowościach: Bartlewo, Kornatowo, Linowiec, Mgoszcz i Tytlewo oraz przebudowa chodników w ...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
79001/2010
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-04-2010

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
86-230 Lisewo
Ulica
ul. Chełmińska 2
Email
ug_lisewo@pro.onet.pl

Szczegóły

Lisewo: Remont pomieszczeń świetlic wiejskich w miejscowościach: Bartlewo, Kornatowo, Linowiec, Mgoszcz i Tytlewo oraz przebudowa chodników w miejscowości Lisewo
Numer ogłoszenia: 79001 - 2010; data zamieszczenia: 08.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 16034 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6768614, faks 056 6768965.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń świetlic wiejskich w miejscowościach: Bartlewo, Kornatowo, Linowiec, Mgoszcz i Tytlewo oraz przebudowa chodników w miejscowości Lisewo.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zakres prac obejmuje wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach świetlic wiejskich
oraz przebudowa i budowa 2 odcinków chodników w miejscowości Lisewo
Szczegółowy zakres prac został określony w załączonych przedmiarach robót.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.23.32.60-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dzialanie 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo handlowo Usługowe DORBUD, ul. Szkolna 19, 86-105 Terespol Pomorski, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 273252,77 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 178005,21
Oferta z najniższą ceną: 160642,61 / Oferta z najwyższą ceną: 224664,59
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne