Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa i montaż belownicy do prasowania odpadów segregowanych z perforatorem i automatycznym podajnikiem surowców na składowisko odpadów innych...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
107234/2010
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
15-04-2010

Ogłaszający

Województwo
Miasto
59-100 Polkowice
Ulica
ul. Dąbrowskiego 2
Email
w.czekajlo@pgm-polkowice.com.pl

Szczegóły

Polkowice: Dostawa i montaż belownicy do prasowania odpadów segregowanych z perforatorem i automatycznym podajnikiem surowców na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Trzebczu
Numer ogłoszenia: 107234 - 2010; data zamieszczenia: 15.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 49285 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie, tel. 076 8462911, faks 076 8462960.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż belownicy do prasowania odpadów segregowanych z perforatorem i automatycznym podajnikiem surowców na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Trzebczu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. belownica hydrauliczna pozioma do prasowania odpadów segregowanych
2. konstrukcja belownicy - metalowa
3. nacisk belownicy przy zgniataniu - min. 250 kN
4. napęd - elektrohydrauliczny
5. zasilanie - 400 V - 50 Hz
6. moc silnika - około 7,5 kW
7. napięcie sterowania - max 24 V
8. waga belownicy - 3000 ÷ 4000 kg
9. wymiar belownicy z podajnikiem i perforatorem:
a) długość - max 4300 mm
b) szerokość (belownica + podajnik+perforator) - max 4800 mm
c) wysokość - max 2600 mm
10. przekrój szybu napełnienia - min.800x700 mm
11. wymiary komory zgniatania:
a) długość - min. 1100 mm
b) szerokość - min. 800 mm
c) wysokość - min. 500 mm
12. wielkość beli - 0.6-0.8 m3
13. czas 1-go cyklu zgniatania - max 45 sek.
14. wydajność pracy, nie mniej niż: - butelki PET - 0,4 t/godz.
- makulatura - 0,6 t/godz.
Urządzenie powinno być:
1. przystosowane do prasowania, przebijania i wiązania w bele butelek plastikowych PET,
makulatury i innych odpadów - surowców, wiązanie bel ręczne lub automatyczne, z
możliwością zastosowania sznurka, taśmy lub drutu bela PET o wadze min. 200 kg
oraz bela makulatury o wadze min. 250 kg.
2. automatyczny wysuw beli z komory zgniatania
3. wyposażone w zasobnik na materiał przeznaczony do belowania, zasobnik ma się znajdować w miejscu zasypu komory zgniotu
4. zasobnik powinien posiadać:
a) pojemność co najmniej jednokrotnego zasypu komory zgniotu
b) możliwość magazynowania materiału w trakcie cyklu prasowania
c) możliwość swobodnego opróżniania po zakończeniu cyklu zgniotu
5. podajnik z perforatorem ma być ustawiony prostopadle do belownicy po prawej stronie,
patrząc od strony drzwi komory zgniotu
6. taśma podajnika ma być wyposażona w progi zapobiegające przesuwaniu się materiału
transportowanego
7. podajnik ma być wyposażony w burty metalowe o wysokości min 300 mm
8. podajnik i perforator powinny stanowić oddzielny element urządzenia, który można będzie
łatwo zdemontować i przestawić bez użycia urządzeń pomocniczych
9. zasyp perforatora powinien znajdować się na wysokości max 1200 mm od podłoża
10. perforator powinien być zamontowany na początku podajnika
11. wydajność perforatora do butelek PET zsynchronizowana z transporterem i wydajnością prasy
12. możliwość ominięcia perforatora w wypadku prasowania innych odpadów - surowców niż butelki PET
13. urządzenie powinno być fabrycznie nowe rok produkcji 2010. Wykonane zgodnie z dokumentacją odpowiadającą warunkom techniczno-użytkowym i normami UE
14. czas reakcji serwisu od momentu powiadomienia telefonicznego lub pisemnego do 48 godzin (dotyczy dni roboczych)
15. minimalny okres gwarancji na oferowane urządzenie: 12 m-cy od daty podpisania
protokołu odbioru technicznego bez wad usterek
16. Protokolarny odbiór przedmiotu umowy odbędzie się po 2-dniowym rozruchu urządzenia obowiązków przeszkoleniu pracowników.

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Dostawa ,montaż, uruchomienie i zademonstrowanie działania urządzenia. Prace montażowe
i uruchomienie urządzenia będą przeprowadzone w dniach i godzinach ściśle uzgodnionych z Zamawiającym.

2. Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia.

3. Dostarczenie Zamawiającemu:
a) certyfikatów stwierdzających, że urządzenie będące przedmiotem zamówienia spełnia
wymagania norm UE pod względem konstrukcyjnym i bezpieczeństwa użytkowania
(Deklaracja zgodności CE)
b) instrukcji eksploatacji i obsługi oraz schematów układów elektrycznego i hydraulicznego w
języku polskim (2 egzemplarze)
c) katalog części w języku polskim

4. Termin wykonania zamówienia : 3 miesiące, licząc od daty zawarcia umowy.


Wskazanie w dokumentacji przetargowej nazwy handlowej lub marki oraz nazwy firm, wraz z ich rozwiązaniami technicznymi należy rozumieć jako określenie standardu przedmiotu zamówienia
i dopuszcza się do zastosowania w ofercie wszelkich ich odpowiedników rynkowych. Wskazanie marki
i eksploatacyjne cechy techniczne lub nazwy handlowe określać będą klasę produktu ( materiałów, maszyn, urządzeń itp.) a nie jego producenta..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.62.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EKO-MIR
Przemysław Mikrkowski, ul.Grunwaldzka 25/5, 76-200 Głogów, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 89600,00
Oferta z najniższą ceną: 89600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 344496,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne