Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz usługa wdrożenie oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) dla Urzędu Miasta i...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
128508/2010
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-05-2010

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
59-630 Mirsk
Ulica
Plac Wolności 39
Email
gmina@mirsk.pl

Szczegóły

Mirsk: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz usługa wdrożenie oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) dla Urzędu Miasta i Gminy Mirsk współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Ślasku(Społeczeństwo Informacyjne), Działanie 2.2 - Rozwój usług elektronicznych pod nazwą: Informatyzacja Urzędów Gmin Mirsk, Lubomierz i Warta Bolesławiecka w celu wdrożenia e-usług publicznych-realizowane w ramach projektu partnerskiego
Numer ogłoszenia: 128508 - 2010; data zamieszczenia: 13.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 97834 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk, woj. dolnośląskie, tel. 075 647 04 40, faks 075 647 04 69.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz usługa wdrożenie oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) dla Urzędu Miasta i Gminy Mirsk współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Ślasku(Społeczeństwo Informacyjne), Działanie 2.2 - Rozwój usług elektronicznych pod nazwą: Informatyzacja Urzędów Gmin Mirsk, Lubomierz i Warta Bolesławiecka w celu wdrożenia e-usług publicznych-realizowane w ramach projektu partnerskiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego - serwerów, stacji roboczych, drukarki sieciowej oraz drukarek stanowiskowych, dostawa i wdrożenie oprogramowania dla serwera, stanowisk komputerowych oraz zakup i wdrożenie oprogramowania dla platformy Elektronicznego Obiegu Dokumentów dla Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.
Zamówienie polega na dostawie sprzętu potrzebnego do wprowadzenia elektronicznych usług dla ludności wraz z oprogramowaniem. W skład dostarczanego sprzętu wchodzi system backupu i obsługi sieci informatycznej oparty na dwóch modułach serwerowych o parametrach zgodnych dla każdego modułu, serwer Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw, zasilanie awaryjne dla serwerów szt. 2, 4 stacje robocze PC, urządzenie skanujące do obsługi Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, drukarka laserowa sieciowa(urządzenie wielofunkcyjne), 2 drukarki komputerowe monochromatyczne, firewall sieciowy, switch sieciowy zarządzalny, oprogramowanie do serwera + 30 licencji na klientów; system backupu; macierz dyskowa do celów archiwizacyjnych; oprogramowanie antywirusowe Kaspersky(przedłużenie obowiązującej licencji na 30 stanowisk) 1 podpis elektroniczny; system do obiegu dokumentów wraz z licencją na 30 użytkowników; szkolenie i wdrożenie z obiegu dokumentów. Wykaz niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania objętego dostawa i wdrożeniem wykazano w specyfikacji technicznej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 38.52.00.00-6, 30.23.21.10-8, 48.00.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Ślasku(Społeczeństwo Informacyjne), Działanie 2.2 - Rozwój usług elektronicznych pod nazwą: Informatyzacja Urzędów Gmin Mirsk, Lubomierz i Warta Bolesławiecka w celu wdrożenia e-usług publicznych - realizowane w ramach projektu partnerskiego z Gminami Lubomierz i Warta Bolesławiecka..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Przemysłowo - Usługowe ZETO sp. z o.o., ul.Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128793,31 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 167000,00
Oferta z najniższą ceną: 165085,52 / Oferta z najwyższą ceną: 231200,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie