Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Rachmistrz Biuro Rachunkowo-Konsultingowe Jadwiga Szyndela, Al. Racławickie 29/22, 20-049 Lublin kraj/woj. lubelskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wycena garaży położonych w Dęblinie, Podebłociu i Radomiu, będących w zasobie OReg WAM Lublin wraz z określeniem wartości ułamkowej części gruntu

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
26-05-2010
Numer ogłoszenia
133638/2010
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-05-2010

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-309 Lublin
Ulica
ul. Łęczyńska 1
Email
or.lublin@wam.net.pl

Szczegóły

Lublin: Wycena garaży położonych w Dęblinie, Podebłociu i Radomiu, będących w zasobie OReg WAM Lublin wraz z określeniem wartości ułamkowej części gruntu
Numer ogłoszenia: 133638 - 2010; data zamieszczenia: 18.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie , ul. Łęczyńska 1, 20-309 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7462209, faks 081 7462209 w. 123.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.plAdres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Agencja Państwowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycena garaży położonych w Dęblinie, Podebłociu i Radomiu, będących w zasobie OReg WAM Lublin wraz z określeniem wartości ułamkowej części gruntu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej nieruchomości zabudowanych garażami wraz z określeniem wartości ułamkowej w części udziału w gruncie - dla potrzeb sprzedaży, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004r., Nr 207 poz. 2109 z póź. zm.) lub w trybach przewidzianych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm.) w miejscowości Dęblin, Podebłocie i Radom.
Wycenie podlegać będzie:
1. m. Dęblin: os. Stawy - 3 garaże - wartość garażu i udziału w gruncie, os. Lotnisko - 9 garaży - wartość garażu i udziału w gruncie, ul. 15 P.P. Wilków - 1 garaż dwustanowiskowy - wartość garażu i stanowisk
Podebłocie- 1 garaż /nr 8/- wartość garażu i udziału w gruncie oraz dla 9 garaży wartość udziału w gruncie.
2. m. Radom, os. Sadków - 88 garaży - udział w gruncie, 3 garaże - wartość garażu i udziału w gruncie.
Szczegółowy wykaz numeracji garaży stanowi zał. g) do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 6 uPzp., w przypadku każdej z części, polegających na:
701 00000-2- usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.10.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi dysponować min. 1 osobą, która posiada uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyIII.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2.W przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Lublinie, 20-309 Lublin ul. Łęczyńska 1, pokój Nr 19.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Lublinie, 20-309 Lublin ul. Łęczyńska 1, kancelaria- pokój Nr 105.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wycenę garaży położonych w Dęblinie i Podebłociu, będących w zasobie OReg WAM Lublin wraz z określeniem wartości ułamkowej części gruntu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej nieruchomości zabudowanych garażami wraz z określeniem wartości ułamkowej w części udziału w gruncie - dla potrzeb sprzedaży, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004r., Nr 207 poz. 2109 z póź. zm.) lub w trybach przewidzianych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm.) w miejscowości Dęblin i Podebłocie.
Wycenie podlegać będzie:
1. m. Dęblin: os. Stawy - 3 garaże - wartość garażu i udziału w gruncie, os. Lotnisko - 9 garaży - wartość garażu i udziału w gruncie, ul. 15 P.P. Wilków - 1 garaż dwustanowiskowy - wartość garażu i stanowisk
Podebłocie- 1 garaż nr 8- wartość garażu i udziału w gruncie oraz dla 9 garaży wartość udziału w gruncie..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.10.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wycenę garaży położonych w Radomiu, będących w zasobie OReg WAM Lublin wraz z określeniem wartości ułamkowej części gruntu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej nieruchomości zabudowanych garażami wraz z określeniem wartości ułamkowej w części udziału w gruncie - dla potrzeb sprzedaży, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004r., Nr 207 poz. 2109 z póź. zm.) lub w trybach przewidzianych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm.) w miejscowości Radom.
Wycenie podlegać będzie:
1 m. Radom, os. Sadków - 88 garaży - udział w gruncie, 3 garaże - wartość garażu i udziału w gruncie..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.10.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne