Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
ELSTA Zakład Instalatorstwa Elektrycznego, ul. Litewska 37, 22-100 Chełm kraj/woj. lubelskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa linii oświetlenia drogowego w ulicy Kolejowej w Hrubieszowie

lubelskie, Hrubieszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-06-2010
Numer ogłoszenia
144695/2010
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-06-2010

Ogłaszający

Województwo
Miasto
22-500 Hrubieszów
Ulica
ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" 1
Email
inwestycje@hrubieszow.pl

Szczegóły

Hrubieszów: Budowa linii oświetlenia drogowego
w ulicy Kolejowej w Hrubieszowie
Numer ogłoszenia: 144695 - 2010; data zamieszczenia: 07.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Hrubieszów , ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" 1, 22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie, tel. 084 6962380 w. 54, faks 084 6962380.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.hrubieszow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa linii oświetlenia drogowego
w ulicy Kolejowej w Hrubieszowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa linii oświetlenia drogowego w ulicy Kolejowej w Hrubieszowie z zakresem jn:
- Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - 603 m
- Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 759 m
- Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 120 m
- Obsadzenie w stopach szklankowych słupów o masie do 2,0 t - fundamenty słupów
oświetleniowych - 19 szt.
- Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku, oprawa rtęciowa z 1
lampą - 19 szt.
- Szafa sterownicza oświetlenia SO - 1 szt..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich pięciu lat wykonania minimum jednej roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy linii oświetlenia drogowego o wartości minimum 50.000,- zł.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów:
1. wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, z których jednoznacznie musi wynikać, iż ww. warunki wykonawca spełnił, stosując formułę: spełnia - nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponowania minimum jedną osobą z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wpisaną na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów:
1. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
2. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, z których jednoznacznie musi wynikać, iż ww. warunki wykonawca spełnił, stosując formułę: spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1
2. kosztorys ofertowy wg - załącznika nr 2
3. dokumenty i oświadczenia, o których mowa w części IX SIWZ,
4. W przypadku udziału Podwykonawców załącznik nr 6
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach:
a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
- o charakterze niezależnym od stron,
- którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
- którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
- której nie można przypisać drugiej stronie;
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;
c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
d) zmiany lub innej istotnej zmiany w ilości jakiegokolwiek elementu prac objętych umową
e) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia;
2. Zamawiający dopuszcza ewentualne zmiany następujących postanowień umowy:
a) zmiany osób wykonujących czynności Wykonawcy, wymienionych w ofercie, pod
warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz że osoby te będą spełniać
warunki opisane w SIWZ,
b) zmiany osób biorących udział w przedsięwzięciu ze strony Zamawiającego,
c) zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia spowodowane przebiegiem
procesu inwestycyjnego i nie zawinione przez Wykonawcę,
d) termin zakończenia robót budowlanych może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych (takich jak intensywne opady deszczu, silny wiatr) zamawiający może przedłużyć termin wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania zamówienia uwzględniając tylko dni niekorzystne.
e) zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji przedmiotu umowy na zasobach
których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca,
f) zmiany sposobu regulowania należności Wykonawcy spowodowane przebiegiem procesu inwestycyjnego, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wynika to z faktu oraz z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy tj:
a) Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,
b) Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy-
art. 145.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
4. Kwota wynagrodzenia brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany
obowiązującej stawki VAT o wielkość wynikającą ze zmiany stawki.
5. Zamawiający może zawiesić wykonanie umowy na okoliczność wniesienia odwołania
6. Zamawiający może przedłużyć termin wykonania robót budowlanych o czas niezbędny do
rozpatrzenia odwołania, jeżeli wystąpi.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miasto.hrubieszow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Hrubieszowie - Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska ul. 3-go Maja 15 tel. 084 6962380 w. 56.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (sekretariat), bądź przesłać na poniższy adres Zamawiającego:
Gmina Miejska Hrubieszów
ul. Mjr H. Dobrzańskiego Hubala 1, 22-500 Hrubieszów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne