Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

dostawa maszyn stolarskich

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
21-10-2010
Numer ogłoszenia
165760/2010
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-06-2010

Ogłaszający

Województwo
Miasto
18-408 Wygoda
Ulica
Czerwony Bór 23
Email
gp@user.net.pl

Szczegóły

Wygoda: dostawa maszyn stolarskich
Numer ogłoszenia: 165760 - 2010; data zamieszczenia: 12.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Karnym , Czerwony Bór 23, 18-408 Wygoda, woj. podlaskie, tel. 086 2153595, 2163604, faks 086 2163149.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gpczerwonybor.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gospodarstwo pomocnicze.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa maszyn stolarskich.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa pilarki tarczowej wraz z urządzeniem odpylającym oraz wiertaki wrzecionowej na rzecz Zamawiającego, według wyszczególnienia i parametrach technicznych opisanych w pkt 2.
2. Wyszczególnienie przedmiotu dostawy :

Pilarka tarczowa z urządzeniem odpylającym
- średnica piły głównej - FI300 ÷ 450mm
- max. wysokość piłowania - 145mm
- max. szerokość piłowania przy liniale wzdłużnym - 1450mm
- szerokość piłowania przy zastosowaniu zderzaków na stoliku
pomocniczym
- 30 ÷ 3200mm
- przechył piły tarczowej - 0o ÷ 45o
- moc silnika głównego - 6kW
- prędkość obrotowa wrzeciona - 3500, 4500, 6000 obr/min
- średnica końcówki wrzeciona głównego - FI30mm
- średnica piły wrzecionka podcinającego - FI120 ÷ 130mm
- średnica końcówki wrzeciona podcinającego - FI20mm
- moc silnika wrzecionka podcinającego - 0,75kW
- prędkość obrotowa wrzecionka podcinającego - 8500obr/min
- waga piły - około 1000kg
- stabilny żeliwny stół i zawieszenie silnika
- wielokomorowy profil stołu ruchomego
- szerokość blatu stołu ruchomego - powyżej 410mm
- możliwość rozcinania w poprzek długich elementów bez
konieczności demontażu wspornika osłony
- do 600mm
- w załączeniu komplet pił
- transport, montaż i szkolenie - w cenie dostawy
- gwarancja na zespół stołu ruchomego - minimum 24 miesiące
Wiertarka wielowrzecionowa
- ilość wrzecion - 23 szt.
- rozstaw skrajnych wrzecion - 704mm
- podziałka rozstawu wrzecion - 32mm
- wymiary stołu ( szer. / dł. ) - 1200 x 850mm
- prędkość obrotowa wrzecion - 2800obr/min
- moc silników - 2 x 0,75kW
- dzielona głowica
- skok cylindra - 80mm
- rodzaj napędu posuwu: - pneumatyczny z bezstopniową regulacją
- możliwość wiercenia od spodu
- wiercenie: - pionowo, poziomo lub pod dowolnym kątem - 0o ÷ 90o
- głowica przystosowana pod wiertła cylindryczne - FI10mm
- wyposażona w zespół zderzaków czołowych - 2szt.
- liniały 2mb - 2szt.
- prowadnice: - 3szt.
- docisk elementu wierconego za pomocą siłowników pneumatycznych
- komplet wierteł przelotowych - FI5, FI8, FI10mm
- komplet wierteł nieprzelotowych - FI5, FI8, FI10mm
- gwarancja minimum - 12miesięcy


3. Miejsce dostawy : siedziba Zamawiającego
4. Wszystkie dostarczone elementy składające sie na przedmiot zamówienia muszą być kompatybilne ze sobą.
5. Warunki jakie musi spełnić przedmiot dostawy i warunki dostawy:
1) przedmiot dostawy musi spełniac wymogi określone przez Zamawiającego dla każdego rodzaju asortymentu, i spełniać wymogi określone przepisami prawa, polskich norm i posiadać ważne certyfikaty dopuszczenia do użytkowania w ruchu drogowym,
2) Przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające urządzenia do użytkowania oraz instrukcję obsługi w języku polskim: technologiczną i bhp z uwzględnieniem zapobiegania awariom i usuwania skutków awarii.
3) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
4) Wykonawca dokona dostawy jednorazowo,
5) Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w terminach nie krótszych niż wskazane w pkt 2, z tym , że reakcja na wezwanie do awarii nie może być dłuższa niż 2 dni robocze. (wszystkie koszty związane z gwarancją i przeglądami serwisowymi- np. dojazd do miejsca przeglądu, naprawy, pokrywa Wykonawca).
6) Wykonawca zapewni szkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzeń przed odbiorem protokolarnym przedmiotu zamówienia,
7) Strony dokonają rozruchu przedmiotu zamówienia w dniu ustalonym pomiędzy stronami.
3) Zamawiający w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia dostawy ma prawo reklamować przedmiot dostawy lub dokonać jego zwrotu, jeżeli okaże się, ze nie spełnia on wymagań Zamawiającego postawionych w SIWZ.
4) Na rozpatrzenie reklamacji Wykonawca ma 7 dni roboczych.
5) W przypadku uznania reklamacji Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych usunie zgłoszone nieprawidłowości poprzez: uzupełnienie dostawy lub wymiany na nowy w przypadku zakwestionowania, jakości.
6) Reklamacje Zamawiający będzie zgłaszał pocztą lub faxem za potwierdzeniem, do osoby wskazanej przez Wykonawcę.
7) Nie udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania przyjmuje się za uznanie reklamacji.
8) Wykonawca udzieli nie krótszej niż gwarancja producenta na przedmiot zamówienia na zasadach ogólnych.
9) Termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
10) Zamawiający nie przyjmie faktury, jeżeli zostaną zgłoszone jakiekolwiek zastrzeżenia do przedmiotu dostawy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.64.21.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie złożonego oświadczenia
ocena na zasadzie spełnia / nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie złożonego oświadczenia
ocena na zasadzie spełnia / nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie złożonego oświadczenia
ocena na zasadzie spełnia / nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie złożonego oświadczenia
ocena na zasadzie spełnia / nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie złożonego oświadczenia
ocena na zasadzie spełnia / nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyIII.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gpczerwonybor.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego pok. 10.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2010 godzina 12:00, miejsce: siedziba Zamawiającego Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne