Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wycinka, podkrzesania, cięcie pielęgnacyjne, zdjęcie korony drzew w ciągach dróg powiatowych

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-06-2010
Numer ogłoszenia
159399/2010
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-06-2010

Ogłaszający

Województwo
Miasto
67-100 Nowa Sól
Ulica
ul. Wojska Polskiego 100b
Email
drogi@pzd-nowasol.pl

Szczegóły

Nowa Sól: Wycinka, podkrzesania, cięcie pielęgnacyjne, zdjęcie korony drzew w ciągach dróg powiatowych
Numer ogłoszenia: 159399 - 2010; data zamieszczenia: 19.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli , ul. Wojska Polskiego 100b, 67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie, tel. 068 4585330, faks 068 4585330.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzd-nowasol.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycinka, podkrzesania, cięcie pielęgnacyjne, zdjęcie korony drzew w ciągach dróg powiatowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wycinka, podkrzesanie, cięcie pielęgnacyjne, zdjęcie korony drzew w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosolskiego.


2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o niniejszy opis.


3. Wycinka drzew:
3.1. Wycięcie drzew za pomocą pił mechanicznych na głębokości 10 cm poniżej poziomu gruntu,
3.2. Pocięcie dłużyc i konarów na klocki umożliwiające ręczny załadunek na środki transportowe,
3.3. Uporządkowanie pasa drogowego oraz zasypanie miejsc po wycince materiałem stosowanym w poboczu w miejscu wycinki do poziomu istniejącego pobocza a poza poboczem do poziomu gruntu w otoczeniu prowadzonych robót oraz zagęszczenie mechaniczne,
3.4. Usunięcie i likwidacja drobnych gałęzi po wycince należy do obowiązków Wykonawcy, należy je przeprowadzić w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz środowisku naturalnemu,
3.5. Drewno pozyskane w wyniku wycinki podkrzesania, cięcia pielęgnacyjnego, zdjęcia korony zamawiający przekazuje Wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje pozyskane drewno we własnym zakresie i na własny koszt uwzględniając ten fakt w upuście zaoferowanym zamawiającemu, który zawarty będzie w wartości ceny jednostkowej.


4. Podkrzesanie i cięcie pielęgnacyjne drzew obejmuje:
4.1. Podcięcie koron drzew od dołu (tzw. podkrzesanie) w ciągach ulicznych i pieszych w celu poprawienia widoczności i umożliwienia swobodnego poruszania się pojazdów - w przypadku ruchu ulicznego wyznaczenie tzw. skrajni drogowej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie) oraz niedopuszczenie do urazów twarzy u pieszych przez gałęzie drzew nad przejściami,
4.2. Usunięcie z korony drzewa gałęzi suchych, chorych, nadłamanych i ocierających się między sobą (tzw. cięcia pielęgnacyjne),
4.3. Usuniecie gałęzi w ilości ograniczonej do niezbędnego minimum; w przypadku konieczności silniejszego podcięcia gałęzi od strony jezdni (ponad 20 %) należy zrównoważyć masę od strony przeciwnej przez przeprowadzenie częściowego rozluźnienia pozostałej części korony.
4.4. Podstawowe zasady jakimi należy kierować się przy cięciu drzew:
4.4.1. usuwanie i skracanie żywych gałęzi należy ograniczyć tylko do niezbędnego minimum,
4.4.2. w trakcie jednorazowego zabiegu należy unikać usuwania więcej niż 15 % całej żywej masy gałęzi, a w przypadkach uzasadnionych innymi względami nie więcej jednak niż do 50% - dotyczy to tylko drzew dobrze znoszących cięcia,
4.4.3. jeżeli sytuacja wymaga wykonania bardziej radykalnych cięć (ponad 50 %) zabieg należy rozłożyć na dwa lub nawet trzy etapy (okresy wegetacji),
4.4.4. należy unikać usuwania żywych gałęzi o dużych średnicach, czyli przekraczających 10 cm,
4.4.5. usuwając żywe gałęzie należy wykonać to w taki sposób, aby nie uszkodzić ich nasad. Nie wolno wykonywać cięć zbyt płaskich ale również nie należy pozostawiać kikutów,
4.4.6. należy pamiętać, aby natychmiast po usunięciu żywej gałęzi powstałą ranę właściwie zabezpieczyć przed infekcją, przy czym trzeba się kierować następującymi zasadami:
4.4.6.1. rany o średnicy do 10 cm zasmarowuje się w całości jednym z dostępnych na rynku preparatów,
4.4.6.2. rany o średnicy ponad 10 cm zabezpiecza się bezwzględnie dwuskładnikowo tzn. krawędzie czyli miejsca z których będzie wyrastała tkanka żywa i drewno czynne środkiem o działaniu powierzchniowym (pierścień o grubości 1,5 - 2 cm); pozostałą cześć rany wewnątrz pierścienia środkiem impregnującym,
4.4.6.3. wszystkie stosowane środki impregnacyjne są toksyczne nie tylko dla patogenów chorób ale również dla tkanki żywej drzew; przed ich zastosowaniem na powierzchnię ran należy uprzednio zabezpieczyć części żywe (krawędzie) preparatem powierzchniowym,
4.4.6.4. nie powinno się stosować do malowania ran wersji białej, ponieważ jest to barwa nieodpowiednia ze względów estetycznych dla drzew ozdobnych. Przed zastosowaniem wersji białej trzeba ją zabarwić na kolor zbliżony do korowiny (szary lub ciemnozielony),
4.4.7. przy wykonywaniu cięć koron należy pamiętać, aby uzyskana forma nie odbiegała od pokroju jakie drzewo miało przed zabiegiem,
4.4.8. usuwając większe gałęzie należy wykonać to w taki sposób, aby nie dopuścić do dodatkowych skaleczeń drzewa. W tym celu wskazane jest, aby większe konary i gałęzie usuwać odcinkami od wierzchołka i opuszczać je na ziemię za pomocą lin, a także zwrócić szczególną uwagę przy manewrowaniu w koronie koszem podnośnika,
4.4.9. przy usuwaniu starego suszu (gałęzie i ich szczątki) należy wykonać to w taki sposób, aby nie dopuścić do skaleczenia żywej tkanki wytworzonej zazwyczaj w formie obrączki u nasady,
4.4.10. przycięcie gałęzi należy wykonać z wysięgnika,
4.4.11. po zakończeniu prac należy uporządkować pas drogowy z gałęzi poprzez ich usunięcie i likwidację w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu i bezpieczeństwu na koszt Wykonawcy.

5. Zdjęcie korony drzewa, tzw. ogłowienie.
5.1. Zdjęcie korony drzewa należy każdorazowo indywidualnie ustalić z zamawiającym ustalając sposób ogłowienia z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa oraz walorów estetycznych,
5.2. Przy zdjęciu korony drzewa należy uwzględnić punkty: 4.4.6; 4.4.6.2; 4.4.6.3; 4.4.6.4; 4.4.8; 4.4.10,
5.3. Do wycinki drzew, podkrzesania i ogłowienia wprowadzono pojęcie warunki utrudnione - są to warunki:
a) kolizja bezpośrednia z napowietrznymi liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi,

b) konieczność wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań i nad zabudowaniami dachowymi,
6. W przypadku kolizji z napowietrznymi liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi Wykonawca uzgodni sposób prowadzenia prac w obrębie tych linii z ich właścicielami.

7. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca ustali z Zamawiającym kolejność oraz zakres rzeczowy robót na wyznaczonej drodze.

8. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt projektu oznakowania prowadzonych robót, uzgodnionego z zarządcą drogi i właściwym komendantem Policji oraz zatwierdzonego w organie zarządzającym ruchem (dla dróg powiatowych jest nim Starosta Powiatu).

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie, organizowanie i oznakowanie robót oraz za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie wykonywanych robót.

10. Wykonawca będzie prowadził roboty z zachowaniem przepisów i zasad BHP oraz w sposób nie stwarzający zagrożenia dla ruchu drogowego.

11. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, p.poż, ruchu drogowego, bezpieczeństwa i higieny pracy.

12. Sprzęt z obsługą i materiałami eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia zapewnia własnym staraniem i na własny koszt Wykonawca. Minimalne wymagania sprzętowe dotyczące posiadania sprzętu specjalistycznego, które musi spełnić wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia to posiadanie:
a) pił spalinowych - szt. 2
b) samochodu ciężarowego o ładowności min 5 ton - szt. 1
c) wysięgnika z koszem na samochodzie ciężarowym - szt. 1
d) zagęszczarki mechanicznej - szt. 1
e) dźwigu samojezdnego o udźwigu min. 10 ton - szt. 1,

13. Cena jednostkowa podana przez Wykonawcę w Formularzu cenowym stanowiącym Rozdział V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest ostateczna i musi zawierać wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiot zamówienia np.:
- koszty: robocizny, sprzętu, materiałów, paliwa,
- koszty: ogólne, ubezpieczeń, podatków,
- koszty uzyskania wymaganych zezwoleń i uzgodnień,
- zysk Wykonawcy,
- koszty transportu i składowania drewna,
- koszty usunięcia i likwidacji drewna, gałęzi, konarów,
- koszty sprowadzenie sprzętu,
- zaoferowany upust za pozyskane w wyniku wycinki, podkrzesania, cięcia pielęgnacyjnego, zdjęcia korony drzew drewno.

14. Wykonane roboty przy wycince, podkrzesaniu drzew oraz zdejmowaniu korony drzew podlegają odbiorowi technicznemu.

15. Interwencyjne wycięcie, podkrzesanie, cięcie pielęgnacyjne, zdjęcie korony drzew Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie 12 godzin od otrzymania zlecenia (telefonicznego lub pisemnego) od zamawiającego, natomiast planowane zobowiązany jest rozpocząć w terminie 3 dni od otrzymania zlecenia (telefonicznego lub pisemnego) od Zamawiającego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających oraz dodatkowych zgodnie z art. 67, ust. 1, pkt 5 i pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku powstania możliwości przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na rozszerzenie zakresu zadania
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00-6, 77.21.15.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 16. Wymagania dotyczące wadium:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).
2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez wykonawcę:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z poźn. zm.).
Uwaga
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art.46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.4. Dowód wniesienia wadium - należy załączyć do oferty w formie oryginału.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr:
55 2030 0045 1110 0000 0173 0080 - Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 100 b, 67-100 Nowa Sól.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców każdy z nich może złożyć wadium o takiej wartości by ich suma wynosiła 1 000,00 PLN. uwaga: w tytule przelewu proszę wpisać, czego dotyczy wadium (przetarg PN 12/2010/PZD)

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. Ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia
żądano.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, Ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba iż dowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów od oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
nie dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pzd-nowasol.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli
ul. Wojska Polskiego 100 b
67 - 100 Nowa Sól.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli
ul. Wojska Polskiego 100 b
67 - 100 Nowa Sól.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne