Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Usługi Inwestycyjne Marek Janiszek ul. Kilińskiego 58, Łuków, 21-400 Łuków kraj/woj. lubelskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czemiernikach.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
30-06-2010
Numer ogłoszenia
176458/2010
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-06-2010

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
21-306 Czemierniki
Ulica
ul. Zamkowa 9
Email
czemierniki@poczta.onet.pl

Szczegóły

Czemierniki: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czemiernikach.
Numer ogłoszenia: 176458 - 2010; data zamieszczenia: 21.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czemierniki , ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, woj. lubelskie, tel. 0-83 3513003 w. 22, faks 0-83 3513031.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.czemierniki.netbip.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czemiernikach..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje:
1. Roboty budowlane
1) wiata nad komorą krat
2) komora rozdziału ścieków
3) blok biologiczny
4) komora zasuw przy reaktorze
5) fundament pod dmuchawy
6) budynek techniczno-socjalny
7) osadnik Imhoffa, zadaszenie, schody
2. Roboty elektryczne
1) linie kablowe nn przedlicznikowe
2) linie kablowe nn zalicznikowe, oświetlenie terenu
3) instalacje elektryczne w istniejącym budynku technicznym
3) Roboty technologiczne
1) montaż stacji zlewnej
2) zbiornik retencyjny
3) komora krat
4) pompownia
5) zbiornik - pompownia osadu
6) komora zasuw rozdział ścieków
7) bioreaktor
8) komora zsuw przy reaktorze
9) stacja dmuchaw
10) odwodnienie osadu technologia
11) studzienka przepływomierza
12) instalacje sanitarne
13) rurociągi międzyobiektowe
14) rozruch
4. Roboty drogowe
1) roboty przygotowawcze
2) drogi, place, chodniki wewnętrzne

Szczegółowy zakres rzeczowy prac budowlanych, nad którymi ma być sprawowany nadzór inwestorski określony został w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (dokumenty te w formie elektronicznej znajdują się na stronie internetowej www.czemierniki.netbip.pl w zakładce przetargi, w przetargu dotyczącym wyboru Wykonawcy robót budowlanych zadania pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czemiernikach, lub w Urzędzie Gminy, pokój nr 6).

Osoba(y-firma) pełniąca fumkcje inspektora nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalnościach:
konstrukcyjno-budowlanej,
instalacyjnej - w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- elektrycznej.
Oferta musi obejmować wszystkie w/w branże.
W sytuacji gdy dla każdej ze specjalności będzie to inna osoba, koordynatorem nadzoru będzie osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnej.

Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm) a, w szczególności:
- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,
- uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
- kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę przepisów bhp oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska,
- koordynacja robót w poszczególnych branżach,
- kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez wykonawcę robót budowlanych i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszelkich okoliczności mających znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego,
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych oraz urządzeń technologicznych,
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
- informowanie zamawiającego o konieczności zwiększenia lub ograniczenia ilości lub rezygnacji z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne dla zgodnego z treścią umowy i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy,
- dbanie o interesy zamawiajacego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną prawidłowość realizowanej inwestycji,
- potwierdzanie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez wykonawcę,
- przygotowanie i załatwianie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z prowadzeniem i zakończeniem robót oraz rozwiązywaniem wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji,
- uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w związku z realizowaną inwestycją,
- udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego,
- udział w przeglądach i odbiorach pogwarancyjnych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnieniem warunku jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad co najmniej 2 robotami budowlanymi w zakresie oczyszczania ścieków o wartości każdej minimum 1.000.000,00 zł brutto.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnieniem warunku jest dysponowanie osobami (po 1 osobie) posiadającymi uprawnienia budowlane upoważniające do:
nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyIII.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czemierniki.netbip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Czemierniki
ul. Zamkowa 9
21-306 Czemierniki.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Czemierniki
ul. Zamkowa 9
21-306 Czemierniki
pokój nr 6.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne