Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa zewnętrznych schodów wejściowych do budynku administracyjnego Palmiarni Miejskiej w Gliwicach przy ul. Fredry 6

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
173153/2010
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
01-07-2010

Ogłaszający

Województwo
Miasto
44-109 Gliwice
Ulica
ul. Strzelców Bytomskich 25c
Email
mzuk@mzuk.pl

Szczegóły

Gliwice: Przebudowa zewnętrznych schodów wejściowych do budynku administracyjnego Palmiarni Miejskiej w Gliwicach przy ul. Fredry 6
Numer ogłoszenia: 173153 - 2010; data zamieszczenia: 01.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 136365 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 2310031, 3350444, faks 032 2310032.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa zewnętrznych schodów wejściowych do budynku administracyjnego Palmiarni Miejskiej w Gliwicach przy ul. Fredry 6.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie przebudowy zewnętrznych schodów wejściowych do budynku administracyjnego Palmiarni Miejskiej w Gliwicach przy ul. Fredry 6, w tym:
1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - rozbiórka starych schodów i wywóz gruzu.
2. Roboty ziemne - wykopy pod fundamenty i zasypka.
3. Fundamenty - ławy żelbetowe, fundamenty z bloczków betonowych, ściany żelbetowe.
4. Roboty izolacyjne - dylatacje z płyt styropianowych, izolacje powłokowe poziome i pionowe, docieplenie ław i ścian fundamentowych płytami ze styropianu ekstrudowanego.
5. Roboty murowe - ściany z bloczków wapienno - piaskowych, tynki zewnętrzne, malowanie.
6. Konstrukcja schodów - schody żelbetowe na płycie, belki podestowe, zbrojenie.
7. Okładziny schodów - izolacja podpłytkowa z mikrozaprawy uszczelniającej, płytki gres na kleju, mrozoodporne, antypoślizgowe wraz z cokolikami i obróbką krawędzi.
8. Balustrady schodowe stalowe z profili zamkniętych okrągłych, mocowane na kotwach, wypełnione taflami ze szkła hartowanego klejonego z folią zbrojącą, gr. szkła min. 10mm.
9. Daszek nad wejściem do budynku, systemowy ze stali nierdzewnej przykryty szkłem akrylowym bezbarwnym.
10. Chodnik - korytowanie, obrzeża betonowe, podbudowa z kruszywa, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej, gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.20.00.00-9, 45.22.35.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ekologicznego ELKOM Elena Szczubko, ul. Rzeczycka 17/3, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60755,86 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 75252,56
Oferta z najniższą ceną: 75252,56 / Oferta z najwyższą ceną: 75252,56
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne