Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czemiernikach

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
181969/2010
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-07-2010

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
21-306 Czemierniki
Ulica
ul. Zamkowa 9
Email
czemierniki@poczta.onet.pl

Szczegóły

Czemierniki: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czemiernikach
Numer ogłoszenia: 181969 - 2010; data zamieszczenia: 09.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 176458 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czemierniki, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, woj. lubelskie, tel. 0-83 3513003 w. 22, faks 0-83 3513031.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czemiernikach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czemiernikach
Zakres robót obejmuje:
1. Roboty budowlane
1) wiata nad komorą krat
2) komora rozdziału ścieków
3) blok biologiczny
4) komora zasuw przy reaktorze
5) fundament pod dmuchawy
6) budynek techniczno-socjalny
7) osadnik Imhoffa, zadaszenie, schody
2. Roboty elektryczne
1) linie kablowe nn przedlicznikowe
2) linie kablowe nn zalicznikowe, oświetlenie terenu
3) instalacje elektryczne w istniejacym budynku technicznym
3. Roboty technologiczne
1) montaż stacji zlewnej
2) zbiornik retencyjny
3) komora krat
4) pompownia
5) zbiornik - pompownia osadu
6) komora zasuw rozdział scieków
7) bioreaktor
8) komora zasuw przy reaktorze
9) stacja dmuchaw
10) odwodnienie osadu technologia
11) studzienka przepływomierza
12) instalacje sanitarne
13) rurociągi międzyobiektowe
14) rozruch
4. Roboty drogowe
1) roboty przygotowawcze
2) drogi, place, chodniki wewnętrzne

Osoba(y-firma) pełniąca funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalnościach:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej - w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- elektrycznej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Inwestycyjne Marek Janiszek
ul. Kilińskiego 58,, Łuków, 21-400 Łuków, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 54900,00
Oferta z najniższą ceną: 54900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 54900,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne