Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Schronisko dla zwierząt

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
182451/2010
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-07-2010

Ogłaszający

Województwo
Miasto
98-300 Wieluń
Ulica
Plac Kazimierza Wielkiego 1
Email
prygiela@um.wielun.pl

Szczegóły

Wieluń: Schronisko dla zwierząt
Numer ogłoszenia: 182451 - 2010; data zamieszczenia: 09.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 166407 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, woj. łódzkie, tel. 043 8860249, faks 043 8860260.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Schronisko dla zwierząt.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1 o zakresie rzeczowym:
1/ Przejęcie i dalsze utrzymywanie wszystkich dotychczas umieszczonych przez Gminę Wieluń w Schronisku w Wieluniu psów (ilość psów przechowywanych w Schronisku w Wieluniu na dzień 21.06.2010r. wynosi 75szt) - Wykonawca winien dysponować miejscem przetrzymywania zwierząt spełniającym wszelkie standardy budowlane i sanitarno-epidemiologiczne i utrzymywanym na bieżąco we właściwym stanie porządkowym i sanitarnym w odległości nie większej niż 150km od Wielunia.
2/ Wykonawca zobowiązany jest po zawarciu umowy do przejęcia i dalszego utrzymania psów najpóźniej w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy ( w tym również przewiezienia ich na swój koszt)
3/ Prowadzenie ewidencji, chipowania i sterylizacji przyjmowanych do schroniska bezdomnych psów.
4/ Oddawanie psów do adopcji.
5/ Przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych raportów dotyczących przyjmowanych bezdomnych psów w danym miesiącu oraz informacji o zmniejszeniu ilości utrzymywanych bezdomnych psów (adopcje, zwierzęta uśpione, odnalezione przez właściciela)
6/ Zapewnienie dostarczonym do schroniska bezdomnym zwierzętom opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami.
7/ Zapewnienie odpowiedniej karmy oraz stałego dostępu do wody zdatnej do picia
8/ Zapewnienie opieki weterynaryjnej (profilaktyka i leczenie)
Zadanie nr 2 o zakresie rzeczowym:
1/ Wyłapywanie psów z terenu Gminy Wieluń i dostarczenie ich do schroniska Wykonawcy,Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zlecenia - usługi wyłapania w ciągu 18 godzin licząc od godziny zgłoszenia przez Zamawiającego
2/ Wykonawca zobowiązany jest w trakcie wyłapywania i transportu zwierząt korzystać z urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia oraz cierpienia zwierząt, posiadającymi stosowne certyfikaty/atesty.
3/ Wykonawca winien dysponować co najmniej podstawowym sprzętem do realizacji zamówienia: rękawicami ochronnymi, siatką do wyłapywania zwierząt, chwytakiem automatycznym na psy, klatką do przewozu psów, pętlą do łapania i prowadzenia małych psów, klatką do transportu małych psów
4/ Wykonawca winien dysponować środkiem transportu o odpowiedniej powierzchni i kubaturze, przystosowanym do transportu zwierząt
5/ Wykonawca zobowiązany jest w razie potrzeby zapewnić opiekę weterynaryjną.
Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z:
1/ Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002 z późniejszymi zmianami).
2/ Ustawą z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008r. Nr 213 poz. 1342 z późniejszymi zmianami)
3/ Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004r. Nr 158, poz. 1657)
4/ Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998r. Nr 116, poz. 753)
5/ Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami)
Szacunkowa liczba psów do przejęcia objętych zamówieniem - 75szt.
Średnia ilość psów wyłapywanych w ciągu miesiąca - 5szt
Prace będące przedmiotem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego winny być wykonywane w sposób gwarantujący osiągnięcie i utrzymanie właściwych standardów, przy spełnianiu wymagań dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, standardów sanitarnych oraz wymagań wynikających z innych obowiązujących przepisów.
Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
Wykonawca wybrany do realizacji przedmiotowego zamówienia winien ubezpieczyć wykonywaną usługę w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa powstałe w wyniku nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób trzecich, które wystąpią w związku z wykonywaną usługą. Szkody nie uznane przez ubezpieczyciela Wykonawcy a powstałe z przyczyn niewłaściwego zabezpieczenia i realizowania usługi obciążają Wykonawcę..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.38.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych, FUNNY PETS Marta Szturma, Czartki 49b, 98-200 Sieradz, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 729442,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 741600,00
Oferta z najniższą ceną: 741600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 741600,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne