Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
LUZ Ośrodek Szkolenia Kierowców Marzena Brzuchała, ul. Opalowa 5, 75-736 Koszalin kraj/woj. zachodniopomorskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolenia -Kurs prawa jazdy kat.B dla 30 uczestników projektu Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój -...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
26-07-2010
Numer ogłoszenia
190461/2010
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-07-2010

Ogłaszający

Województwo
Miasto
70-206 Szczecin
Ulica
ul. Dworcowa 19
Email
p.szeszko@ohp.pl

Szczegóły

Szczecin: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolenia -Kurs prawa jazdy kat.B dla 30 uczestników projektu Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój - edycja III współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3.
Numer ogłoszenia: 190461 - 2010; data zamieszczenia: 16.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicze Hufce Pracy Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda w Szczecinie , ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8126946, faks 091 8127981 w. 36.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zachodniopomorska.ohp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Jednostka Budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolenia -Kurs prawa jazdy kat.B dla 30 uczestników projektu Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój - edycja III współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolenia Kurs prawa jazdy kat.B dla 30 uczestników programu Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój - edycja III współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie postanowień określonych w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiada wiedzę i doświadczenie w tego typu szkoleniu.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponuje min 2 pojazdami umożliwiającymi prowadzenia kursu prawa jazdy kat. B. Dysponuje dostępem do placu manewrowego.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Znajduje się w syt.finansowej i ekonomicznej pozwalającej wykonać zamówienie.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców, który wymagany jest na podstawie art. 103 ust. 1 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. z 1997 r. nr 98, poz. 602 z późn.zmianami).
2. Dokument potwierdzający wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wydanego na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j Dz. U z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz jeśli z tego dokumentu nie będzie wynikać że jest on ważny w 2010 r., dodatkowo należy dołączyć inny dokument potwierdzający, że wpis został zaktualizowany na rok 2010.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zachodniopomorska.ohp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Strona internetowa: www.zachodniopomorska.ohp.pl
Adres e-mail : zachodniopomorska@ohp.pl
Godziny urzędowania : 7.45 - 15.45 pok.314.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin
w sekretariacie do dnia 2010-07-26 do godz.10.00.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Poddziałanie 1.3.3, zgodnie z umową nr UDA - POKL.01.03.03-00-048/10-00 z dnia 9 czerwca 2010 r..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami w Koszalinie dla 4 mężczyzn - uczestników projektu z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, ul. Morska 43, 75-215 Koszalin.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami w Koszalinie dla 4 mężczyzn - uczestników projektu z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, ul. Morska 43, 75-215 Koszalin.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami w Łobzie dla 5 kobiet - uczestników projektu z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Łobzie, ul. Krótka 2, 73-150 Łobez.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami w Łobzie dla 5 kobiet - uczestników projektu z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Łobzie, ul. Krótka 2, 73-150 Łobez.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami w Barlinku dla - 6 osób (4-kobiety, 2-mężczyzn)- uczestników projektu z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Barlinku, ul. Św. Bonifacego 36,74-320 Barlinek.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami w Barlinku dla - 6 osób (4-kobiety, 2-mężczyzn)- uczestników projektu z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Barlinku, ul. Św. Bonifacego 36,74-320 Barlinek.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami w Wałczu dla 7 osób (5-kobiet, 2-mężczyzn)- uczestników projektu z Hufca Pracy w Wałczu, ul. Bankowa 13, 76-600 Wałcz.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami w Wałczu dla 7 osób (5-kobiet, 2-mężczyzn)- uczestników projektu z Hufca Pracy w Wałczu, ul. Bankowa 13, 76-600 Wałcz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami w Kołobrzegu dla 8 osób (4-kobiety, 4-mężczyzn)- uczestników projektu z Hufca Pracy w Kołobrzegu, ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami w Kołobrzegu dla 8 osób (4-kobiety, 4-mężczyzn)- uczestników projektu z Hufca Pracy w Kołobrzegu, ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne