Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa linii oświetlenia drogowego w ulicy Kolejowej w Hrubieszowie

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
191213/2010
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2010

Ogłaszający

Województwo
Miasto
22-500 Hrubieszów
Ulica
ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" 1
Email
inwestycje@hrubieszow.pl

Szczegóły

Hrubieszów: Budowa linii oświetlenia drogowego w ulicy Kolejowej w Hrubieszowie
Numer ogłoszenia: 191213 - 2010; data zamieszczenia: 19.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 144695 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Hrubieszów, ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" 1, 22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie, tel. 084 6962380 w. 54, faks 084 6962380.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa linii oświetlenia drogowego w ulicy Kolejowej w Hrubieszowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa linii oświetlenia drogowego w ulicy Kolejowej w Hrubieszowie z zakresem jn:
- Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140mm - 603 m
- Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 759 m
- Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 120 m
- Obsadzenie w stopach szklankowych słupów o masie do 2,0 t - fundamenty słupów
oświetleniowych - 19 szt.
- Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku, oprawa rtęciowa z 1
lampą - 19 szt.
- Szafa sterownicza oświetlenia SO - 1 szt..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ELSTA Zakład Instalatorstwa Elektrycznego, ul. Litewska 37, 22-100 Chełm, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 122001,12 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 74113,27
Oferta z najniższą ceną: 74113,27 / Oferta z najwyższą ceną: 84863,51
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne