Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku Śląskim.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
225461/2010
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-08-2010

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
al. Wojska Polskiego 25A/3
Email
urzad@lwowek.home.pl

Szczegóły

Lwówek Śląski: Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku Śląskim.
Numer ogłoszenia: 225461 - 2010; data zamieszczenia: 19.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 196623 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku Śląskim..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. opracowanie programu konserwatorskiego na renowację fontanny i zatwierdzenie jej przez Konserwatora Zabytków, 2. montaż zbiorników wody obiegowej i powrotnej, wykonanie instalacji między zbiornikami i w fontannie oraz wymiana zasilającej instalacji wodociągowej i kanalizacji deszczowej oraz wykonanie technologii, 3. rozebranie nawierzchni asfaltowej i kamiennej wokół fontanny pod instalacje i studzienki oraz ułożenie kostki brukowej granitowej na szer. ok. 1,5m . 4. usunięcie starej warstwy izolacji ze smoły, wykucie fug cementowych, kotew metalowych, naprawa dna fontanny, wykonanie nowej warstwy izolacyjnej, uzupełnienie ubytków kamieniarskich, demontaż rzeźby jej pełna konserwacja, uzupełnienie spoinowania kamienia, hydrofobizacja kamieniarki. 5. opracowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej wraz z dokumentacja konserwatorską, oraz inwentaryzacji powykonawczej, koszty uzgodnień i pozwoleń, zajęcie pasa drogowego, inwentaryzacja geodezyjna. 6. wykonanie instalacji elektroenergetycznych i elektrycznych: 6.1. instalacja zasilająca energetyczna kablowa fontanny (poprowadzenie kabla ok.60-80mb) w kostce betonowej i asfalcie (teren miasta) zgodnie z przedmiarem robót, 6.2. instalacje elektryczne wewnętrzne włącznie z podświetleniem fontanny od środka 2 oprawami i jedna oprawą ze słupa,..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.33.22.00-5, 45.31.00.00-3, 45.23.31.40-2, 45.45.30.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Fundusz Mikroprojektów - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.Oś piorytetowa 3:Wspieranie współpracy społeczności lokalnych.Dziedzina wsparcia 3.3..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IMPRA s.c. Katarzyna Jura, Stefania Jura , ul.Sobieskiego 23, 58-500 Jelenia Góra, kraj/woj. dolnośląskie.
Batycki Wiesław WB.93., ul. Kazimierza Wielkiego 44/11, 50-078 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 103900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 108580,00
Oferta z najniższą ceną: 108580,00 / Oferta z najwyższą ceną: 108580,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie