Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Z.E.B. JANEX - Ewa Janecka, ul. Działowa 22F, 40-678 Katowice kraj/woj. śląskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych w obiekcie MOPS przy ul. Łętowskiego 6a w Katowicach

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
16-09-2010
Numer ogłoszenia
237391/2010
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
01-09-2010

Ogłaszający

Województwo
Miasto
40-032 Katowice
Ulica
ul. Jagiellońska 17
Email
kancelaria@mops.katowice.pl

Szczegóły

Katowice: Wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych w obiekcie MOPS przy ul. Łętowskiego 6a w Katowicach
Numer ogłoszenia: 237391 - 2010; data zamieszczenia: 01.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach , ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2511451, 2517817, faks 032 2512712 w. 129 lub 136.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.katowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych w obiekcie MOPS przy ul. Łętowskiego 6a w Katowicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych w obiekcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Łętowskiego 6a w Katowicach (Mieszkanie Chronione) polegających na wykonaniu adaptacji dodatkowych pomieszczeń na potrzeby Mieszkania Chronionego dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz nowych pomieszczeń na potrzeby Mieszkania Chronionego dla osób starszych i niepełnosprawnych, zgodnie z dokumentacją techniczną, zakresem prac określonym w przedmiarach robót oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje dokonanie zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zwycięskiemu wykonawcy stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą dotyczyły zakresu zamówienia określonego w dokumentacji (Załącznik Nr 1 do SIWZ).
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawcy przystępujący do postępowania wnoszą wadium w wysokości 1.500,00 PLN w formach dopuszczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonanie przez wykonawcę robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności wykonawcy jest krótszy - to w tym okresie, min. trzech zamówień, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom remontowo-adaptacyjnym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 150.000,00 PLN brutto każde zamówienie.
Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadza się zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.
Wyżej wymieniony warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży odpowiedni niżej wyszczególniony dokument, którego treść potwierdza jego spełnianie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w branży konstrukcyjno budowlanej, instalacji sanitarnych i elektrycznych), określonych przepisami ustawy Prawo budowlane.
Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadza się zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.
Wyżej wymieniony warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży odpowiedni niżej wyszczególniony dokument, którego treść potwierdza jego spełnianie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyIII.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do specyfikacji
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w zakresie:
1) terminu wykonania zamówienia, w przypadku:
a) wystąpienia konieczności wykonania w trakcie realizacji umowy robót dodatkowych i/lub zamiennych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji,
b) zmiany kierownika budowy, kierownika robót i inspektorów nadzoru z zachowaniem wymaganych kwalifikacji,
c) dokonywania dodatkowych uzgodnień z właściwymi organami, wykonywania obowiązków nałożonych przez te organy, oczekiwania na decyzje, postanowienia wydawane przez właściwe organy, o ile Wykonawca należycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy i polecenia właściwych instytucji,
d) zaistnienia po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnych od obu stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe załamania pogody, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej),
e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
2) ceny, w przypadku:
a) wystąpienia konieczności wykonania w trakcie realizacji umowy robót dodatkowych i/lub zamiennych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego,
b) ograniczenia zakresu robót objętych przedmiotem umowy i zmniejszenia wynagrodzenia - w takim przypadku cena umowna ulegnie zmniejszeniu o wartość wyłączonych robót, zgodnie z odpowiednimi pozycjami w kosztorysie ofertowym,
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron (np. zmiana stawki podatku VAT),
d) wystąpi istotna różnica między obmiarem projektowym, a obmiarem powykonawczym,
3) wyznaczonych osób - kierownika budowy, kierownika robót oraz inspektorów nadzoru, w przypadku:
a) choroby,
b) śmierci,
c) innych zdarzeń losowych lub sytuacji niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy,
d) niewłaściwego wykonywania swoich obowiązków.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.katowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17, pok. nr 44a.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2010 godzina 09:30, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17, pok. nr 44a.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne