Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wyjazd warsztatowy dla rodzin zastępczych Szkoła dla rodziców - rodzeństwo bez rywalizacji.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
346502/2010
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-10-2010

Ogłaszający

Województwo
Miasto
75-620 Koszalin
Ulica
ul. Racławicka 13
Email
pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl

Szczegóły

Koszalin: Wyjazd warsztatowy dla rodzin zastępczych Szkoła dla rodziców - rodzeństwo bez rywalizacji.
Numer ogłoszenia: 346502 - 2010; data zamieszczenia: 26.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 315864 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. (094) 34 28 455, faks (094) 34 28 455.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyjazd warsztatowy dla rodzin zastępczych Szkoła dla rodziców - rodzeństwo bez rywalizacji..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wyjazd warsztatowy dla rodzin zastępczych Szkoła dla rodziców - rodzeństwo bez rywalizacji Cel: Próba uzyskania odpowiedzi na pytanie - co jest przyczyną konfliktów w rodzinach, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z napięciami między rodzeństwem, jak im zapobiegać i jak sobie z nimi radzić. Termin: 23.10.2010r. - 24.10.2010r. Uczestnicy: 20 rodziców zastępczych biorących udział w projekcie Pomocna dłoń plus; 43 dzieci wychowywanych w tych rodzinach; 5 wychowawców; 2 osoby szkolące; 1 przedstawiciel Zamawiającego; Łączna liczba uczestników: 71 osób Kadra wykładowców i wychowawców zabezpieczona przez Wykonawcę ( wykładowcy i wychowawcy posiadający wymagalne przygotowanie zawodowe). Dowóz uczestników warsztatów do miejsca zakwaterowania: Wyjazd z Koszalina - 71 osób ( zbiórka uczestników przed budynkiem Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Gen. Wł. Andersa) Termin: 23.10.2010r. - 24.10.2010r. Plan zajęć warsztatowych: Dzień pierwszy 23.10.2010r.: 8:00 - wyjazd (delegatura ZUW) 8.45 - 9:00 -serwis kawowy spotkanie uczestników warsztatów z zespołem projektowym, omówienie zakresu zajęć 9:00 - 12:00 - (4 godz.) Warsztat : Zazdrość. Ryzyko porównywania. 9:00 - 12:00 zajęcia integracyjne dla dzieci ( w grupach pod opieką wychowawców) 12:00 - 12:15 serwis kawowy 12:15 - 13:45 (2 godz.) Warsztat: Równo znaczy mniej - problem sprawiedliwości. 12:15 - 13:45 zajęcia integracyjne dla dzieci ( w grupach pod opieką wychowawców) 14:00 - 14:30 obiad 14:30 - 16:00 czas wolny 16:00- 16:30 serwis kawowy 16:30 - 18:45 (3godz.) Warsztat : Rywalizacja. 16:30 - 18:45 zajęcia integracyjne dla dzieci ( w grupach pod opieką wychowawców) 19:00 - 19:30 kolacja 19:30 - 22:00 zajęcia integracyjne Dzień drugi 24.10.2010r. 8:00-9:00 - śniadanie 9:00 - 12:45 (5 godz.) Warsztat: Rywalizacja. Dzieci grają role - wpływ ról na relacje między rodzeństwem. Dzieci kłócą się i biją. 9:00 - 12:45 zajęcia integracyjne dla dzieci ( w grupach pod opieką wychowawców) 12:45 - 13:15 podsumowanie warsztatów 13:30 obiad 14:00 wyjazd Charakter warsztatów: Warsztaty o charakterze stacjonarnym na terenie województwa zachodniopomorskiego. Uczestnicy mają mieć zapewnione: - zakwaterowanie: 1 nocleg w pokojach 2 - 4 osobowych ( rodzinnych), każdy pokój z własnym węzłem sanitarnym, TV. Zaproponowane warunki nie powinny budzić wątpliwości co do jakości usług; - salę szkoleniową swobodnie mieszczącą 25 osób. Sala musi posiadać niezbędne wyposażenie techniczne: rzutnik multimedialny, laptop, ekran, dobrą akustykę oraz system nagłośnienia, tablicę do pisania, flipcharty, rolety zaciemniające (lub inny sposób zasłaniania okien) krzesła, stoły; - sale do prowadzenia zajęć z dziećmi (pięć grup wiekowych) - wyżywienie : 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja (śniadania i kolacje w formie stołu szwedzkiego, oraz serwis kawowy w przerwach prowadzonych zajęć, składający się z kawy, herbaty, wody mineralnej, soku, ciastek, cukru, mleka, owoców. - organizację czasu wolnego poza godzinami warsztatów (basen, zajęcia rekreacyjno - ruchowe, salę do ćwiczeń, zabiegi odnowy biologicznej prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów) - opiekę medyczną - wykwalifikowaną kadrę wychowawców - wykształcenie wyższe (pedagog,psycholog,socjolog), przygotowanie socjoterapeutyczne, przygotowanie do pracy wychowawczej z dziećmi z trudnościami, doświadczenie w pracy terapeutycznej z rodzicami i z dziećmi. - wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia zajęć warsztatowych: jedna osoba musi posiadać udokumentowane kwalifikacje do prowadzenia szkolenia Rodzeństwo bez rywalizacji oraz doświadczenie w realizacji takich szkoleń, druga osoba - psycholog o udokumentowanym doświadczeniu w pracy z rodziną. Dokumentami potwierdzającymi posiadane doświadczenie są: oświadczenia, zaświadczenia, kserokopie umów potwierdzających wykonywanie pracy z rodziną. - ubezpieczenie - przejazd autokarem z Koszalina na miejsce zakwaterowania i powrót do Koszalina w dniu zakończenia warsztatów (zgodnie z harmonogramem) Uwaga: autobus klimatyzowany..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.30.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Europejski Fundusz Społeczny.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NZOZ Pomorskie Centrum Rehabilitacji
Zdrowia i Urody
Szpital - Sanatorium Panorama Morska
75-107 Jarosławiec, ul. Uzdrowiskowa 15, 75-107 Jarosławiec, 75-107 Jarosławiec, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 18000,00
Oferta z najniższą ceną: 18000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 19775,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne