Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa części zamiennych do samochodów: Część 1 Renault MIDLUM, PREMIUM, Część 2 IVECO CARGO 120E18,DAILY 35S13V, 35C13 Część 3 URSUS 5314 Część...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
18-11-2010
Numer ogłoszenia
317173/2010
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-11-2010

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-622 Kielce
Ulica
ul. Lecha 11a
Email
zielen@poczta.interbit.com.pl

Szczegóły

Kielce: Dostawa części zamiennych do samochodów: Część 1 Renault MIDLUM, PREMIUM, Część 2 IVECO CARGO 120E18,DAILY 35S13V, 35C13 Część 3 URSUS 5314 Część 4 DAF LF 55220,55210 Część 5 MULTICAR M26, FUMO30.
Numer ogłoszenia: 317173 - 2010; data zamieszczenia: 09.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o. , ul. Lecha 11a, 25-622 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 3452880, faks 3452880.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zielen.kielce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa części zamiennych do samochodów: Część 1 Renault MIDLUM, PREMIUM, Część 2 IVECO CARGO 120E18,DAILY 35S13V, 35C13 Część 3 URSUS 5314 Część 4 DAF LF 55220,55210 Część 5 MULTICAR M26, FUMO30..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do samochodów: Część 1 Renault MIDLUM, PREMIUM, Część 2 IVECO CARGO 120E18,DAILY 35S13V, 35C13 Część 3 URSUS 5314 Część 4 DAF LF 55220,55210 Część 5 MULTICAR M26, FUMO30 Szczegółowy wykaz części został określony w załącznikach do SIWZ. Określone ilości zostały ustalone na podstawie średniego zużycia części. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbioru części w ilościach faktycznie zamawianych, które będą wynikały z bieżących napraw..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaIII.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty
Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem Oferty cenowej - załącznik 2 do SIWZ. Wypełniony załącznik z cenami jednostkowymi do oferty cenowej. Zaoferowane części zamienne musza być zgodne z wymogami producenta pojazdu Oświadczeniu o zgodności oferowanych części z postawionymi wymogamiIII.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania osób do udzielenia pełnomocnictwa lub składania oświadczeń woli.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
- dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego; - dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy; - dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia; - dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości; - dopuszcza się waloryzacje ceny o średni kurs euro
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zielen.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o. ul. Lecha 11 A 25-622 Kielce..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o. ul. Lecha 11 A 25-622 Kielce.
Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa Część Zamiennych do samochodów Renault MIDLUM, PREMIUM,..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: RENAULT PREMIUM 2000 ROK 1 tulejka stabilizatora przedniego 5010383545 4SZT 2 tulejka stabilizatora przedniego 5010130021 2SZT 3 tulejka stabilizatora tył 5010060356 2SZT 4 tulejka stabilizatora tył 5010066937 2SZT 5 tuleja resoru przód 5010060127 4SZT 6 resor przedni 5010294113 2SZT 7 amortyzator przedni 5010383693 2SZT 8 poduszka zawieszenia tył 5010294307 2SZT 9 amortyzator tył 7482293218 2SZT 10 tłumik wydechu 5010317669 1SZT 11 kpl.napr.zwrotnicy 2SZT 12 tarcza h-ca przód 5010422593 2SZT 13 łożysko zespolone piasty przedniej 5010439770 2SZT 14 końcówka drążka poprzecznego 5001858774 1SZT 15 końcówka drążka poprzecznego 5001858773 1SZT 16 klocki hamulcowe przód 5001865750 1SZT 17 kpl.napr.zacisku h-ca 5001837006 2SZT 18 uszczelniacz wałka ataku 5010241239 1SZT 19 łożysko piasty tylnej 5010587010 2SZT 20 łożysko piasty tylnej 5010587007 2SZT 21 uszczelniacz piasty tył 5010566199 2SZT 22 okładzina h-ca oś tylna 5001860048 1SZT 23 pompa mechaniczna paliwa 5001821529 1SZT 24 pompa wody 5010330029 1SZT 25 pompa wody RNV 5001837309 1SZT 26 termostat 5010295225 1SZT 27 turbosprężarka RNV 5001836950 1SZT 28 wentylator 5010213440 1SZT 29 visco 5010140893 1SZT 30 linka gazu 5010314176 1SZT 31 pasek alternatora 5010359915 1SZT 32 alternator RNV 7485003228 1SZT 33 chłodnica wody 5010315738 1SZT 34 intercooler RNV 5001859156 1SZT 35 rozrusznik 5010306777 1SZT 36 rozrusznik RNV 5001853710 1SZT 37 tarcza sprzęgła 5010452507 1SZT 38 sprzęgło kpl. 5001868264 1SZT 39 poduszka zawieszenia kabiny przód 5010629784 2SZT 40 łożysko sprzęgła 5010244202 1SZT 41 wysprzęglik 5010452511 1SZT 42 końcówka drążka podłużnego 5001858773 1SZT 43 pompka sprzęgła 5010260052 1SZT 44 amortyzator kabiny przód 7420840318 2SZT 45 amortyzator kabiny tył 5010316210 2SZT 46 pióro wycieraczki 7421460367 2SZT 47 osuszacz powietrza 5010260350 1SZT 48 osuszacz powietrza RNV 5001837104 1SZT 49 siłownik h-ca przód 5010098994 1SZT 50 siłownik h-ca przód RNV 5001866251 1SZT 51 siłownik h-ca tył lewy 5010260346 1SZT 52 siłownik h-ca tył lewy RNV 5001848600 1SZT 53 siłownik h-ca tył prawy 5010260347 1SZT 54 siłownik h-ca tył prawy RNV 5001848603 1SZT 55 opornik dmuchawy 5001845361 1SZT 56 dmuchawa 5001833357 1SZT 57 reflektor prawy 5001840476 1SZT 58 reflektor lewy 5001840475 1SZT 59 lampa zespolona tył lewa 5001847582 1SZT 60 lampa zespolona tył prawa 5001847583 1SZT 61 wtryskiwacz 5001838555 6SZT 62 linka klamki drzwi 5001858133 2SZT 63 dźwignia wł.kierunkowskazów 5001837501 1SZT 64 dźwignia wycieraczek 5001834435 1SZT RENAULT MIDLUM 2003 ROK 1 tulejka stabilizatora przedniego 5010383545 4SZT 2 tulejka stabilizatora przedniego 5010130022 2SZT 3 tulejka stabilizatora tył 5010557313 2SZT 4 tulejka stabilizatora tył 5010557129 2SZT 5 tuleja resoru przód 5000448404 4SZT 6 resor przedni 5010267598 2SZT 7 amortyzator przedni 5010383497 2SZT 8 Tulejka resoru tył 5000448405 2SZT 9 amortyzator tył 7482052754 2SZT 10 tłumik wydechu 5010463757 1SZT 11 tarcza h-ca przód 5010525014 2SZT 12 łożysko zespolone piasty przedniej 5010587029 2SZT 13 końcówka drążka poprzecznego 5001858759 1SZT 14 końcówka drążka poprzecznego 5001858760 1SZT 15 klocki hamulcowe przód 5001855902 1SZT 16 kpl.napr.zacisku h-ca przód 5001858722 2SZT 17 uszczelniacz wałka ataku 5000786985 1SZT 18 łożysko piasty tylnej 5010241096 2SZT 19 łożysko piasty tylnej 5000675308 2SZT 20 uszczelniacz piasty tył 5010443189 2SZT 21 tarcza h-ca tył 5010525508 2SZT 22 klocki hamulcowe tył 5001855902 1SZT 23 pompa wody 5010450892 1SZT 24 pompa wody RNV 5001865041 1SZT 25 termostat 5000691267 1SZT 26 turbosprężarka RNV 7485003740 1SZT 27 visco 5010514014 1SZT 28 pedał gazu 7485125500 1SZT 29 pasek alternatora 5010553925 1SZT 30 alternator RNV 5001847422 1SZT 31 chłodnica wody 5010315825 1SZT 32 intercooler RNV 5010514448 1SZT 33 rozrusznik 5010508443 1SZT 34 rozrusznik RNV 7485003362 1SZT 35 tarcza sprzęgła 5010452422 1SZT 36 sprzęgło kpl. RNV 5001866905 1SZT 37 tuleja zawieszenia kabiny przód 5010316479 2SZT 38 łożysko wyciskowe sprzęgła 5010452423 1SZT 39 wysprzęglik 5010452472 1SZT 40 końcówka drążka podłużnego 5001852264 1SZT 41 amortyzator kabiny przód 5010629761 2SZT 42 pióro wycieraczki 5001865594 2SZT 43 osuszacz powietrza 5010422343 1SZT 44 siłownik h-ca przód 5010422314 1SZT 45 siłownik h-ca tył lewy 5010422952 1SZT 46 siłownik h-ca tył prawy 5010422953 1SZT 47 opornik dmuchawy 5001845361 1SZT 48 dmuchawa 5001833357 1SZT 49 reflektor prawy 5001853979 1SZT 50 reflektor lewy 5001853978 1SZT 51 lampa zespolona tył lewa 5001846843 1SZT 52 lampa zespolona tył prawa 5001846844 1SZT 53 wtryskiwacz 5001866639 6SZT 54 dźwignia wł.kierunkowskazów 5001837501 1SZT 55 dźwignia wycieraczek 5010480375 1SZT 56 poduszka zawieszenia kabiny przód 5010629784 2SZT. Szczegółowo opisany w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa części zamiennych do samochodów IVECO CARGO 120E18,DAILY 35S13V, 35C13..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa części : IVECO EURO CARGO 120E18 LP RODZAJ CZESCI NUMER KATALOGOWY ILOSC 1 ZDERZAK PRZEDNI 500317137 2SZT 2 ZDERZAK TYŁ 500340388 2SZT 3 RESOR PRZEDNI 98400436 2SZT 4 RESOR TYLNY 98400441 2SZT 5 STABILIZATOR TYL 98406298 2SZT 6 STABILIZATOR PRZOD 4847536 2SZT 7 AMORTYZATOR PRZEDNI 4859825 4SZT 8 AMORTYZATOR TYŁ 98411167 4SZT 9 FELGA KOŁA 504022006 4SZT 10 PODSTAWA OSUSZACZA 500361673 2SZT 11 AMORTYZATOR ZAWIESZENIA KABINY 504187113 4SZT 12 POMPKA PODNOSZENIA KABINY 500316981 2SZT 13 SILOWNIK PODNOSZENIA KABINY 98427951 2SZT 14 WAŁ NAPĘDOWY 500391570 2SZT 15 CHŁODNICA CIECZY 500317793 2SZT 16 ZBIORNIK PALIWA 98448127 2SZT 17 SMOK PALIWA 504075434 2SZT 18 SIŁOWNIK HAMULCA TYŁ 99446698 4SZT 19 PEDAŁ GAZU 504152162 2SZT 20 TARCZE HAMULCOWE TYŁ 8996706 4SZT 21 KPL NAPRAWCZY ZWROTNICY 7904697 4SZT 22 DRĄZEK KIEROWNICZY POPRZECZNY 4854871 2SZT 23 OS PRZEDNIA KOPLETNA 4183784 1SZT 24 SILNIK KOPL 504017974 2SZT 25 POMPA WTRYSKOWA 4898921 2SZT 26 WTRYSKIWACZ PALIWA 2830957 8SZT 27 SWIECA ZAROWA 4897114 8SZT 28 TURBINA 4892983 2SZT 30 TERMOSTAT 504031212 2SZT 31 ALTERNATOR 4892318 2SZT 32 SPREZARKA POWIETRZA 4897300 2SZT 33 ROZRUSZNIK 4892338 2SZT 34 REFLEKTOR PRAWY 500340361 2SZT 35 REFLEKTOR LEWY 500340408 2SZT 36 LAMPA TYŁ LEWA 99463242 2SZT 37 LAMPA TYŁ PRAWA 99463241 2SZT 38 PASEK KLINOWY 4898546 2SZT 39 NAPINACZ PASKA KLINOWEGO 504315785 2SZT 40 ROLKA PROWADZACA 504065877 2SZT 41 ROLKA PROWADZACA 504065878 2SZT 42 SZCZEKI HAMULCOWE 19062223 2KPL 43 KLOCKI HAMULCOWE 2996468 2KPL 44 CZUJNIKI KLOCKÓW 2992666 4SZT 45 SPRZEGŁO KPL 2996468 2SZT 46 SIŁOWNIK SPRZEGŁA 500357870 2SZT IVECO DAILY 35S13V ROK 2002 LP RODZAJ CZĘCI NUMER KATALOGOWY ILOŚĆ 1 KOŁO TALEŻOWE 7184026 1SZT 2 ŁOŻYSKO TYLNEJ PIASTY 42471033 2SZT 3 TARCZA HAMULCOWA TYŁ 2991646 2SZT 4 PÓŁOŚ 7181667 2SZT 5 ŁOŻYSKO WAŁKA ATAKU 42471026 2SZT 6 ŁOŻYSKO WAŁKA ATAKU 42470853 2SZT 7 KLOCKI HAMULCOWE TYŁ 42470841 2KPL 8 SKRZYNIA BIEGÓW 8870921 1SZT 9 ROZRUSZNIK 500307724 1SZT 10 KLAMKA DRZWI PRZESÓWNYCH 500329761 2SZT 11 ROLKA DRZWI DOLNYCH 500329841 2SZT 12 ROLKA DRZWI SRODEK 500329765 2SZT 13 ROLKA DRZWI GÓRNA 504058277 2SZT 14 ODŁĄCZNIK PRADU 4855754 2SZT 15 PRZEŁOCZNIK POD KIEROWNICE 500321203 2SZT 16 STACYJKA 2992551 1SZT 17 KOPLET USZCZELEK SILNIKA 500366171 1SZT 18 POMPA WYSOKIEGO CISNIENIA 99483254 1SZT 19 REGULATOR POMPY CISNIENIA 42538165 1SZT 20 WTRYSKIWACZ 500313105 4SZT 21 TURBINA 500335369 1SZT 22 ALTERNATOR 500335719 1SZT 23 VACUM POMPA 504019972 1SZT 24 PASEK ROZRZADU 99456476 1SZT 25 ROLKA NAPINAJACA 2992484 1SZT 26 ROLKA PROWADZACA 2992485 1SZT 27 PIASTA PRZEDNIA 42470834 2SZT 28 MAGLOWNICA 500306763 1SZT 29 AMORTYZATOR PRZÓD 504051655 2SZT 30 TARCZA HAMULCOWA PRZÓD 42470836 2SZT 31 KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD 42470836 2KPL 32 KPL NAPRAWCZY ZACISKÓW HAMULCOWYCH 92162191 2SZT 33 ZACISK PRZÓD LEWY 42536628 1SZT 34 ZACISK PRZÓD PRAWY 42536629 1SZT 35 RESOR PRZEDNI POPRZECZNY 500316837 2SZT 36 BELKA PRZEDNIA 500334685 1SZT 37 WACHACZ DOLNYLEWY 500334717 1SZT 38 WACHACZ DOLNY PRAWT 500334716 1SZT 39 WACHACZ GÓRNY LEWY 500344888 1SZT 40 WACHACZ GÓRNY PRAWY 500344887 1SZT 41 SPRZEGŁO KPL 2994018 1SZT 42 LINKI RĘCZNEGO HAMULCA 500322988 2SZT 43 KPL NAPRAWCZY WYSPRZĘGLIKA 500334937 1SZT VECO 35C13 ROK PROD 2002 LP NAZWA CZESCI NUMER KATALOGOWY ILOSC 1 ZDERZAK PRZEDNI 500333907 2SZT 2 RESOR TYLNY 93812674 4SZT 3 STABILIZATOR TYŁ 8581020 2SZT 4 STABILIZATOR PRZÓD 93804420 2SZT 5 PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA 500306763 2SZT 6 KONCÓWKI KIEROWNICZE 42534911 4SZT 7 PIASTA PRZEDNIA 42470845 4SZT 8 ZWROTNICA PRZEDNIA LEWA 500338595 4SZT 9 ZWROTNICA PRZEDNIA PRAWA 500338594 4SZT 10 AMORTYZATOR PRZEDNI 504043717 4SZT 11 ZACISK HAMULCOWY PRZEDNI LEWY 42470847 4SZT 12 ZACISK HAMULCOWY PRZEDNI PRZWY 42470847 4SZT 13 TARCZE HAMULCOWE PRZEDNIE 42470842 4SZT 14 KLOCKI HAMULCOWE PRZEDNIE 2992339 2KPL 15 BELKA PRZEDNIA 500327470 2SZT 16 WACHACZ GORNY 93810157 2SZT 17 WACHACZ DOLNY 93815026 2SZT 18 FELGA PRZOD/TYŁ 504003566 4SZT 19 MODULATOR ABS 500351155 2SZT 20 POMPA *SERWO 99497841 2SZT 21 LINKA HAMULCA RECZNEGO 500362730 4SZT 22 SPRZEGŁO KOPL 2992556 2KPL 23 KPL NAPRAWCZY SPRZEGŁA 500334937 2KPL 24 WAŁ NAPEDOWY TYŁ 504019802 2SZT 25 WAŁ NAPEDOWY PRZOD 504019822 2SZT 26 ZBIORNIK PALIWA 500380344 2SZT 27 TŁUMIK 500329483 2SZT 28 CHŁODNICA CIECZY 500396429 2SZT 29 WLOT POWIETRZA PRZÓD 500306648 2SZT 30 WLOT POWIETRZA TYŁ 504045486 2SZT 31 INTERCOOLER 504022617 2SZT 32 PÓŁOS TYLNA 7180038 2SZT 33 ŁOŻYSKA WŁKA ATAKU 42471125 2SZT 34 KOŁO TALEŻOWE ,WAŁEK ATAKU 7183446 2KPL 35 SZCZEKI HAMULCOWE 2992568 2KPL 36 ZACISK HAMULCOWY TYLNY LEWY 42530362 2SZT 37 ZACISK HAMULCOWY TYLNY PRAWY 42530363 2SZT 38 SKRZYNIA BIEGÓW 8870921 2SZT 39 SILNIK KPL 504017002 1SZT 40 CZUJNIK DOŁADOWANIA 500351377 2SZT 41 POMPA WTRYSKOWA 99483254 2SZT 42 REGULATOR POMPY 42538165 2SZT 43 WTRYSK 500313105 8SZT 44 TURBINA 500335369 2SZT 45 POMPA WODY 500362859 2SZT 46 TERMOSTAT 500329622 3SZT 47 ALTERNATOR 500317453 2SZT 48 NAPINACZ PASKA WIELOROWKOWEGO 5003322622 2SZT 49 VACUM POMPA 504019972 2SZT 50 ROZRUSZNIK 500307724 2SZT 51 KIERUNKOWSKAZ PRAWY 500320425 2SZT 52 KIERUNKOWSKAZ LEWY 500320425 2SZT 53 ODŁĄCZNIK PRADU 4855754 2SZT 54 PRZEŁACZNIK POD KIEROWNICE 500321203 2SZT 55 STACYJKA 2992551 2SZT 56 REFLEKTOR PRAWY 500307754 2SZT 57 REFLEKTOR LEWY 500307755 2SZT 58 LAMPA TYŁ PRAWA 500356782 2SZT 59 LAMPA TYŁ LEWA 500356781 2SZT 60 CZUJNIK ABS 504007426 8SZT 61 PASEK ROZRZADU 2SZT 62 ROLKA NAPINAJĄCA 2SZT 63 ROLKA PROWADZACA 2SZT 64 SWIECA ZAROWA 65 SWIECA PŁPMIENIOWA. Szczególowo opisane w SIWZ...
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa części zamiennych do URSUS 5314..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa części:URSUS 5314 LP RODZAJ CZESCI NUMER KATALOGOWY ILOSC SZT 1 USZCZELKA GŁOWICY 36812349 4SZT 2 TULEJA CYLINDROWA 31358393 8SZT 3 WAŁ KORBOWY KOPLETNY 3134023K 4SZT 4 KORBOWÓD KOMPLETNY 3132911 K91 8SZT 5 TLOK 31354046 8SZT 6 KOMPLET PIERŚCIENI TŁOKOWYCH 41158041 4SZT 7 SWORZEN TLOKOWY 33266115 8SZT 8 KOŁO ZAMACHOWE Z WIENCEM 41117084 2SZT 9 TERMOSTAT 2485C021 4SZT 10 USZCZELKA TERMOSTATU 36862151 8SZT 11 USZCZELKA POKRYWY GLOWICY 36811131 4SZT 12 ZŁĄCZKA RURKI ODPOWIETRZAJĄCEJ 35731144 4SZT 13 WALEK Z DZWIGIENKAMI 3132408K91 4SZT 14 SWIECA PŁOMIENIOWA 2666108 4SZT 15 PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 2418F436 4SZT 16 USZCZELKA MISKI OLEJOWEJ 36815721 4SZT 17 POMPA WODY 41313225 4SZT 18 KOŁO PASOWE POMPY WODY 31153502 4SZT 19 POMPA PALIWA ZASILAJACA 2641711 4SZT 20 POMPA WTRYSKOWA DPA UR041381 4SZT 21 WTRYSKIWACZ KOMPLETNY 2645666 12SZT 22 RURKA PRZELEWOWA WTRYSKIWACZA 35587344 4SZT 23 PRZEWÓD WTRYSKIWACZA 1-GO CYLINDRA 35343025 4SZT 24 PRZEWÓD WTRYSKIWACZA2-GO CYLINDRA 35343026 4SZT 25 PRZEWÓD WTRYSKIWACZA 3-GO CYLINDRA 35343027 4SZT 26 PRZEWOD WTRYSKIWACZA 4-GO CYLINDRA 35343028 4SZT 27 OSADNIK FS04-00.02 4SZT 28 CZUJNIK POZIOMU PALIWA 1699610M1 4SZT 29 ŁACZNIK SPREZYSTY 3029612N1 8SZT 30 ZESTAW USZCZELEK 3134036K 4SZT 31 ZESTAW USZCZELEK 3134037K 4SZT 32 SPREZARKA KOMPLETNA 7005160M91 4SZT 33 CHLODNICA 1669650M94 4SZT 34 PRZEWÓD ELASTYCZNY CHŁODNICY GÓRNY 899144M1 4SZT 35 PRZEWÓD ELASTYCZNY CHŁODNICY GÓRNY 898748M1 4SZT 36 TŁUMIK WYDECHU KOMPLETNY S1551.500 4SZT 37 SPRZEGŁO DWUSTOPNIOWE 1868003M91 4SZT 38 ŁOZYSKO I ELEMENT PROWADZACY 886768M92 4SZT 39 WAŁEK ATAKU 1870869M2 4SZT 40 MECHANIZM ROZNICOWY 898972M93 4SZT 41 ZESTAW HAMULCA 83/4*7.4 TARCZOWY 1669569M91 4SZT 42 CZUJNIK PODCISNIENIA 7011729M91 4SZT 43 ZESPÓŁ HAMULCA RECZNEGO 964658M91 4SZT 44 SWORZEN 7002995M1 4SZT 43 MOST NAPĘDOWY PRZEDNI 3426360M91 2SZT 44 ŁOZYSKO SLIZGOWE 897712M1 4SZT 45 TULEJA SAMOSMARNA 3426938M1 4SZT 46 PÓŁ OS LEWA 3426711M91 4SZT 47 PÓŁ OŚ PRAWA 3426712M91 4SZT 48 DRĄŻEK POPRZECZNY 7001 787M91 4SZT 49 BLOK STERUJACY 7004539M91 4SZT 50 POMPA PZC4,5 7006604 M91 2SZT 51 WKŁAD FILTRUJACY 1870199M92 4SZT 52 WAŁ PODNOSNIKA HYDRAULICZNEGO 897567M3 4SZT 53 ŁOZYSKO WAŁU PODNOSNIKA 1870934M1 4SZT 54 SIEDZISKO KIEROWCY KPL 3027019M91 4SZT 55 BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY 80.383.170 4SZT 56 BLOTNIK PRZEDNI LEWY 80.383.160 4SZT 57 WSPORNIK GORNY PRAWY KPL 7003497M91 4SZT 58 WSPORNIK GORNY LEWY KPL 7003496M91 4SZT 59 PRZERYWACZ KIERUNKOWSKAZÓW 1617401M1 4SZT 60 PRZEŁACZNIK SWIATWŁ 1699034M1 4SZT 61 CZUJNIK TEMPERATURY WODY 1877731M93 4SZT 62 CZUJNIK CISNIENIA OLEJU 1877721M93 4SZT 63 WYŁACZNIK SWIATEŁ AWARYJNYCH 3027974M1 4SZT 64 LICZNIK MOTOGODZIN 7010079M92 4SZT 65 LINKA LICZNIKA MOTOGODZIN 1876289M92 8SZT 66 STACYJKA 3029520M91 4SZT 67 WSKAZNIK POZIOMU PALIWA 1877717M92 4SZT 68 PRZEŁACZNIK KIERUNKOWSKAZÓW 881670M1 4SZT 69 ROZRUSZNIK 7006118M1 4SZT 70 ALTERNATOR 7005158M91 4SZT 71 ZAWÓR REDUKCYJNY 1665430M91 4SZT 72 CZUJNIK SPADKU CISNIENIA 1665353M91 4SZT 73 ZAWÓR ODWADNIAJĄCY 1664505M91 8SZT 74 ZAWOR REDUKCYJNY 1665430M91 4SZT 75 ZAWÓR WYRÓWNAWCZY 1673990M91 4SZT 76 ZAWÓR HAMULCA PRZYCZEPY 1673989M91 4SZT 77 ZAWÓR SZYBKIEGO ODPOWIETRZANIA 1664510M91 4SZT 78 RĘCZNY ZAWÓR HAMULCOWY 1664449M91 4SZT 79 ZŁACZE PRZEWODÓW 3027285M91 8SZT 80 KOMPLET KLAMKI ZEWNETRZNEJ 07.368.220 12SZT 81 LUSTERKO ZEWNETRZNE PRAWE 07.368170 8SZT 82 LUSTERKO ZEWNETRZNE LEWE 07.368070 8SZT 83 SPREZYNA GAZOWA DRZWI 88368200 4SZT 84 SZYBA PRZEDNIA 07.368.105 4SZT 85 SZYBA TYLNA 07.368.106 4SZT...
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa części zamiennych do DAF LF 55220,55210..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa części DAF LF 55220 LP RODZAJ CZESCI NUMER KATALOGOWY JLOSC SZT 1. Tuleja stabilizatora przód 1400147 2SZT 2. Końcówka stabilizatora przód 1400143 2SZT 3. Tuleja stabilizatora tył 0366351 4SZT 4. Tuleja resora przód 1357764 4SZT 5. Resor przód 1700731 2SZT 6. Cybant przód 1405328 4SZT 7. Amortyzator przód 1407071 2SZT 8. Zbiornik paliwa 1403466 1SZT 9. Krzyżak wału 1404558 2SZT 10. Podpora wału 1404560 2SZT 11. Poduszka zawieszenia tył 1697678 2SZT 12. Amortyzator tył 1606742 2SZT 13. Cybant tył 0529939 4SZT 14. Tłumik wydechu 1700728 1SZT 15. Zestaw naprawczy zwrotnicy 0683499 2SZT 16. Tarcza hamulca przód 1640561 2SZT 17. piasta 1697346 2SZT 18. Końcówka drążka poprzecznego 1331925 2SZT 19. Końcówka drążka poprzecznego 1338714 2SZT 20. Klocki hamulcowe przód 1797053 2SZT 21. Zestaw napr zacisku 1689313 2SZT 22. Główka mostu 1492001 1SZT 23. Uszczelniacz wałka ataku 1287103 1SZT 24. Nakrętka wałka ataku 0086262 1SZT 25. piasta tył 1391617 2SZT 26. tarcza hamulca tył 1640561 2SZT 27. Zestaw naprawczy kompresora 1452716 2SZT 28. Pompa paliwa 1406107 1SZT 29. Pompa wody 1399689 1SZT 30. Termostat 1407953 1SZT 31. Turbina 1405848 1SZT 32. Napinacz paska 1406486 1SZT 33. Zestaw uszczelek silnika 1408329 1SZT 34. Visco 1403247 1SZT 35. Pedał gazu 1407633 1SZT 36. Pasek 1393344 1SZT 37. Alternator 1400520 1SZT 38. Chłodnica wody 1407725 1SZT 39. Intercooler 1700349 1SZT 40. Rozrusznik 1387383 1SZT 41. Tarcza sprzęgła 1689110 1SZT 42. Docisk sprzęgła 1375597 1SZT 43. Łożysko sprzęgła 1261652 1SZT 44. Wysprzęglik 1402553 1SZT 45. Śruba łapy sprzęgła 1405315 1SZT 46. Końcówka drążka podłużnego 1403899 2SZT 47. Pompka sprzęgła 1623053 1SZT 48. Amortyzator kabiny przód 1407079 2SZT 49. Amortyzator kabiny tył 1407081 2SZT 50. Pióro wycieraczki 1405387 2SZT 51. Podstawa osuszacza 1701116 1SZT 52. Siłownik hamulca przód 1640556 2SZT 53. Siłownik hamulca tył 1640559 2SZT 54. Przełącznik kierunkowskazów 1405323 1SZT 55. Przełącznik wycieraczek 1405321 1SZT 56. Dmuchawa nagrzewnicy 1605822 1SZT 57. Stopnica lewa 1405988 1SZT 58. Stopnica prawa 1405989 1SZT 59. Reflektor prawy 1401731 1SZT 60. Reflektor lewy 1401713 1SZT 61. Lampa tył lewa 1407465 1SZT 62. Lampa tył prawa 1407464 1SZT 63. Wtryskiwacz 1405332 6SZT DAF 55210 LP RODZAJ CZĘŚCI NR KATALOGOWY ILOŚC 1 Tuleja stabilizatora przód ACHB081 8SZT 2 Końcówka stabilizatora przód 1400143 8 SZT 3 Tuleja stabilizatora tył 1402587 8 SZT 4 Tuleja resora przód 1401516 8 SZT 5 Tuleja resora przód 1401515 8 SZT 6 Resor przód AFRB049 4 SZT 7 Cybant przód NAK9594Y01 8 SZT 8 Cybant przód NAK9594Y02 8 SZT 9 Amortyzator przód AMPC156 4 SZT 10 Szklanka odstojnika AMPC077 2 SZT 11 Zbiornik paliwa ABRA687 2 SZT 12 Krzyżak wału BBU2334 4 SZT 13 Podpora wału AMPA517 4 SZT 14 Resor tył ACHP183 4 SZT 15 Amortyzator tył AMPC159 4 SZT 16 Cybant tył ACHB104Y06 8 SZT 17 Tłumik wydechu ACHB812 2 SZT 18 Nakrętka koła 0620651 16 SZT 19 Zestaw naprawczy zwrotnicy KPKW020 4 SZT 20 Tarcza hamulca przód AMPB860 4 SZT 21 Łożysko piasty przód 10824483 4 SZT 22 Łożysko piasty przód AMPA007 4 SZT 23 Uszczelniacz piasty przód AMPA006 4 SZT 24 Końcówka drążka poprzecznego AMPA004 4 SZT 25 Końcówka drążka poprzecznego AMPA005 4 SZT 26 Klocki hamulcowe przód AMPB016 4 SZT 27 Zestaw napr zacisku AMPA138 4 SZT 28 Zestaw mocowania klocków ham AMPA247 4 SZT 29 Główka mostu AMPC239 4 SZT 30 Uszczelniacz wałka ataku 1287103 4 SZT 31 Nakrętka wałka ataku 0086262 4 SZT 32 Uszczelniacz piasty tył AMPA010 4 SZT 33 Łożysko piasty tył AMPA012 4 SZT 34 Łożysko piasty tył 1027196 4 SZT 35 Bęben hamulca AMPA103 4 SZT 36 Okładziny hamulca tył AMPB018 4KPL 37 Cylinder hamulca tył FBU9121 4 SZT 38 Zestaw sprężyn ham tył AMPB694 4KPL 39 Zestaw naprawczy kompresora 1517745 4KPL 40 Pompa paliwa zasilająca CBU2628 2 SZT 41 Pompa wody CBU2714 2 SZT 42 Termostat CBU2475 4 SZT 43 Turbina CBU2398 2 SZT 44 Napinacz paska CBU2622 2 SZT 45 Zestaw uszczelek silnika CBU2749 2KPL 46 Visco APUB433 2 SZT 47 Linka gazu AMPB837 2 SZT 48 Pedał gazu FBU9976 2 SZT 49 Pasek CBU1716 4 SZT 50 Alternator 1350515 2 SZT 51 Pompa wspomagania NAK7373Y39 2 SZT 52 Chłodnica wody APUB350 2 SZT 53 Intercooler ACHD002 2 SZT 54 Rozrusznik AELD190 2 SZT 55 Tarcza sprzęgła ATRA448 2 SZT 56 Docisk sprzęgła ACHC017 2 SZT 57 Łożysko sprzęgła ACHG919 2 SZT 58 Wysprzęglik 1402553 2 SZT 59 Śruba łapy sprzęgła ATRA623 2 SZT 60 Końcówka wybieraka AMPB838 2 SZT 61 Końcówka wybieraka AMPB839 2 SZT 62 Końcówka drążka podłużnego ACHF242 2 SZT 63 Końcówka drążka podłużnego ACHF241 2 SZT 64 Pompka sprzęgła AMPA850 2 SZT 65 Czujnik stop ACU8735 2 SZT 66 Amortyzator kabiny AMPC173 4 SZT 67 Poduszka kabiny tył AFRA804 4 SZT 68 Tuleja kabiny przód ACHF846 4 SZT 69 Pióro wycieraczki ABU8833 4 SZT 70 Podstawa osuszacza AMPB882 2 SZT 71 Siłownik hamulca przód 0865598 4 SZT 72 Siłownik hamulca tył ACHJ642 4 SZT 73 Korektor hamulca ACHA976 4 SZT 74 Przewód hamulca przód ACHA134 2 SZT 75 Przewód hamulca tył ACHA142 2 SZT 76 Przełącznik kierunkowskazów AELB852 2 SZT 77 Przekażnik wycieraczek AELD339 2 SZT 78 Dmuchawa nagrzewnicy ACAR523 2 SZT 79 Stopnica lewa ACAP079 2 SZT 81 Stopnica prawa ACAP078 2 SZT 82 Reflektor prawy AELB018 2 SZT 83 Reflektor lewy AELB017 2 SZT 84 Lampa tył lewa 1519566 2 SZT 85 Lampa tył prawa 1519564 2 SZT 86 Wtryskiwacz CBU2376 12 SZT. Szczegółowo opisane w SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa części zamiennych MULTICAR M26, FUMO30..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa części MULTICAR M26 `l.p. NAZWA NR KATALOGOWY ILOŚC 1. AMORTYZATOR 33.133 ORYGINAL. 0201858 4SZT 2. CHŁODNICA PŁYNU CHŁODZĄCEGO 0203134 2SZT 3. CYLINDEREK HAMULCOWY 4011046 4 SZT 4. CZUJNIK TEMP.OLEJU HYDRAUL. 4012051 2 SZT 5. CZUJNIK TEMP.PŁYNU CHŁODNICY 4013082 2 SZT 6. CZUJNIK TEMP.PŁYNU 2-ZAKRES. 0201193 2 SZT 7. CZUJNIK WŁĄCZNIA ŚW.COF,AR,KG 4013543 2 SZT 8. DOCISK SPRZĘGŁA PTO 0203157 2 SZT 9. DOCISK SPRZĘGŁA D240 PTO-CMX 0201058 2 SZT 10. TARCZA SPRZĘŁA PTO 0201055 2 SZT 11. TARCZA SPRZĘGŁA CMX - CERAMICZNA 0201059 2 SZT 12. ŁOŻYSKO OPOROWE SPRZĘGŁA 0202308 2 SZT 13. IMPULSATOR ELEKTR. PRĄDNICZKA TACHO 0826100 2 SZT 14. KOŁO ZAMACHOWE M26.4 KOMPL. 4013764 2 SZT 15. KOŁO ZAMACHOWE M26.5-FUMO 03001620202 2 SZT 16. KOŃCÓWKA DRĄŻKA 18X12X1,5 L. 4013245 L. 4 SZT 17. KOŃCÓWKA DRĄŻKA 18X12X1,5 P. 4013245 P. 4 SZT 18. KOŃCÓWKA DRĄŻKA 18X14X1,5 L. 264.0503110 L. 4 SZT 19. KOŃCÓWKA DRĄŻKA 18X14X1,5 P. 264.0503110 P. 4 SZT 20. KPL. SZCZĘK HAMULCOWYCH ( 4 SZT.) 4011445 4KPL 21. KPL. TULEJEK STABILIZATORA 264.01403803 4KPL 22. KPL. MOCOWANIA SZCZĘK HAMULCOWYCH 264.03012018 4KPL 23. KLOSZ LAMPY TYLNEJ L. Z PODŚWIETLENIEM 264.61003001 4 SZT 24. KLOSZ LAMPY TYLNEJ P. 264.61004002 4 SZT 25. LAMPA TYLNA L. Z PODŚWIETLENIEM 264.61001001 4 SZT 26. LAMPA TYLNA P. KPL. 264.61002002 4 SZT 27. LINKA GAZU NOŻNEGO M26.4 +SCARAB 0201829 4 SZT 28. LINKA HAMULCA RĘCZNEGO 264.0302161 4 SZT 29. LINKA DŹWIGNI HAMULCA RĘCZNEGO 3,275m 264.0301400 4 SZT 30. LINKA DŹWIGNI HAMULCA RĘCZNEGO 3,850m 264.0301401 4 SZT 31. LINKA WŁĄCZ. NAPĘDU MOSTÓW 4X4 KPL 4012534 4 SZT 32. LINKA WŁĄCZ. (ŻÓŁWIA) B.PEŁZAJĄCYCH KPL. 4012535 4 SZT 33. LINKA WŁĄCZ. PRZYSTAWKI MAN KPL. 4013615 4 SZT 34. LINKA WŁACZ. BIEGÓW KPL. 264.0202300 4 SZT 35. LINKA WŁĄCZ. LUZU - PRESELEKCYJA KPL. 264.0202200 4 SZT 36. MUFA KPL. ELEMENTY MOCOWANIA LINEK 40125020-21-22 4 SZT 37. NADKOLE KABINY Z PROGIEM L. KPL. 23724640 4 SZT 38. NADKOLE KABINY Z PROGIEM P. KPL. 23724630 4 SZT 39. NAPINACZ PASKA ROZRZĄDU 4012161 4 SZT 40. PASEK ROZRZĄDU 264.01073400 4 SZT 41. KLOCKI HAMULCOWE KOMPLET Z CZUJNIKAMI 4013037 4KPL 42. POMPA HAMULCOWA ORYG. 264.03090041 4 SZT 43. SERWO HAMULCA REGULATOR SIŁY HAMOW. 0202022 4 SZT 44. POMPKA SPRZĘGŁA ORYG. 0201056 4 SZT 45. WYSPRZĘGLIK SPRZĘGŁA 264.0207150 4 SZT 46. TARCZOPIASTA HAMULCOWA PRZEDNIA 264.0420050 4 SZT 47. RESOR 9-PIÓROWY KPL. Z TULEJKĄ 233934.00 4 SZT 48. RESOR 7-PIÓROWY KPL. Z TULEJKĄ 233932.00 4 SZT 49. ZACISK HAMULCA L. 4010409 4 SZT 50. ZACISK HAMULCA P. 4010410 4 SZT 51. PODUSZKA SILNIKA NO 3.10 0202545 4 SZT 52. POMPA HYDRAULICZNA TŁOCZKOWA HYDR.07 0200090R 4 SZT 53. PODUSZKA SKRZYNI BIEGÓW 0202544 4 SZT 54. SAMOREGULATOR SZCZĘK HAMULCA 0202309 4 SZT 55. REGULATOR SIŁY HAMOWANIA LD27-1 264.03081400 4 SZT 56. REGULATOR SIŁY HAMOWANIA LD27-2 264.03081401 4 SZT 57. TŁUMIK WYDECHOWY - GŁÓWNY M26.4 0203104 2 SZT 58. TŁUMIK WYDECHOWY - PRZEDNI - WSTĘPNY M26.4 0203001 2 SZT 59. VACUUMPOMPA ORYG. 264.0115050 2 SZT 60. ZESPÓŁ WŁACZANIA PRZYSTAWKI KPL. ORYG. 0400052 2 SZT 61. PÓŁOŚ PRZEGUBOWA MOSTU PRZED. 4X4 4013140 4 SZT 62. ŚWIECA PŁOMIENIOWA ROZRUCHU M26.4FUMO 264.01300300 2 SZT 63. ZAWÓR ELEKTROHYDRAUL. 3.2 M26.4 FUMO 0202231 2 SZT 64. ZBIORNIK OLEJU HYDRAULICZNEGO 65L 251587.00 2 SZT 65. STABILIZATOR TYLNY KPL. 260152.10 + 4013037 2 SZT 66. MOST PRZEDNI- PRZEKŁADNIA REG. I=6,22 9:56 4013944F 2 SZT 67. MOST TYLNY - PRZEKŁADNIA REG. I=6,22 9:56 4013944F 2 SZT 68. KOŁO TALERZOWE Z WAŁKIEM - HIPOIDAL KPL. 264004024 2 SZT 69. HYDROPRZEKŁADNIA UKŁADU KIEROWNICZEGO R. 266576.00R 2 SZT 70. POMPA ELEKTROHYDR. WSPOMAGANIA KIER. 266474.00 2 SZT 71. POMPA HYDRAULICZNA WSPOMAGANIA KIER. 266475.00 2 SZT 72. FELGA - TARCZA KOŮA M26.4 5 JX14H2F110 26404110100 4 SZT 73. ROZRUSZNIK M26.4 REG. BOSCH 261169.80R 2 SZT MULTICAR FUMO30 rok 2007 LP RODZAJ CZEŚCI NUMER KATALOGOWY ILOSC 1. ZACISK HAMULCA KPL. L.PRZÓD.P.TYŁ 03000820001 2SZT 2. ZACISK HAMULCA KPL. P.PRZÓD.L.TYŁ 03000820002 2SZT 3. KPL. KLOCKÓW H-CA Z CZUJNIKAMI 03000232110 2KPL 4. SERWO HAMULCA NOŻNEGO KPL. E3-E4 03000830001 2SZT 5. RESOR TYLNY KPL. Z TULEJKAMI 03000420100 4SZT 6. WAHACZ PRZEDNI GÓRNY L. 03000250010 2SZT 7. WAHACZ PRZEDNI GÓRNY P. 03000250011 2SZT 8. WAHACZ PRZEDNI DOLNY L. 03000250020 2SZT 9. WAHACZ PRZEDNI DOLNY P. 03000250021 2SZT 10. TARCZOPIASTA HAMULCOWA PRZÓD 0300024002 2SZT 11. TARCZOPIASTA HAMULCOWA TYLNA 0300024001 2SZT 12 KOŁO ZAMACHOWE 04008160139 2SZT 13 USZCZELKA GŁOWICY 04008160065 2SZT 14 POMPA WYSOKIEGO CISNIENIA 04008160153 2SZT 15 LISTWA WYSOKIEGO CISNIENIA 04008160155 2SZT 16 REGULATOR CISNIENIA PALIWA 04008160160 2SZT 17 WTRYSKIWACZ 04008160164 4SZT 18 ZAWÓR EGR 04008160095 2SZT 19 TURBINA 04008160181 2SZT 20 USZCZELKA TURBINY 4013400 2SZT 21 CZUJNIK CISNIENIA W KOLEKTORZE 04008160219 2SZT 22 POMPA WODNA 04008160221 2SZT 23 TERMOSTAT 0400816012 2SZT 24 POMPA WSPOMAGANIA UKŁADU KIEROWNICZEGO 04008160205 2SZT 25 ROZRUSZNIK 04001620115E 2SZT 26 SWIEC ŻAROWE 04008160211 4SZT 27 CZUJNIK WAŁKA ROZRZĄDU 04008160170 2SZT 28 CZUJNIK TEMPERATURY 03001620161 2SZT 29 CZUJNIK TEMPERATURY 04008160169 2SZT 30 CUJNIK OBROTÓW WAŁU KORBOWEGO 04008160172 2SZT 31 ALTERNATOR 400006010 2SZT 32 CZUJNIK TEMPERATURY SPALIN 04001820010E 2SZT 33 RÓZNICOWY PRZETWORNIK CISNIENIENIA 04001820009E 2SZT 34 CRT-BOX ( TŁUMIK ) 04001810006E 2SZT 35 SONDA LAMBDA 04001820011E 2SZT 36 ZBIORNIK PALIWA 03003120000 1SZT 37 CZUJNIK PALIWA 03002120000 1SZT 38 CHŁODNICA CIECZY 04008190000 2SZT 39 KOREK CHŁONICY 04038100005 2SZT 40 WENTYLATOR 03001910004 2SZT 41 PRZEKŁADNIA POSREDNIA NAPĘDU WENTYLATORA 04001910001 2SZT 42 ROLKA NAPINAJĄCA PASEK KLINOWY 0431173 2SZT 43 ROLKA PROWADZACA 04001620111E 2SZT 44 PASEK WIELOROWKOWY 04001960022 2SZT 45 STEROWNIK SILNIKA EDC 04001630004E 1SZT 46 SKRZYNIA BIEGOW (REGENEROWANA) 040017000271 2SZT 47 NAPĘD POMPY HYDRAULICZNEJ 04008170009 2SZT 48 TARCZA SPRZEGŁA 04001640003 2SZT 49 DOCISK SPRZEGŁA 04001640005 2SZT 50 LINKA HAMULCA RĘCZNEGO 04000840030 2SZT 51 KLOCKI HAMULCOWE TYŁ 0300826010 2SZT 52 JENOSTKA STERUJACA ABS 03000850001 2SZT 53 SPREZYNA ZAWIESZENIA 03000420000 4SZT 54 POŁOS NAPEDOWA 030000230029 2SZT 55 AMORTYZATOR TYŁ 03000430060 4SZT 56 MOST TYLNY 04000300100 2SZT 57 AMORTZATOR PRZÓD 03000430020 2SZT 58 SRUBA KOŁA 00009830020 10SZT 59 CHŁODNICA OLEJU 03006140001 2SZT 60 WENTYLATOR CHŁODNICY 4013711 2SZT 61 FILTR HYDRAULICZNY 4011141 2SZT 62 DRĄŻEK KIEROWNICZY 03008020006 2SZT 63 DRĄŻEK KIEROWNICZY 03000260020 2SZT 64 ZWROTNICA LEWA 03000250012 2SZT 65 ZWROTNICA PRAWA 03000250013 2SZT 66 PIASTA Z PIERSCIENIAMI ABS 03000240001 2SZT...
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne