Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

DOSTAWA BIOMASY Zrębki wierzby energetycznej, pozostałe zrębki drzewne

lubuskie, Kamień Wielki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
4724/2011
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-01-2011

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
ul. Stawna 40
Email
księgowość.dps@poczta.onet.pl

Szczegóły

Kamień Wielki: DOSTAWA BIOMASY Zrębki wierzby energetycznej, pozostałe zrębki drzewne
Numer ogłoszenia: 4724 - 2011; data zamieszczenia: 13.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 420468 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Stawna 40, 66-460 Kamień Wielki, woj. lubuskie, tel. 095 7515828, faks 095 7515828.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA BIOMASY Zrębki wierzby energetycznej, pozostałe zrębki drzewne.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa biomasy - zrębki wierzby energetycznej w ilości 300 Mg, pozostałe zrębki drzewne w ilości 160 Mg - dla Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim, ul.Stawna 40, 66-460 Witnica, na rok 2011, transportem i na koszt Wykonawcy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.41.30.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa zrębki wierzby energetycznej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.01.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Gospodarstwo Rolne
Remigiusz Stotko
66-460 Witnica, Witnica, 66-460 Kamień Mały 50, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55590,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 58275,00
Oferta z najniższą ceną: 58275,00 / Oferta z najwyższą ceną: 58275,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Dostawa pozostałe zrębki drzewne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.01.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Gospodarstwo Rolne
Remigiusz Stotko, Witnica, 66-460 Kamień Mały 50, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29650,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 31080,00
Oferta z najniższą ceną: 31080,00 / Oferta z najwyższą ceną: 31080,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne