Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

DOSTAWA BIOMASY Zrębki wierzby energetycznej, pozostałe zrębki drzewne

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
4724/2011
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-01-2011

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
ul. Stawna 40
Email
księgowość.dps@poczta.onet.pl

Szczegóły

Kamień Wielki: DOSTAWA BIOMASY Zrębki wierzby energetycznej, pozostałe zrębki drzewne
Numer ogłoszenia: 4724 - 2011; data zamieszczenia: 13.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 420468 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Stawna 40, 66-460 Kamień Wielki, woj. lubuskie, tel. 095 7515828, faks 095 7515828.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA BIOMASY Zrębki wierzby energetycznej, pozostałe zrębki drzewne.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa biomasy - zrębki wierzby energetycznej w ilości 300 Mg, pozostałe zrębki drzewne w ilości 160 Mg - dla Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim, ul.Stawna 40, 66-460 Witnica, na rok 2011, transportem i na koszt Wykonawcy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.41.30.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa zrębki wierzby energetycznej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.01.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Gospodarstwo Rolne
Remigiusz Stotko
66-460 Witnica, Witnica, 66-460 Kamień Mały 50, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55590,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 58275,00
Oferta z najniższą ceną: 58275,00 / Oferta z najwyższą ceną: 58275,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Dostawa pozostałe zrębki drzewne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.01.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Gospodarstwo Rolne
Remigiusz Stotko, Witnica, 66-460 Kamień Mały 50, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29650,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 31080,00
Oferta z najniższą ceną: 31080,00 / Oferta z najwyższą ceną: 31080,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne