Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, położonych na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego Przedmiot zamówienia...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
11036/2011
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
24-01-2011

Ogłaszający

Województwo
Miasto
91-420 Łódź
Ulica
ul. Północna 27/29
Email
jwlazlak@anr.gov.pl; bbartoszewska@anr.gov.pl

Szczegóły

Łódź: Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, położonych na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego Przedmiot zamówienia podzielono na 13 części od A do Ł
Numer ogłoszenia: 11036 - 2011; data zamieszczenia: 24.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 401204 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi, ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 636 53 26, faks 042 632 9133.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, położonych na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego Przedmiot zamówienia podzielono na 13 części od A do Ł.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: część A (1) - nieruchomość gruntowa stanowiąca obiekt gospodarki rybackiej położona w obrębie Cadów gmina Kobiele Wielkie woj. łódzkie oznaczona numerem działki 1178-1 o pow. 78,1423 ha. Wycenie podlega grunt oraz szopa n.płuczką, przepompownia, magazyn sprzętu, garaż blaszany, magazyn pasz, rurociąg, zastawka bet., mnichy bet., przepust bet., groble, płuczka bet., rowy, przepust z zastawka, odłówka bet., mnichy bet., rampa stawowa, sieć elektr. Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w KW PT1R/00046598 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radomsku Nazewnictwo budynków i budowli winno być zgodne z ewidencją Agencji.. Operat wykonany w 3 egz. część B (2)- nieruchomość gruntowa zabudowana położona w obrębie Prymusowa Wola gmina Sławno woj. łódzkie oznaczona numerami działek: 363/3, 363/4, 363/5 o łącznym obszarze 9,56 ha. Wycenie podlega grunt oraz budynek mieszkalny, komórki, chlewnia, budynek wagowego, sieć wewn. kanaliz., kuźnia, budynek warsztatów, drogi, place, ogrodzenie, szambo, linia NN, bud. hydroforni, studnia głębinowa, studnia kopana. Winna być podana odrębnie wartość naniesień i gruntu w tym gruntu stanowiącego park zabytkowy. Nieruchomość stanowi park zabytkowy wpisany do rejestru zabytków decyzją nr KL.Vb-680.781.72 z dnia 30.05,.1972 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w KW 4073 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie (operat w 3 egz.). część C (3)- nieruchomości gruntowe zabudowane: 1/ nieruchomość gruntowa zabudowana położona w obrębie Cieślin gmina Mochowo woj. mazowieckie oznaczona numerami działek: 89,91/39, 98/2 o łącznym obszarze 17,02 ha. Wycenie podlega grunt oraz budynki i budowle jak: budynek administracyjny, warsztat, obora, stodoła, spichrz zbożowy, magazyn paliwa, magazyn narzędzi rolniczych, chlewnia macior, wiata na maszyny, bukaciarnia, budynek hydroforni, magazyn zbożowy, silos na kiszonkę, zbiornik gnojowicy, drenaż rurkowy, rozprowadzenie wody, kanalizacja podwórka, drogi -beton, studnie głębinowe, linia elektr., ogrodzenie studni, ogrodzenie z siatki, parkan, baza paliw + 3 dystrybutory, budynek wagi wozowej, stacja pomp. Część działki nr 89 stanowi park dworski wpisany do rejestru zabytków .Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w Sądzie Rejonowym w Sierpcu pod numerem KW PL1E/00010903. W operacie winna być podana odrębnie wartość naniesień i gruntu oraz parku. Nazewnictwo budynków i budowli winno być zgodne z ewidencją Agencji.. Operat wykonany w 3 egz.. 2/ obręb Bożewo gmina Mochowo woj. mazowieckie działki oznaczone numerami 192/1 i 192/3 o łącznym obszarze 6,6827 ha. Na działce nr 192/3 znajduje się jałownik i studnia głębinowa. Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w Sądzie Rejonowym w Sierpcu. Operat w 3 egz. część D (4)- nieruchomości gruntowe niezabudowane i zabudowane: 1/ zabudowana nieruchomość gruntowa położona w obrębie PGR Góra Bałdrzychowska gmina Poddębice woj. łódzkie oznaczona numerem działki 3 o pow. 30,16 ha. Wycenie podlega grunt oraz budynki i budowle jak: obora, stodoła, magazyn zbożowy, stajnia-cielętnik, jałownik, magazyn nawozów, kuźnia, warsztat, waga wozowo-samochodowa, magazyn materiałów budowlanych, szopa drewniana na maszyny, zbiornik na ścieki, utwardzenie terenu, parkan murowany, ogrodzenie terenu-siatka, ogrodzenie wybiegu dla bydła, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, linia nn, oświetlenie terenu lampy plus urządzenia jak dojarka mechaniczna i czyszczalnia Petkus. Stan prawny nieruchomości uregulowany w Sądzie Rejonowym w Poddębicach pod numerem KW 19181. Nazewnictwo budynków i budowli winno być zgodne z ewidencją Agencji. Operat wykonany w 3 egz.. 2/ obręb PGR Góra Bałdrzychowska gmina Poddębice woj. łódzkie działki oznaczone numerami: 14/1, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34 o łącznym obszarze 36,66 ha jako jeden kompleks. Stan prawny nieruchomości uregulowany jest pod numerem KW SR2L/00019181/3 (operat w 3 egz.). 3) obręb Zieleniew gmina Krośniewice woj. łódzkie działka oznaczona numerem 38/3 o pow. 0,4009 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym i komórkami. Stan prawny uregulowany w Sądzie Rejonowym w Łęczycy. Operat w 3 egz. 4) obręb Łęki Majątek gmina Krzyżanów działka oznaczona numerem 381 o pow. 0,13 ha zabudowana budynkiem kotłowni. Operat w 3 egz. 5) nieruchomość niezabudowana położona w obrębie K-19 miasta Konstantynowa łódzkiego woj. łódzkie oznaczona numerami działek: 92/11, 92/13, 92/15, 92/17, 92/19, 92/21, 92/24 o łącznym obszarze 1,9687 ha. Stan prawny uregulowany w Sądzie Rejonowym w Pabianicach pod numerem LD1P/00044571/0. Operat w 3 egz. Część E (5) - nieruchomość stanowiąca zorganizowane gospodarstwo rolne położone w obrębie Krajkowo gmina Drobin woj. mazowieckie o łącznym obszarze 263,7469 ha.W skład gospodarstwa wchodzą działki oznaczone numerami: 9/2, 12, 15/29, 18, 20, 23, 26/2, 36, 38, 41, 43, 46/1, 46/2, 49/1, 49/2, 49/4, 49/7 ha oraz budynki i budowle jak: obora, wiata na narzędzia, magazyn zbożowy, szopa narzędziowa, garaże na ciągniki, kuźnia, obora stara, dwie chlewnie, magazyn części zamiennych, budynek mieszkalny 4 -rodzinny, silos na kiszonkę , silosy na zboże, magazyn paliw, zbiornik na gnojowicę, drenaż rurkowy, rowy osuszające, sieć wodociągowa, hydrofornia, utwardzenie podwórza, drogi place, dwie studnie wiercone, sieć elektryczna, ogrodzenie chlewni, ogrodzenie wybiegów, waga wozowa oraz kocioł grzejny i dojownia H-310. Na działce oznaczonej numerem 49/4 o pow. 3,8975 ha znajduje się park podworski ujęty w ewidencji konserwatora zabytków. W operacie winna być podana odrębnie wartość naniesień i gruntu oraz parku. Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w KW PL1E/00024709/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Płocku. Nazewnictwo budynków i budowli winno być zgodne z ewidencją Agencji.. Operat wykonany w 3 egz. Część F (6)- a/ nieruchomość gruntowa zabudowana położona obrębie Ksawerów gminie Ksawerów w woj. łódzkim o łącznym obszarze 24,0059 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami: 2164/21, 2164/22, 2164/27, 2164/29, 2164/31, 2164/18, 2164/19, 2164/20, 2165/3, 2165/4, 2165/6, 2165/2 oraz budynki i budowle jak: kotłownia, cztery hale handlu, budynek adm.-biurowy, budynek adm.-techn., hydrofornia, dwie wiaty metalowe, siec wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć cieplna, linia telekom., sieć kan.-deszcz., zbiornik bezodpływowy, sieć energo-elektr., ulice i place, stacja trafo, ogrodzenie, ekran akustyczny, pawilon wjazdowy. Stan prawny uregulowany w Sądzie Rejonowym w Pabianicach pod numerem KW 40421. Nazewnictwo budynków i budowli winno być zgodne z ewidencją Agencji.. Operat w 3 egz. b/ nieruchomość gruntowa położona w obrębie Ksawerów gminie Ksawerów w woj. łódzkim o łącznym obszarze 2,8443 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami: 2164/23, 2164/24. Stan prawny nieruchomości uregulowany w Sądzie Rejonowym w Pabianicach pod numerem KW 40421. Operat w 3 egz. Część G (7)- zabudowana nieruchomość gruntowa położona w obrębie Kopydłów gmina Biała powiat wieluński woj. łódzkie o łącznym obszarze 133,3012 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami: 6,7, 8/15, 8/17, 9, 10/2, 11/3, 12, 18. Wycenie podlega grunt oraz budynki i budowle jak: warchlakarnia, chlewnia macior, jałownik, stodoła, tuczarnia, magazyn zbożowy, kuźnia-stolarnia, magazyn materiałów pędnych, szopa na maszyny, obora, wiata, budynek mieszkalny, silos 1-komorowy, baza paliw, melioracje, drogi wewn., ogrodzenie z siatki, ogrodzenie sadu oraz kocioł stalowy i urządzenie chłodnicze. Stan prawny nieruchomości uregulowany w Sądzie Rejonowym w Wieluniu pod numerem KW SR1W/00030794/8.. Nazewnictwo budynków i budowli winno być zgodne z ewidencją Agencji. Operat wykonany w 3 egz. Część H (8) - nieruchomość stanowiąca obiekt gospodarki rybackiej Słupia gmina Kluki powiat bełchatowski woj. łódzkie o łącznym obszarze 208,8085 ha. W skład nieruchomości wchodzą działki położone w obrębach: - obręb Kuźnica Kaszewska działki nr : 443/1, 444/1, 445/1, 446/1, 446/3, 447/1, 448/1, 449/1, 450/3, 451/3, 452/3, 453/4, 454/4, 456/4, 457/4, 458/1, 459/1, 460/1, 461, 462/1, 463/1, 464/1, 465/1, 467/1, 468/1, 469/4, 479/1 - obręb Trząs działki nr: 89/1, 108/1, 135/4 - obręb Kraszewice działki nr 1890/3, 1878/3 - obręb PGR zarzecze działki nr 1/7, 61/3, 87/1, 150/15, 150/17 - obręb Zarzecze działka nr 1275/1 . Wycenie podlega grunt oraz budynki i budowle jak: obora-stodoła-garaż, , magazyn pasz, wiata, budynek mieszkalny, linie napow., linia wewn., ogrodzenie magazynu, ogrodzenie, przepompownia wody, waga wozowo- samochodowa, jaz betonowy. Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Nazewnictwo budynków i budowli winno być zgodne z ewidencją Agencji. Operat wykonany w 3 egz. Część I (9)- nieruchomości gruntowe niezabudowane w liczbie 99 działek położone na terenie powiatu łaskiego, sieradzkiego i bełchatowskiego w woj. łódzkim wykazane w załączniku. Operaty w 1 egz. Część J (10) - a) nieruchomości gruntowe niezabudowane w ilości 76 działek położone na terenie powiatu radomszczańskiego w woj. łódzkim wykazane w załączniku . Operat w 1 egz. b) obręb Sekursko gmina Żytno woj. łódzkie (4 działki) działka nr 700 o pow. 40,81 ha i działka nr 715/1 o pow. 6,34 ha oraz w obrębie Magdalenki gmina Żytno działka nr 239 o pow. 1,96 ha oraz działka nr 246 o pow. 0,43 ha . Stan prawny działki uregulowany jest w Sądzie Rejonowym w Radomsku pod numerem KW PT1/R/00060342 (operat dla każdego obrębu oddzielnie w 3 egz.) Część K (11) - nieruchomości gruntowe niezabudowane w ilości 70 działek położone na terenie powiatu opoczyńskiego w woj. łódzkim wykazane w załączniku. Operaty w 1 egz. Część L (12)- nieruchomości gruntowe niezabudowane w ilości 151 działek położone na terenie powiatu piotrkowskiego i poddębickiego w woj. łódzkim wykazane w załączniku. Operaty w 1 egz. Część Ł (13)- a/ nieruchomości gruntowe w ilości 32 działki położone w powiecie kutnowskim na terenie gminy Krośniewice, Łanięta, Krzyżanów, Nowe Ostrowy, Kutno, w woj. łódzkim wykazane w załączniku. Operaty w 1 egz. b/ nieruchomości gruntowe w ilości 54 działki położone w powiecie zgierskim, pabianickim, brzezińskim na terenie gminy Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Brzeziny, Ksawerów, Jeżów, Parzęczew w woj. łódzkim wykazane w załączniku. Operaty w 3 egz..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.60.00.00-4, 70.30.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: część A (1) - nieruchomości gruntowe stanowiąca obiekt gospodarki rybackiej położona w obrębie Cadów gmina Kobiele Wielkie woj. łódzkie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.01.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Techmark Marek Gładkiewicz, ul. Jagiełły 44, 98-320 Zduńska Wola, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5185,00
Oferta z najniższą ceną: 5185,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18300,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: część B (2)- nieruchomość gruntowa zabudowana położona w obrębie Prymusowa Wola gmina Sławno woj. łódzkie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.01.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rzeczoznawca, ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5917,00
Oferta z najniższą ceną: 5917,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9717,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: część C (3)- nieruchomości gruntowe zabudowane w obrębie Cieślin i Bożewo gmina Mochowo
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.01.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rzeczoznawca, ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8540,00
Oferta z najniższą ceną: 8540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12444,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: część D (4)- nieruchomości gruntowe niezabudowane i zabudowane: obręb PGR Góra Bałdrzychowska, obręb Zieleniew, obręb Łęki Majątek, obręb K-19
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.01.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Szacowanie Nieruchomości s.c. Z.Rychlicki S. Dymińska, Radzice Duże 37, 26-340 Drzewica, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14640,00
Oferta z najniższą ceną: 14640,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18327,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Część E (5) - nieruchomość stanowiąca zorganizowane gospodarstwo rolne położone w obrębie Krajkowo gmina Drobin woj. mazowieckie.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.01.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Szacowanie Nieruchomości s.c. Z.Rychlicki S.Dymińska, Radzice Duże 37, 26-340 Drzewica, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14640,00
Oferta z najniższą ceną: 14640,00 / Oferta z najwyższą ceną: 28060,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Część F (6)- nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane położone obrębie Ksawerów gminie Ksawerów w woj. łódzkim
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wycena Nieruchomości Olga Tott-Świątnicka, ul. Klaudyny 30 m. 107, 01-493 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11931,00
Oferta z najniższą ceną: 11931,00 / Oferta z najwyższą ceną: 23790,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: część G (7)- zabudowana nieruchomość gruntowa położona w obrębie Kopydłów gmina Biała powiat wieluński
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.01.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 9.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Techmark Marek Gładkiewicz, ul. Jagiełły 44, 98-320 Zduńska Wola, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13664,00
Oferta z najniższą ceną: 13664,00 / Oferta z najwyższą ceną: 23180,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Część H (8) - nieruchomość stanowiąca obiekt gospodarki rybackiej Słupia gmina Kluki powiat bełchatowski
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.01.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Techmark Marek Gładkiewicz, ul. Jagiełły 44, 98-320 Zduńska Wola, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8845,00
Oferta z najniższą ceną: 8845,00 / Oferta z najwyższą ceną: 34160,00
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Część I (9)- nieruchomości gruntowe niezabudowane w liczbie 99 działek położone na terenie powiatu łaskiego, sieradzkiego i bełchatowskiego w woj. łódzkim
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.01.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Techmark, ul. Jagiełły 44, 98-320 Zduńska Wola, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17820,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14125,22
Oferta z najniższą ceną: 14125,22 / Oferta z najwyższą ceną: 21740,40
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Część J (10) - nieruchomości gruntowe niezabudowane w ilości 76 działek położone na terenie powiatu radomszczańskiego w woj. łódzkim oraz w obrębie Sekursko gmina Żytno woj. łódzkie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.01.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Techmark Marek Gładkiewicz, ul. Jagiełły 44, 98-320 Zduńska Wola, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11998,70
Oferta z najniższą ceną: 11998,70 / Oferta z najwyższą ceną: 18153,60
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Część K (11) - nieruchomości gruntowe niezabudowane w ilości 70 działek położone na terenie powiatu opoczyńskiego w woj. łódzkim
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.01.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Szacowanie Nieruchomości s.c. Z.Rychlicki S.Dymińska, Radzice Duże 37, 26-340 Drzewica, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11102,00
Oferta z najniższą ceną: 11102,00 / Oferta z najwyższą ceną: 30135,00
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: Część L (12)- nieruchomości gruntowe niezabudowane w ilości 151 działek położone na terenie powiatu piotrkowskiego i poddębickiego w woj. łódzkim
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.01.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Techmark Marek Gładkiewicz, ul. Jagiełły 44, 98-320 Zduńska Wola, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27180,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 21837,44
Oferta z najniższą ceną: 21837,44 / Oferta z najwyższą ceną: 65005,50
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: Część Ł (13)- nieruchomości gruntowe w ilości 32 działki położone w powiecie kutnowskim na terenie gminy Krośniewice, Łanięta, Krzyżanów, Nowe Ostrowy, Kutno, w woj. łódzkim oraz nieruchomości gruntowe w ilości 54 działki położone w powiecie zgierskim, pabianickim, brzezińskim na terenie gminy Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Brzeziny, Ksawerów, Jeżów, Parzęczew w woj. łódzkim.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.01.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Szacowanie Nieruchomości s.c. Z.Rychlicki S.Dymińska, Radzice Duże 37, 26-340 Drzewica, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27360,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 20984,00
Oferta z najniższą ceną: 20984,00 / Oferta z najwyższą ceną: 31476,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne