Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Na dostawę lekkiego oleju opałowego dla Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich ul. Zwycięstwa 34 ...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
18244/2011
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-02-2011

Ogłaszający

Województwo
Miasto
48-250 Głogówek
Ulica
Racławice Śląskie, ul. Zwycięstwa 34
Email
oriop2@poczta.onet.pl

Szczegóły

Głogówek: Na dostawę lekkiego oleju opałowego dla Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich ul. Zwycięstwa 34
48-250 Głogówek w ilości 37.000,00 lit
Numer ogłoszenia: 18244 - 2011; data zamieszczenia: 08.02.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11903 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej, Racławice Śląskie, ul. Zwycięstwa 34, 48-250 Głogówek, woj. opolskie, tel. 077 4376503, faks 077 4376503.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na dostawę lekkiego oleju opałowego dla Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich ul. Zwycięstwa 34
48-250 Głogówek w ilości 37.000,00 lit.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Na dostawę lekkiego oleju opałowego dla Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich ul. Zwycięstwa 34
48-250 Głogówek w ilości 37.000,00 lit.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.21.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.02.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PETROL Sp. z o.o. ul. 1-Maja 90 55- 080 Kąty Wrocławskie, 55-080 Kąty Wrocławskie, 55-080 Kąty Wrocławskie, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 96260,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 113960,00
Oferta z najniższą ceną: 113960,00 / Oferta z najwyższą ceną: 115595,40
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne