Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego (przetarg nieograniczony nr ZP.3410-55/2010) na : DOWOŻENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
65220/2011
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
05-04-2011

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
05-840 Brwinów
Ulica
ul. Grodziska 12
Email
h.bak@brwinow.pl

Szczegóły

Brwinów: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego (przetarg nieograniczony nr ZP.3410-55/2010) na : DOWOŻENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRWINÓW DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ POWRÓT DO DOMU W OKRESIE OD 01.01.2011 DO 22.06.2011, polegające na objęciu dowożeniem 1 ucznia z Krosna Wieś do Gimnazjum w Niepublicznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Brwinowie przy ul. Konopnickiej 1 - codziennie.
Numer ogłoszenia: 65220 - 2011; data zamieszczenia: 05.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 54262 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów, woj. mazowieckie, tel. 7382567, faks 7295940.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego (przetarg nieograniczony nr ZP.3410-55/2010) na : DOWOŻENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRWINÓW DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ POWRÓT DO DOMU W OKRESIE OD 01.01.2011 DO 22.06.2011, polegające na objęciu dowożeniem 1 ucznia z Krosna Wieś do Gimnazjum w Niepublicznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Brwinowie przy ul. Konopnickiej 1 - codziennie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dowożenie 1 ucznia z Krosna Wieś do Gimnazjum w Niepublicznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Brwinowie przy ul. Konopnickiej 1- codziennie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.34.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.04.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KOMARTRANS Przewóz Osób
PAWEŁ MOŃKO, ul. Zacisze 41, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2615,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2824,80
Oferta z najniższą ceną: 2824,80 / Oferta z najwyższą ceną: 2824,80
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy przedmiotu w niej określonego tj. zmiennej liczby dzieci, które należy objąć dowożeniem (ust.III SIWZ). Wartość 20% zamówień uzupełniających była uwzględniona w wartości szacunkowej zamówienia objętego postępowaniem nr ZP.3410-55/2010. Zamówienie uzupełniające będzie zlecone odrębną umową zawartą na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W dniu 18.03.2011r. wpłynęło do Urzędu Gminy Brwinów podanie o dowóz ucznia niepełnosprawnego z Krosna Wieś do Gimnazjum w Niepublicznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Brwinowie przy ul. Konopnickiej 1-codziennie, w bieżącym roku szkolnym. Z uwagi na to, że obowiązkiem Gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do szkoły (w myśl art. 17 ust.3a ustawy o systemie oświaty), można udzielić zamówienia uzupełniającego na ww. usługę.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne